Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 21670
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 4 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 10 de novembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 145 la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 7 de novembre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

2. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, verificat per l'òrgan competent que hi ha una sola persona aspirant que ha presentat la sol·licitud per a participar en la convocatòria que compleix els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, escoltada l'opinió de l'equip d'atenció primària de So Na Monda i valorada la idoneïtat de la persona candidata d'acord amb el projecte de gestió presentat en relació amb les activitats a desenvolupar en la ZBS de So Na Monda i amb la ponderació dels paràmetres referits en el punt 6 de la convocatòria, es procedeix a nomenar aquesta persona, que es considera adequada i idònia per ocupar el càrrec tenint en compte el seu perfil i la responsabilitat i la confiança especial que s'hi requereix.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Art. 30.2 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Ordre del conseller de Salut i Consum de 24 de març de 2011 per la qual es regula la figura del director de zona bàsica de salut del Servei de Salut de les Illes Balears.

4. Arts. 26 i següents del Reial Decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

5. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

6. Informe de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.

7. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 d'agost 2022 de modificació de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

8. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Adjudicar la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca al senyor Bernardino Marcos González, amb DNI ***73573*.

2. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 125 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 4 de gener de 2023)

La consellera de  Salut i Consum PD El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca (BOIB 191/2020) Miquel Caldentey Tous