Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 728598
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es deneguen o es concedeixen els ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de maig de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 70, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears.

2. La Direcció General de Política Lingüística va rebre, durant el termini de deu dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el BOIB, sol·licituds provinents de 45 mitjans.

3. El 5 d'agost de 2022 es va constituir la Comissió d'Avaluació per examinar les sol·licituds d'acord amb els criteris establerts en aquesta convocatòria i elaborar una llista provisional d'admesos i exclosos, que es va publicar el dia 30 d'agost de 2022.

Tal com estableix el punt tretzè de l'annex de la Resolució de la convocatòria, la llista es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat). Els interessats van disposar d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació per esmenar les deficiències detectades.

4. El 10 d'octubre de 2022 es va reunir la Comissió d'Avaluació per elaborar la llista definitiva d'admesos i exclosos.

5. La Comissió Avaluadora, reunida el 10 d'octubre de 2022, ha motivat l'avaluació i la qualificació de les sol·licituds que preveu l'apartat catorzè de la Resolució de la convocatòria, d'acord amb els requisits i els criteris d'assignació de subvencions establerts en la mateixa convocatòria.

6. Les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries davant la hisenda estatal i autonòmica, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

7. En data 11 d'octubre de 2022 la directora general de Política Lingüística va dictar la proposta de resolució per la qual es denega o es concedeix, s'autoritza i es disposa la despesa derivada dels ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2022.

8. En la mateix data es va notificar la proposta de resolució mitjançant la publicació a l'apartat «Serveis» de la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat).

9. Segons estableix el punt quinzè, apartat 2, de les bases de la convocatòria, una vegada publicada la proposta de resolució, els beneficiaris als quals s'ha proposat la concessió han de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística si accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de vuit dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució el beneficiari no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció que se li ha adjudicat.

Totes les entitats han acceptat expressament o tàcita la proposta de resolució, i s'entén que accepten la subvenció que s'ha proposat.

10. En data 15 i 17 de novembre i 7 de desembre de 2022 la Intervenció de la CAIB ha fiscalitzat de conformitat els expedients de concessió de subvencions que, per import, ho han requerit.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

5. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

8. La Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears (BOIB núm. 70, de 31 de maig de 2022).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Denegar una subvenció als sol·licitants següents, pels motius indicats en cada cas:

Línia C – Publicació periòdica de caràcter local

Expedient

Sol·licitant

Mitjà

Causa de denegació

7

Parròquia de Nostra Senyora de la Consolació

Semilla - Bona Llavor

 • L'activitat no s'ajusta al que estableixen les bases primera i quarta de la resolució de la convocatòria.

 • Falta presentar l'escriptura de constitució o estatuts reguladors i la inscripció en el registre corresponent.

12

Jorge Ribera Tomàs

Sa Revist@ des Cap de Setmana

 • L'activitat no s'ajusta al que estableixen les bases primera i quarta de la resolució de la convocatòria.

 • No indica la situació relativa a l'IVA per als exercicis de 2021 i 2022.

 • Falta la relació de despeses imputables a l'activitat, que s'han de desglossar en subvencionables i no subvencionables i per conceptes.

 • Falta la declaració responsable, si escau, dels ingressos que ha generat l'activitat subvencionable durant l'exercici de 2021.

37

Associació Cultural Setmanari de Felanitx

Setmanari de Felanitx

 • Els ingressos generats per l'activitat superen les despeses subvencionables.

Línia D – Publicació de temàtica especialitzada

Expedient

Sol·licitant

Mitjà

Causa de denegació

22

Agència Interactiva Balear, SL

www.artsmallorca.com

 • L'activitat no s'ajusta al que estableixen les bases primera i quarta de la resolució de la convocatòria.

 • Falta la signatura electrònica en la sol·licitud, en la fitxa tècnica del mitjà i en la declaració responsable d'altres ajuts, d'IVA i de no estar sotmès a prohibicions per ser beneficiari.

 • Falta un aclariment sobre els ingressos imputables a l'activitat.

Línia F – Programació de ràdio

Expedient

Sol·licitant

Mitjà

Causa de denegació

29

Canal 4 Televisión de Baleares, SLU

Canal 4 Ràdio

 • No compleix els requisits establerts en la base quarta de la resolució de la convocatòria.

38

Salibarri Balear, SL

Ràdio Murta

 • No compleix els requisits establerts en la base quarta de la resolució de la convocatòria.

2. Concedir una subvenció a favor dels sol·licitants indicats a l'annex d'aquesta resolució, pels imports indicats en cada cas.

3. Informar els beneficiaris que disposen de vuit dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió per presentar la justificació de la subvenció, d'acord amb els termes que indica el punt setzè de l'annex de la Resolució de la convocatòria.

4. Abonar, només, l'import de la subvenció una vegada que el beneficiari hagi justificat que ha duit a terme les activitats que fonamenten la concessió de l'ajut i les despeses que aquesta actuació ha suposat.

5. Comunicar als beneficiaris que l'acceptació de la subvenció implica el compliment de les obligacions recollides en el punt desè de l'annex de la convocatòria i totes les que recull la normativa de subvencions.

6. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 7 de desembre de 2022)

El secretari autonòmic d'Universitat, Recerca i Política Lingüística Miquel Àngel Sureda Massanet Per delegació de competències segons la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura (BOIB núm. 57, d'1/05/2021)

 

ANNEX Llista de sol·licituds concedides

Línia A – Publicació d'informació general amb una periodicitat diària

Núm. exp.

Sol·licitant

Publicació

CIF

Puntuació

Cost activitat

Import sol·licitat (cost subvencionable)

Import subvenció

Partida pressupostària

4

Gabriel Arcàngel Mercè Frontera

Fora Vila

43072487L

12,36

9.078,53 €

7.290,21 €

7.290,21 €

21601 455B01 47000 00

20

Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL

Ara Balears

B57806762

59,67

936.984,23 €

936.984,23 €

246.733,02 €

21601 455B01 47000 00

27

Associació Ona Mediterrània

dBalears.cat

G57834004

19,16

62.776,70 €

58.692,79 €

47.019,55 €

21601 455B01 48000 00

Línia C –Publicació periòdica de caràcter local

Núm. exp.

Sol·licitant

Publicació

CIF

Puntuació

Cost activitat

Import sol·licitat (cost subvencionable)

Import subvenció

Partida pressupostària

1

Fundació Revista Bellpuig

Revista Bellpuig

G57563108

9,50

35.420,24 €

34.420,24 €

7.500,00 €

21601 455B01 48000 00

2

Associació Cultural Veu de Sóller

Sa Veu

G07631260

41,00

121.950,94 €

121.950,94 €

25.000,00 €

21601 455B01 48000 00

3

Inforaiguer Sociedad Microcooperativa

Sa Plaça

F57078644

25,50

89.940,22 €

89.940,22 €

25.000,00 €

21601 455B01 47000 00

6

Ediciones Jemma, SL

Setmanari Sóller & elsoller.cat

B78159142

36,00

132.506,77 €

132.506,77 €

25.000,00 €

21601 455B01 47000 00

8

Associació Cultural N'Alí

Revista N'Alí

G07942014

12,00

8.470,00 €

8.470,00 €

7.500,00 €

21601 455B01 48000 00

9

El Gall Editor, SL

Punt informatiu Pollença

B07740699

37,00

62.376,60 €

58.615,33 €

25.000,00 €

21601 455B01 47000 00

10

Setmanaris I Revistes, SL

El Iris

B07728876

37,50

93.371,19 €

93.371,19 €

25.000,00 €

21601 455B01 47000 00

11

Setmanaris I Revistes, SL

DFerreries

B07728876

15,50

6.085,01 €

6.085,01 €

4.603,33 €

21601 455B01 47000 00

13

Obra Cultural Balear

Llucmajor de Pinta en Ample

G07070196

9,00

21.515,43 €

21.515,43 €

7.500,00 €

21601 455B01 48000 00

14

Obra Cultural Balear

Es Saig & essaig.cat

G07070196

17,00

12.193,95 €

12.193,95 €

7.164,95 €

21601 455B01 48000 00

15

Obra Cultural Balear

Revista de Campanet

G07070196

6,50

6.987,14 €

6.987,14 €

2.611,14 €

21601 455B01 48000 00

16

Obra Cultural Balear

Díngola & dingola.net

G07070196

21,00

5.707,52 €

5.707,52 €

4.407,52 €

21601 455B01 48000 00

17

Obra Cultural Balear

Ressò de campos & ressodigital.cat

G07070196

15,50

22.658,60 €

22.658,60 €

10.000,00 €

21601 455B01 48000 00

18

Associació Cultural Es Majoral

Dies i coses

G07491558

7,50

9.905,09 €

9.564,76 €

2.173,09 €

21601 455B01 48000 00

21

Turismo 2007, SL

Cala Millor 7

B07623051

6,00

21.865,27 €

14.749,46 €

7.500,00 €

21601 455B01 47000 00

24

Associació Cultural Fent Carrerany

Fent Carrerany

G07487796

7,00

12.031,12 €

9.616,45 €

3.031,12 €

21601 455B01 48000 00

25

Associació Ona Mediterrània

L'Estel

G57834004

18,50

26.852,34 €

21.067,16 €

10.000,00 €

21601 455B01 48000 00

32

Mel i Sucre Sant Joan

Mel i Sucre

G07429327

9,00

4.922,68 €

4.058,92 €

1.774,33 €

21601 455B01 48000 00

33

Agrupació Cultural de Porreres

Llum d'Oli

G07566839

6,00

7.763,44 €

7.763,44 €

4.438,44 €

21601 455B01 48000 00

34

Cent per Cent Manacor, CB

Cent per Cent

E57936577

33,00

63.317,24 €

62.103,12 €

14.162,03 €

21601 455B01 47000 00

35

S'Ull de Sol

S'Ull de Sol

G07875768

10,00

30.444,02 €

27.283,75 €

4.616,56 €

21601 455B01 48000 00

39

Associació Cultural Bona Pau de Montuïri

Bona Pau de Montuïri

G16514093

1,00

29.490,66 €

21.657,70 €

7.500,00 €

21601 455B01 48000 00

43

Centre Cultural de Sencelles

Sa Sella

V07748247

15,50

2.802,47 €

1.967,29 €

1.874,47 €

21601 455B01 48000 00

45

Xerra i Xala

Xerra i Xala

G07910987

12,00

9.847,41 €

7.849,07 €

5.122,41 €

21601 455B01 48000 00

 

Línia D – Publicació de temàtica especialitzada

Núm. exp.

Sol·licitant

Publicació

CIF

Puntuació

Cost activitat

Import sol·licitat (cost subvencionable)

Import subvenció

Partida pressupostària

30

Island Mood, SL

Apunt Menorca

B16708141

15,50

19.553,31 €

14.440,47 €

5.000,00 €

21601 455B01 47000 00

31

Associació Mallorca Crea

Fires i Festes de Mallorca

G02733491

18,00

5.660,00 €

5.660,00 €

939,59 €

21601 455B01 48000 00

36

Yeet SCP

Pesca d'Illes

J02648087

25,50

16.835,67 €

12.621,81 €

3.222,47 €

21601 455B01 47000 00

40

Antoni Olives Gomila

Revista Somiatruites

41499279B

10,50

13.539,21 €

13.147,07 €

7.500,00 €

21601 455B01 47000 00

41

Música Salada, SCOOP

S'Altra Música

F42953448

15,00

3.688,50 €

3.688,50 €

1.948,19 €

21601 455B01 47000 00

42

Associació El Mirall

Revista El Mirall

G07278385

15,00

23.005,72 €

23.005,72 €

7.500,00 €

21601 455B01 48000 00

44

David Pérez Tomàs

Gastronòmicament

43135486K

14,00

10.220,23 €

8.021,49 €

2.431,40 €

21601 455B01 47000 00

Línia E – Programació de televisió

Núm. exp.

Sol·licitant

Mitjà

CIF

Puntuació

Cost activitat

Import sol·licitat (cost subvencionable)

Import subvenció

Partida pressupostària

19

Televisió d'Eivissa i Formentera, SA

TEF TV

A07748379

81,25

520.779,86 €

432.624,41 €

70.000,00 €

21601 455B01 47000 00

Línia F – Programació de ràdio

Núm. exp.

Sol·licitant

Mitjà

CIF

Puntuació

Cost activitat

Import sol·licitat (cost subvencionable)

Import subvenció

Partida pressupostària

5

Formentera Ràdio, SL

Formentera Ràdio

B16611477

130,50

34.192,19 €

22.872,22 €

10.528,19 €

21601 455B01 47000 00

23

Associació Cultural Audiovisual de Formentera

Ràdio Illa

G57574675

89,75

135.505,49 €

125.569,49 €

11.407,99 €

21601 455B01 48000 00

26

Associació Ona Mediterrània

Ràdio Ona Mediterrània

G57834004

202,00

42.887,02 €

42.778,90 €

20.000,00 €

21601 455B01 48000 00

28

Ajuntament d'Alcúdia

Alcúdia Ràdio

P0700300G

109,90

216.671,00 €

208.363,00 €

20.000,00 €

21601 455B01 46001 10