Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 7 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública d’ajuts destinats a la descarbonització del sector nàutic de les Illes Balears dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 10751 - Pàgines 52469-52489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 10771 - Pàgines 52490-52491

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials de concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts cofinançada pel FSE+ dirigida a entitats del tercer sector per al desenvolupament d’itineraris d’atenció social i cobertura de necessitats bàsiques dirigits a facilitar l’abandonament de l’exercici de la prostitució i de la venda ambulant no autoritzada

    Número d'edicte 10759 - Pàgines 52492-52494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 3 de desembre de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 672/2022, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 10761 - Pàgina 52495

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aprova la nova tarifa de servei per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP per al servei d'anàlisi morfocomposicional aplicat a l’estudi de càlculs renals

    Número d'edicte 10722 - Pàgines 52496-52497

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es deneguen o es concedeixen els ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2022

    Número d'edicte 10776 - Pàgines 52498-52503

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aprova la concessió i la concessió parcial de les subvencions establertes en la convocatòria d’ajudes per a les persones jurídiques titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de l’energia (BOIB núm. 81 de 23 de juny de 2022)

    Número d'edicte 10765 - Pàgines 52504-52512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Modificació de l'Oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Institut Balear de la Joventut

    Número d'edicte 10657 - Pàgines 52513-52516

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació de la Relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 10774 - Pàgines 52517-52521

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions dirigida a Associacions de Famílies d’Alumnes per l’organització d’activitats físiques i/o esportives extraescolars dins el curs escolar 2021/2022

    Número d'edicte 10757 - Pàgines 52522-52523

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de les bases de la convocatòria de subvencions destinada a la concessió de subvencions als titulars de llicències d'autotaxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per a l'adquisició, la renovació o reparació de vehicles adaptats

    Número d'edicte 10754 - Pàgina 52524

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 202, de dia 2/12/2022, que resol modificar la següent oferta pública d'ocupació per a l'any 2020, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 10715 - Pàgines 52525-52526

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 204, de dia 2/12/2022, que resol modificar la convocatòria del procés selectiu pel sistema excepcional de concurs per a regir la cobertura de places de personal de la categoria de laborals dels grups C2 i AP, (BOIB n. 149, de 18 de novembre de 2022), en el sentit que les següents places han de convocar-se per Tron lliure ordinari (apartat 1.1) , i no pel Torn de reserva per a persones amb discapacitat (apartat 1.2), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 10716 - Pàgina 52527

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 203, de dia 2/12/2022, que resol modificar la següent oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 (BOIB nº 69, de 28 de maig de 2022), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 10714 - Pàgines 52528-52529

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Cultura. Resolució definitiva de la Convocatòria Pública de subvencions per a establiments culturals dedicats a la promoció, l’exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat, per a l’any 2022, publicades al BOIB núm. 107, de 13 d’agost de 2022, BDNS: 643922

    Número d'edicte 10745 - Pàgines 52530-52531