Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 135 kWp i 110 kWn, sense excedents, sobre la coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany, promogut per Aves Chico, SL (AU-1082/2022)

    Número d'edicte 134 - Pàgines 1042-1043

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 132 - Pàgines 1044-1052

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 145 - Pàgines 1053-1055

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova el procediment d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals corresponent al període comprès entre l’1 de febrer de 2022 i el 31 gener de 2023

    Número d'edicte 114 - Pàgines 1056-1062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball per a persones amb discapacitat a centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials, l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques

    Número d'edicte 165 - Pàgines 1063-1079

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’actualitzen els indicadors de referència dels serveis assistencials de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 113 - Pàgines 1080-1081

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades a la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment i renovació dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2023-2024 a 2029-2030

    Número d'edicte 178 - Pàgines 1082-1083

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de modificació d’un projecte autoritzat i executat: projecte executiu d’obra i activitat d’un establiment comercial per a ús de supermercat, TM de Son Servera (21a/2022)

    Número d'edicte 140 - Pàgines 1084-1086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 9 de gener de 2023 per la qual s’estableix una veda temporal de la pesca i marisqueig del pop (Octopus vulgaris) a les illes Pitiüses

    Número d'edicte 130 - Pàgina 1087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del President de l’AETIB, de 27 de desembre de 2022, per la qual s’aproven els plecs de les condicions generals que han de regir la tramitació dels expedients de contractació que es derivin de les sol·licituds de patrocinis singulars amb entitats privades per a esdeveniments singulars que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l'Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) durant l’any 2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation EU

    Número d'edicte 148 - Pàgines 1088-1091

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’esmena una errada detectada en la resolució de 20 d’octubre de 2022 per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 6a concessió i denegació de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 11320 - Pàgines 1092-1095

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Aprovació definitiva del "Projecte instal·lació FV per autoconsums de 44 kVA i 45,6 kWp − Tunel de Gènova – Cra MA-20 −T.M. Palma−"

    Número d'edicte 136 - Pàgines 1096-1097

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Bases generals d'accés al Viver d'Empreses d'Artà i convocatòria per accedir-hi

    Número d'edicte 163 - Pàgines 1098-1106

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Bunyola per la qual s'aprova definitivament l'expedient de denominació honorífica del Teatre Municipal

    Número d'edicte 117 - Pàgina 1107

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Assignació controlador d'ORA

    Número d'edicte 110 - Pàgines 1108-1109