Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 727199
Resolució d'Alcaldia número 202, de dia 2/12/2022, que resol modificar la següent oferta pública d'ocupació per a l'any 2020, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Alcaldessa, mitjançant resolució d'Alcaldia número 202, de dia 2/12/2022, va resoldre:

Atès que mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 169/2020, de 21 de desembre es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de 2020, i que posteriorment es va aprovar una modificació per resolució d'Alcaldia nº 112 de dia 24/05/2022 i publicada al BOIB nº 69, de 28 de maig de 2022

Atenent a l'objectiu de la llei d'estabilització, així com de les bases generals i específiques que regulen aquest procés mitjançant Decret Llei 6/2022 de 13 de juny, que pretenen estabilitzar places que han estat ocupades en els darrers anys de manera interina, es més convenient que es reservin places a persones discapacitades a l'oferta pública d'ocupació corresponent a la taxa de reposició ordinària i no corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal, per tal de no modificar els requisits d'accés sol·licitats per ocupar interinament dites places. Per tant, procedeix modificar la reserva de discapacitat general de la plaça corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal, per torn lliure, d'ajudant de de jardiner/a, subescala personal d'oficis i especialistes, grup C2, i situar dita reserva a la plaça corresponent a la taxa de reposició ordinària, categoria treballador/a familiar, subescala personal d'oficis i especialistes, grup C2.

Vista la providència de la regidoria delegada de personal, de dia 01.12.2022 i l'informe jurídic emès al respecte de data 01/12/2022.

Atès que la proposta d'aquesta resolució ha estat acordada en la mesa negociadora conjunta de personal laboral i funcionari de dia 01/12/2022.

Per l'abans exposat, RESOLC:

PRIMER.- Modificar la següent oferta pública d'ocupació per a l'any 2020:

i) Oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 corresponent a la taxa de reposició ordinària d'efectius:

RS Procediment Subescala/denom. Classe/cat. Grup Nº vac. Reserva discap. Total

 

 

 

 

 

 

Dis. Gral.

Dis.intel.

 

F

Prom.interna*

Serveis especials (policia local)

Oficial

C1

3

-

-

3*

F

Torn lliure

Serveis especials (policia local)

Policia local

C1

6

-

-

6

L

Torn lliure

Personal auxiliar i subaltern

Subaltern/a

C2

1

1

-

1

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Treballador/a familiar

C2

1

-

1

1

L

Torn lliure

Personal auxiliar i subaltern

Guarda des Pinaret

C2

1

-

-

1

 

 

 

 

 

 

1

1

9 *

ii) Oferta pública d'ocupació per a l'exercici de 2020 corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal*:

RS

Procediment

Subescala/denom.

Classe/cat.

Grup

N.º vac.

Reserva discap.

 

Total

Sistema

 

 

 

 

 

 

Dis. gral.

Dis.intel.

 

 

F

Torn lliure

Administració especial

TAE arquitecte/a

A1

1

-

-

1

Concurs-Oposició

F

Torn lliure

Administració especial

TAE assessor/a jurídic/a

A1

2

-

-

2

Concurs

F

Torn lliure

Administració general

TAG

A1

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis especialistes

Ajudant de jardiner

C2

2

-

-

2

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis especialistes

Oficial CMO, fosser/a

C2

2

-

-

2

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic/a titulat superior

Psicòleg/òloga

A1

1

-

-

1

Concurs-Oposició

L

Torn lliure

Tècnic/a titulat mitjà

Treballador/a social

A2

2

-

-

2

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic/a titulat mitjà

Educador/a social

A2

2

-

-

2

Concurs

L

Torn lliure

Personal auxiliar i subaltern

Subaltern/a

C2

2

-

-

2

Concurs

 

 

 

 

 

 

-

-

15

 

(*) Promocions internes, que no computen a efectes de límit màxim de taxa de reposició d'efectius.

SEGON.- Publicar la present resolució al tauler d'anuncis municipal, al portal de transparència i al butlletí oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 5 de desembre de 2022)

L'alcaldessa Joana M. Gomila Lluch