Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 29226
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 5/2023, d’11 de gener, relatiu al nomenament de la directora insular d’Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per decrets dictats per aquesta Presidència número 421/2019 de 9 de juliol i número 423/2019, de 10 de juliol, es creen els departaments i es determinen les direccions insulars que conformen la seva estructura interna.

Vist que per Decret d'aquesta presidència núm. 2/2023 de 9 de gener, es cessà la senyora Maria Rosario Román Rivas com a directora insular d'Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat del Consell Insular de Menorca;

Atesa la proposta de la consellera executiva cap del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local;

D'acord amb les atribucions que em confereix l'ordenament jurídic vigent, en particular els articles 21.1.d), 34 i 37 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i l'article 92 del Reglament orgànic d'aquesta institució, en relació amb el nomenament i cessament dels directors insulars;

RESOLC

Primer. Nomenar la senyora Carla Alejandra Gener Marques directora insular d'Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat del Consell Insular de Menorca.

Segon. Notificar aquest decret a les persones interessades i disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears sens perjudici de la seva entrada en vigor des de la data de la seva publicació.

Tercer. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

 

Maó, 11 de gener de 2023

Per delegació de la presidenta La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)