Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 727195
Resolució d'Alcaldia número 203, de dia 2/12/2022, que resol modificar la següent oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 (BOIB nº 69, de 28 de maig de 2022), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Alcaldessa, mitjançant resolució d'Alcaldia número 203, de dia 2/12/2022, va resoldre:

Atès que mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 169/2021, de 2 de desembre es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021, i que posteriorment es va aprovar una modificació per resolució d'Alcaldia nº 113 de dia 25/05/2022 i publicada al BOIB nº 69, de 28 de maig de 2022.

Atès que el lloc de treball de secretari de protocol actualment no està ocupat i es té previst revisar i modificar aquest lloc de treball, prèvia valoració de com organitza les tasques de comunicació i protocol de l'ajuntament, d'acord amb la relació de llocs de treball que actualment s'està duent a terme i que portarà a la necessària catalogació d'aquesta plaça, no procedeix incloure aquesta plaça a l'oferta pública d'ocupació aprovada per mitjà de la Resolució d'Alcaldia núm. 169/2021, de 2 de desembre i posteriorment modificada per resolució d'Alcaldia nº 113 de dia 25/05/2022 i publicada al BOIB nº 69, de 28 de maig de 2022.

Atenent a l'objectiu de la llei d'estabilització, així com de les bases generals i específiques que regulen aquest procés mitjançant Decret Llei 6/2022 de 13 de juny, que pretenen estabilitzar places que han estat ocupades en els darrers anys de manera interina, es més convenient que es reservin places a persones discapacitades a l'oferta pública d'ocupació corresponent a la taxa de reposició ordinària i no corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal, per tal de no modificar els requisits d'accés sol·licitats per ocupar interinament dites places. Per tant, procedeix modificar la reserva de discapacitat general de la plaça corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal, per torn lliure, d'ajudant de Biblioteca, subescala personal d'oficis i especialistes, grup C2, i situar dita reserva a la plaça corresponent a la taxa de reposició ordinària, categoria administratiu, subescala serveis generals, grup C2.

Vista la providència de la regidoria delegada de personal de dia 17/11/2022 i de dia 01/12/2022.

Vist l'informe jurídic emès al respecte de la TAE de Recursos Humans, de data 17/11/2022 i de data 01/12/2022.

Atès que la proposta d'aquesta resolució ha estat acordada en la mesa negociadora conjunta de personal laboral i funcionari de dia 01/12/2022

Per tot l'abans exposat, RESOLC:

PRIMER.- Modificar la següent oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 (BOIB nº 69, de 28 de maig de 2022):

i) Oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 corresponent a la taxa de reposició ordinària d'efectius:

T.

Sistema

Subescala/denom.

Classe/cat.

Grup

Nº vac.

Reserva discap.

Total

Dis.

Gral.

Dis.

Intel.

F

Torn lliure

Serveis especial, pol. local

Policia local

C1

4

-

-

4

F

Torn lliure

Serveis generals

Administratiu

C1

1

1

-

1

F

Torn lliure

Serveis generals

Auxiliar Admtiu./va.

C2

1

1

-

1

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especial.

Oficial CMO

C2

1

-

-

1

Total

2

0

7

ii) Oferta pública d'ocupació per a l'exercici de 2021 corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal*:

 

T.

Procediment

Subescala/denom.

Classe/cat

Grup

Nº Vac.

Reserva disc.

TOTAL

Sistema

 

D. Gral.

D. Intel.

 

F

T.lliure/P.int.

Serveis generals

Aux. administratiu/va

C2

5 + 2*

-

-

5 (+2*)

Concurs

F

Torn lliure

Serv. especials

TAE arquitecte/a

A1

1

-

-

1

Conc-op

F

Torn lliure

Serv. especials

TAE arquitecte/a tèc.

A2

1

-

-

1

Concurs

F

Torn lliure

Serv. Especials, p. oficis

Encarregat jardiners

C2

1

-

-

1

Conc-op

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Oficial CMO mecànic/a

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Oficial CMO manobre

C2

1 + 1*

-

-

1 (+1*)

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Of. CMO man.- conduc.

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Tèc. operatiu, llauner/a

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Oficial CMO, llauner/a

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Ajudant, llauner/a

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Oficial CMO, jardiner/a

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic titulat superior

Tècnic/a medi ambient

A1

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic titulat superior

Psicòleg/oga

A1

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic titulat mitjà

Treballador/a social

A2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Treballador/a familiar

C2

11

-

-

11

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Treballador/a familiar

C2

1

-

-

1

Conc-op

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Oficial CMO, caner/a

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic titulat mitjà

Tècnic/a treball com.

A2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal auxiliar i subaltern

Subaltern

C2

1

-

1

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Monitor/a

C2

2

-

-

2

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Ajudant de Biblioteca

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic titulat superior

Arqueòleg/òloga

A1

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Ajud.-aux. restauració

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Personal d'oficis i especialistes

Of.CMO, enc.escorx.

C2

1

-

-

1

Concurs

L

Torn lliure

Tècnic titulat superior

Arxiver/a

A1

1

-

-

1

Concurs

Total

0

1

40 (+3*)

 

(*) Promocions internes, que no computen a efectes de límit màxim de taxa de reposició d'efectius.

SEGON.- Publicar la present resolució al tauler d'anuncis municipal, al portal de transparència i al butlletí oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 5 de desembre de 2022)

L'alcaldessa Joana M. Gomila Lluch