Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 26253
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria infermera/infermer d’urgència d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019), es va convocar el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermera/infermer d'urgència d'atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de setembre de 2022 (BOIB núm. 119, de 10 de setembre de 2022) es va aprovar la llista de candidats que havien superat el procés selectiu i es va obrir un termini de vint dies hàbils perquè presentassin la documentació tal com estableix la base 11.2 de la convocatòria.

3. Seguint el que estableix la base 12.1 de la convocatòria, per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 140, de 29 de octubre de 2022) es va aprovar el nomenament del personal estatutari fix del Servei de Salut dels candidats que havien acreditat documentalment que complien els requisits exigits en la convocatòria.

4. Tal com disposa la base 12.3 de la convocatòria, una vegada adjudicades les places i transcorregut el termini d'un mes per prendre possessió d'aquestes, han estat quatre persones les que no han pres possessió o han renunciat a la plaça obtinguda, de manera que queden dos places vacants en Atenció Primària de Eivissa-Formentera

5. A fi d'assegurar que es cobreixen totes les places ofertes, de conformitat amb la base 10.2 de la convocatòria i la doctrina establerta per la Sentència del Tribunal Suprem núm. 1656/2018, de 22 de novembre de 2018, s'han adjudicat les places vacants a les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució, per ordre estricte de puntuació de la llista complementària.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019) per la qual es convoca el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermera/infermer d'urgència d'atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Nomenar personal estatutari fix de la categoria infermera/infermer d'urgència d'atenció primària les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.

2. Determinar que la presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i recordar que perdran el dret a prendre possessió de la plaça les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i estimada per l'òrgan convocant.

3. Establir que, abans de prendre possessió de la plaça, cada adjudicatari ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina en el sector públic ni que hi du a terme cap activitat de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i que si duu a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional—, ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de la presa de possessió a fi que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

4. Recordar que, d'acord amb la base 12.4 de la convocatòria, el personal que hagi obtingut una destinació definitiva no podrà participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què prengui possessió de la plaça bàsica.

5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol un altre recurs que es consideri oportú interposar.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (5 de gener de 2023)

El director general del Servei de Salut Manuel Palomino Chacón Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)

La directora de Gestió i Pressuposts María del Mar Rosselló Amengual Per absència (art. 27.2 del Decret 63/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears)

 

ANNEX 1

Núm.doc.id

Llinatges, nom

****0936W

Morán Barrero, María Isabel

****5550E

Sánchez Martínez, Amparo

 

Núm.doc.id

Llinatges, nom

Descripció

Illa

****0936W

Morán Barrero, María Isabel

Atenció Primària de Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera

****5550E

Sánchez Martínez, Amparo

Atenció Primària de Eivissa-Formentera

Eivissa i Formentera