Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

Núm. 728267
Resolució de denegació de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions dirigida a Associacions de Famílies d’Alumnes per l’organització d’activitats físiques i/o esportives extraescolars dins el curs escolar 2021/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS:611855

En data 1 de desembre de 2022, el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports va dictar la resolució següent:

«Antecedents

1. En data 24 de novembre de 2021, el conseller executiu de Turisme i Esports va aprovar la convocatòria de subvencions dirigida a Associacions de Famílies d'Alumnes per l'organització d'activitats físiques i/o esportives extraescolars dins el curs escolar 2021/2022. L'extracte d'aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022).

2. De conformitat amb la convocatòria, el procediment de concessió és mitjançant concurrència no competitiva i per rigorós ordre d'entrada, de manera que seran subvencionables totes les sol·licituds que compleixin els requisits establerts, atorgant-les un import cert.

3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovades s'ha tramitat la concessió i reconeixement de l'obligació de totes les sol·licituds que reunien els requisits per obtenir la condició de beneficiari.

L'import de la convocatòria era de 60.000 € i s'han concedit subvencions per un import total de 4.726,59 €, per tant, hi ha un crèdit sobrant a l'aplicació pressupostària assignada a aquesta convocatòria per import de 55.273,41€.

4. La tècnica jurídica de la Direcció Insular d'Esports ha informat sobre la present proposta de resolució.

5. Aquest Acord no està subjecte a fiscalització prèvia atès l'Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 12 de desembre de 2019 d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.

Fonaments de dret

1. Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18-02-17) modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96 de 04-08-18).

2. Convocatòria de subvencions dirigida a Associacions de Famílies d'Alumnes per l'organització d'activitats físiques i/o esportives extraescolars dins el curs escolar 2021/2022, i especialment el punt següent:

Punt 9. Termini i lloc de presentació de sol·licituds: Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria, l'òrgan instructor ha de requerir l'entitat interessada perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

3. L'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, referent a l'esmena i millora de la sol·licitud.

4. L'article 33.2 k) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars (BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 2022), atribueix al consellers executius, com a titulars dels seus departaments, resoldre les convocatòries d'ajudes i subvencions.

5. La base 21.3 de les d'execució del pressupost per l'exercici 2022 disposa que l'òrgan que hagi acordat una autorització de despesa, o aquell en qui es delegui, serà el competent per anul·lar-la si es produeix abans d'efectuar les operacions de tancament del pressupost de despeses. Per tant, correspon al Consell Executiu anul·lar el document comptable, doncs va ser l'òrgan que va aprovar la convocatòria de subvencions.

Per tot l'exposat, dict la següent:

RESOLUCIÓ

1. Donar per desistida de la seva sol·licitud i denegar la subvenció dirigida a Associacions de Famílies d'Alumnes per l'organització d'activitats físiques i/o esportives extraescolars dins el curs escolar 2021/2022 a les següents entitats i pels següents motius:

Per no esmenar la documentació requerida o esmenar-la incorrectament:

NÚM. EXP.

ENTITAT

CIF

850274M

APIMA AMICS DEL CP DE SANTA CATALINA

G57118415

863998Y

863998Y

APIMA CEIP SON BASCA

G57456824

2. Anul·lar la diferència de crèdit del document comptable A/ 920220017363 per import de 55.273,41 € i revertir-lo a l'aplicació pressupostària 30.34101.48901 de l'exercici 2022, atès que no s'ha concedit la totalitat del crèdit consignat en la convocatòria de subvencions dirigida a Associacions de Famílies d'Alumnes per l'organització d'activitats físiques i/o esportives extraescolars dins el curs escolar 2021/2022.

3. Notificar aquesta resolució als interessats.

Contra aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant el consell executiu del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

 

Palma, 7 de desembre de 2022

El conseller executiu de Transició, Turisme i Esports Andreu Serra Martínez