Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 133 - Pàgines 1110-1124

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió-subrogació als beneficiaris de les ajudes, exp. 191 de data 20 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2020)

    Número de registre 167 - Pàgines 1125-1128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de renúncia y revocació als beneficiaris de les ajudes, exp. 04001836 (anualitat 2021) de data 7 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 168 - Pàgines 1129-1131

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de gener de 2023 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 143 - Pàgina 1132

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de Caducitat de l’expedient sancionador d’activitats 29/2017

    Número de registre 139 - Pàgina 1133

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Modificació de l’anunci per a presentar propostes que derivin en la signatura de contractes privats de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic

    Número de registre 172 - Pàgines 1134-1135

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2023/35

    Número de registre 137 - Pàgina 1136

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. núm. 2238/2022: Acord del Ple de data 23 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per la qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de guarderia municipal

    Número de registre 72 - Pàgina 1137

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. núm. 1370/2022: Acord del Ple de data 23 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per la qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus

    Número de registre 73 - Pàgina 1138

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. núm. 1344/2022: Acord del Ple de data 23 de desembre de 2022, de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per la qual s'aprova inicialment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesats i custòdia d’aquests

    Número de registre 74 - Pàgina 1139

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per les diferents prestacions socials

    Número de registre 151 - Pàgina 1140

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació inicial de delimitació i ordenació d’un sistema general en sòl rústic destinat a deixalleria municipal a la zona costanera a la parcel·la 4 del polígon 2

    Número de registre 144 - Pàgina 1141