Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 728533
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de desembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Als titulars dels expedients que apareixen en l'annex se'ls va concedir una subvenció en el marc de la convocatòria pels imports que també s'indiquen, tot d'acord amb les respectives resolucions estimatòries del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, amb data i número de BOIB indicats en l'annex.

4. Al mateix temps, es va resoldre autoritzar i disposar una despesa a favor dels beneficiaris pels imports concedits, ambdós indicats en l'annex, amb càrrec a la partida pressupostaria 2022/G/731A01/78000/00/19701/31111 de l'exercici pressupostari 2022.

5. Els titulars dels expedients que apareixen en l'annex han presentat un escrit en el que indiquen que renuncien a la subvenció esmentada.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment, atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. L'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que l'Administració, en el supòsit de renúncia de la persona interessada als seus drets, acceptarà la renúncia completament i resoldrà el procediment declarant aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Acceptar la renúncia a les subvencions presentades pels beneficiaris dels expedients que apareixen en l'annex.

2. Revocar la concessió de les subvencions detallades en l'annex i pels imports que en ell s'indiquen.

3. Autoritzar i disposar negativament la despesa a favor dels beneficiaris pels imports detallats en l'annex amb càrrec a la partida pressupostària 2022/G/731A01/78000/00/19701/31111.

4. Declarar conclòs el procediment i per tant, arxivar els expedients.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

Palma, 5 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4-3-2021)

 

ANNEX

Llista de beneficiaris que han renunciat a la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Import subvenció (€)

Resolució de concessió

FOTOPAR22-847/2022

NOLI SEGUI COLL

***3942**

1.620,00

Dictada resolució estimatòria del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el 24 d'agost de 2022 (BOIB núm.112, de 25 d'agost de 2022)

FOTOPAR22-917/2022

MARTIN MONJO SERVERA

***8178**

2.160,00

Dictada resolució estimatòria del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el 24 d'agost de 2022 (BOIB núm.112, de 25 d'agost de 2022)

FOTOPAR22-1018/2022

Miguel Luis Alejo Garau Tugores

***4074**

2.880,00

Dictada resolució estimatòria del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el 24 d'agost de 2022 (BOIB núm.112, de 25 d'agost de 2022)

FOTOPAR22-1087/2022

GREGORIO REBASSA MUT

***1889**

3.000,00

Dictada resolució estimatòria del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el 7 d'octubre de 2022 (BOIB núm.134, de 15 d'octubre de 2022)

FOTOPAR22-1486/2022

Hermosinda Isabel Mariño Pocoví

***3995**

3.000,00

Dictada resolució estimatòria del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el 7 d'octubre de 2022 (BOIB núm.134, de 15 d'octubre de 2022)