Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 727201
Resolució d'Alcaldia número 204, de dia 2/12/2022, que resol modificar la convocatòria del procés selectiu pel sistema excepcional de concurs per a regir la cobertura de places de personal de la categoria de laborals dels grups C2 i AP, (BOIB n. 149, de 18 de novembre de 2022), en el sentit que les següents places han de convocar-se per Tron lliure ordinari (apartat 1.1) , i no pel Torn de reserva per a persones amb discapacitat (apartat 1.2), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Alcaldessa, mitjançant resolució d'Alcaldia número 204, de dia 2/12/2022, va resoldre modificar la convocatòria del procés selectiu de la categoria de laborals dels grups C2 i AP, pel sistema de concurs, que havia estat aprovada per resolució d'Alcaldia número 184, de dia 16/11/2022:

PRIMER.- Modificar la convocatòria del procés selectiu pel sistema excepcional de concurs per a regir la cobertura de places de personal de la categoria de laborals dels grups C2 i AP, (BOIB n. 149, de 18 de novembre de 2022), en el sentit que les següents places han de convocar-se per Tron lliure ordinari (apartat 1.1) , i no pel Torn de reserva per a persones amb discapacitat (apartat 1.2):

Denominació

Grup

professional

Categoria

Laboral

nº vac.

Requisits

titulació

Altres requisits

Nivell català

Ajudant de

biblioteca

personal d'oficis i especialistes

ajudant de

biblioteca

1

Graduat en ESO o titulació

equiparable

Certificat

d'inexistència

d'antecedents per delictes sexuals

B1

Ajudant

especialitat jardiner/a

personal

d'oficis i

especialistes

Ajudant

especialitat jardiner/a

1

Graduat en

ESO o titulació equiparable

 

B1

SEGON.- Publicar aquest acord al tauler d'anuncis i a la web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Així mateix, publicar-lo al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 5 de desembre de 2022)

L'alcaldessa Joana M. Gomila