Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 27667
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Hospital General.

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social; amb la Resolució, de 16 de novembre de 2001, de la Direcció General de l'INSALUD, sobre provisió de llocs de supervisió d'àrea funcional o d'unitat, i d'acord amb la delegació de competències de la Consellera d'Administracions Públiques i modernització (Resolució de 03.11.2020 BOIB nº 191 de 07.11.2020) P.D. Director General del Servei Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20.03.2021) en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, dict la següent,

Resolució

Acordar la convocatòria pública d'un lloc de supervisor/a de Àrea, d'acord amb les especificacions següents:

1) Lloc objecte de la convocatòria

La denominació del lloc a cobrir és: supervisor/a de l'Àrea de Hospital General.

2) Requisits dels sol·licitants

Els requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)
 • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
 • Tenir els coneixements de llengua catalana que exigeix la Llei 4/2016, de 6 de abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
 • En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en la categoria de Infermer/a i Infermer/a Especialista, les persones aspirants d'aquesta categoria en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar – com requisit – el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

3) Característiques del lloc convocat

El règim jurídic del lloc objecte de la convocatòria és el que estableix l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i altres disposicions aplicables.

4) Funcions

Tindrà les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, del correcte funcionament de l'àrea i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

5) Altres aspectes que es valoraran

 • Capacitat per coordinar i avaluar la gestió de les cures d'infermeria prestades pels professionals dependents de la seva Àrea, d'acord amb les normes i directrius establertes per la Direcció d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Espases, amb la finalitat que es proporcionin unes cures integrals i de màxima qualitat als pacients i als seus familiars.
 • Experiència i formació en gestió d'infermeria, tant en recursos humans com en gestió dels recursos materials específics de les unitats de l'Àrea.
 • Capacitat de lideratge, negociació, integració i treball en equip.
 • Coneixements en tecnologies de la informació.
 • Capacitat per detectar les necessitats formatives dels membres de l'Àrea Assistencial al seu càrrec.
 • Capacitat per potenciar i afavorir el desenvolupament de diferents línies d'investigació relacionades amb l'Àrea.
 • Experiència en la implementació de sistemes de gestió per processos, qualitat, recursos humans, etc.

6) Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en els taulers d'anuncis i a la pàgina web de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i al BOIB, adreçada a l'òrgan convocant, i es formalitzarà en el Registre de la Gerència o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

7) Documentació

Els aspirants han de presentar amb la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació:

 • Currículum professional del candidat

(Els requisits i els mèrits inclosos en el currículum s'han d'acreditar amb la presentació del document original que s'escanejarà en el moment del Registre).

 • Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'Àrea Assistencial

(Aquest document s'ha de presentar al cap de sis mesos transcorreguts des de la data de la presa de possessió de la plaça en suport informàtic (CD-ROM), així com un exemplar en format pdf amb una extensió màxima de 50 fulls en una sola cara adreçat a la Direcció d'Infermeria, aquest projecte serà avaluat a l'any de la seva implementació).

8) Nomenaments

La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar la supervisió convocada. La situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa al mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria al mateix centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa a un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc convocat i quedarà en situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

c) Si té la plaça estatutària fixa en un altre Servei de Salut o Administració Sanitària, ocuparà únicament el lloc de supervisió convocat, quedant respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que procedeixi, i en la qual sigui declarat, en la seva Administració d'origen.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Palma, 14 de desembre de 2022

El director gerent de l' Hospital Universitari Son Espases Josep Manuel Pomar Reynés P.D. Consellera d'Administracions Públiques i  modernització (Resolució de 03/.11.2020 BOIB nº 191 de 07/11/2020) P.D. Director General del Servei de Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20/03/2021)