Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 22296
Proposta de resolució que esdevé resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es nomena el director del Museu de l’Educació de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El Decret 107/2001, de 3 d'agost, pel qual es crea l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears i se'n regula el funcionament, expressa que l'Arxiu i Museu s'ha d'adscriure a la conselleria que sigui competent en matèria d'educació i també ha de ser gestionat per aquesta mateixa conselleria (BOIB núm. 96, d'11 d'agost).

2.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix a la disposició addicional tretzena que la conservació i la difusió del patrimoni històric educatiu de les Illes Balears correspon a l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears. Així mateix estableix que ha de tenir autonomia de gestió i ha de comptar amb els recursos suficients per exercir les seves funcions i que la seva organització i funcionament s'han d'establir reglamentàriament.

3.El 15 d'abril de 2010, la Conselleria d'Educació i Cultura i l'Ajuntament d'Inca signen el conveni de col·laboració per a la instal·lació del Museu de l'Educació de les Illes Balears al pavelló núm. 7 del Quarter General Luque de la ciutat d'Inca. Convenen una cessió de cinquanta anys a títol gratuït en contrapartida a la instal·lació i manteniment del Museu.

4.El 10 de desembre de 2018, la Conselleria d'Educació i Universitat, l'Ajuntament d'Inca i Institut Balear d'Infraestructures Educatives i Serveis Educatius (IBISEC) signen un Conveni de col·laboració per a la instal·lació del Museu de l'Educació de les Illes Balears el qual ha fet possible la reforma del  pavelló núm. 7 del Quarter General Luque de la ciutat d'Inca. La conselleria d'Educació i Universitat s'obliga a instal·lar i a mantenir el Museu de l'Educació amb l'assignació pressupostària que té cada any als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tant aquest compromís no suposa cap increment de despesa per a la conselleria.

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2021 reconeix, a efectes administratius, l'autonomia de gestió de l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears, AMEIB, atès que la Conselleria vol dur a terme un projecte ambiciós per dotar l'AMEIB de la categoria que correspon a un museu d'aquestes característiques, no tan sols amb la creació d'un espai modern, sinó també amb la dotació del personal que sigui necessari per al funcionament i ús de les instal·lacions.

6.El mes de maig de 2022 finalitzen les obres de reforma del pavelló 7 i l'IBISEC recepciona les instal·lacions a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Aleshores s'inicien els tràmits per dur a terme l'adequació de les instal·lacions de l'edifici esmentat mitjançant el Projecte Museogràfic i d'Adequació amb la finalitat de traslladar la seu del Museu i iniciar una nova etapa.

7.Per aquest motiu i per tal de donar compliment al Decret 107/2001, de 3 d'agost, pel qual es crea l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears i se'n regula el funcionament, i segons el capítol IV, es fa necessari regularitzar la situació del personal i nomenar el director del Museu.

Fonaments de dret

1.El Decret 107/2001, de 3 d'agost, pel qual es crea l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears i se'n regula el funcionament.

2.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

3.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2021, per la qual es reconeix, a efectes administratius, l'autonomia de gestió de l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears, AMEIB.

4.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal docent.

Conclusió

Per tot l'exposat, s'informa favorablement nomenar el senyor Juan José Burgués Mestre com a nou director del Museu de l'Educació de les Illes Balears per un període de tres anys.

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti una resolució en els termes següents:

1.Nomenar el senyor Juan José Burgués Mestre director del Museu de l'Educació de les Illes Balears per un període de tres anys.

 

Palma, 24 de novembre de 2022

La directora general Amanda Fernández Rubí

 

Una vegada vista la proposta signada per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

RESOLC

Nomenar el senyor Juan José Burgués Mestre director del Museu de l'Educació de les Illes Balears per un període de tres anys.

 

Palma, 25 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí March i Cerdà