Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 25020
Procediment de selecció per cobrir la plaça de jutge/jutgessa de pau titular del municipi des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Batlia, dia 9 de gener de 2023, ha dictat la següent Resolució, que diu:

1r.- Convocar el procediment de selecció per cobrir la plaça de jutge/jutgessa de pau titular del municipi des Mercadal.

2n.- Publicar aquesta convocatòria en el Bulletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, en els taulers d'edictes del Jutjat Degà del Partit Judicial i del Jutjat de pau, i en el Diari Menorca.

3r.- Establir un termini màxim de 10 dies comptats des de la publicació de l'anunci en el BOIB per presentar sol·licituds, que hauran d'anar acompanyades per currículum vitae i declaració jurada expressa de no trorbar-se sotmesos dins cap causa d'incapacitat ni incompatibilitat per al desemvolupament del càrrec, segons el que estableixen els articles 1.2, 13 i 14 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de pau.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica (10 de gener de 2023)

El batle Francesc Ametller Pons