Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 727388
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aprova la nova tarifa de servei per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP per al servei d'anàlisi morfocomposicional aplicat a l’estudi de càlculs renals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord de Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 es va atorgar  la declaració exigida en el punt primer de l'apartat d) de l'article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, perquè la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) tingui la condició de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 8 de febrer).

2. Mitjançant el mateix Acord es va autoritzar el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura perquè aprovés les tarifes que ha de percebre la FUEIB com a contraprestació per raó dels encàrrecs de gestió que rebi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a mitjà propi, les quals s'han de calcular en funció dels costs reals imputables a l'execució dels projectes, tot tenint en compte especialment la informació que, a aquest efecte, aporti la Fundació.

3. En data 11 de febrer de 2022, mitjançant resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, es varen aprovar les noves tarifes de serveis per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (BOIB núm. 25, de 15 de febrer).

4. L'apartat e) del punt primer de l'esmentada Resolució estableix que, sense perjudici de les tarifes d'aplicació general, es poden aprovar tarifes específiques per als encàrrecs que ho requereixin per consideració a les seves particularitats, per mitjà d'una altra resolució del conseller o consellera de la conselleria d'adscripció.

5. En data 28 de novembre de 2022 la FUEIB va presentar davant la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura la documentació justificativa de la nova tarifa que es proposa per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la FUEIB per al servei d'anàlisi morfocomposicional aplicat a l'estudi de càlculs renals.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2. El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Els Estatuts de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP.

4. L'Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 pel qual es declara la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) com a mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la tarifa específica per al servei d'anàlisi morfocomposicional aplicat a l'estudi de càlculs renals, que s'estableix en l'annex adjunt, aplicable als serveis dels encàrrecs que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP.

2. Notificar aquesta Resolució a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP.

 

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (2 de desembre de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

ANNEX Tarifa per al servei d'anàlisi morfocomposicional aplicat a l'estudi de càlculs renals

Descripció del servei

Cost per mostra

Anàlisi morfocomposicional aplicat a l'estudi de càlculs renals

28,50 €