Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2022 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

    Número de registre 9560 - Pàgina 45036

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

    Número de registre 9561 - Pàgina 45037

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Resolució de Batlia per a qual s'anomenen funcionaris en pràctiques

    Número de registre 9439 - Pàgines 45038-45039

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament d’arxiver municipal de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 9517 - Pàgina 45040

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Nomenament funcionaris de carrera

    Número de registre 9450 - Pàgina 45041

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic /a superior de Cibersocietat (Referència CIBER1-22)

    Número de registre 9531 - Pàgines 45042-45044

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació clínica per al projecte «RADIX en genòmica per a la medicina de precisió, finançada pel projecte IdISBa-Janssen» (RADIX/JANSSEN21/01)

    Número de registre 9494 - Pàgines 45045-45050

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2021, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 9509 - Pàgines 45051-45052

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció dels errors advertits en la Resolució de 19 d’octubre de 2022 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 9510 - Pàgines 45053-45055

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat geologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 9511 - Pàgines 45056-45057

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 6 d’octubre de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Unitat de Reanimació de 22d’octubre de 2022

    Número de registre 9442 - Pàgines 45058-45059

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 7 de novembre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9461 - Pàgines 45060-45061

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 7 de novembre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9463 - Pàgines 45062-45064

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a través del qual es resol la convocatori per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca

    Número de registre 9535 - Pàgines 45065-45066

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a través de la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Platja de Palma de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca

    Número de registre 9536 - Pàgines 45067-45068

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a través de la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca

    Número de registre 9537 - Pàgines 45069-45070

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques informàtics, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera

    Número de registre 9533 - Pàgines 45071-45077

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria de Comissió de serveis CS152/2022 de cap de Secció de Selecció i Provisió de l’Àrea de Gerència de l’IMAS

    Número de registre 9507 - Pàgines 45078-45085

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de correcció de l’error observat a l’Annex IV de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d’octubre de 2022)

    Número de registre 9522 - Pàgines 45086-45087

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Constitució i ordre de prelació de la borsa de feina de tècniques superiors en educació infantil (contractes de durada determinada, Escola Infantil de 1r. cicle, 0-3 anys, Es Nieró)

    Número de registre 9534 - Pàgines 45088-45089

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs una plaça de treballador o treballadora social com a personal laboral de l'Ajuntament d’Estellencs per cobrir necessitats o substitucions de la plantilla de personal

    Número de registre 9490 - Pàgines 45090-45094

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Subsanació error

    Número de registre 9472 - Pàgina 45095

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Bases creació borsa d'agents de policia local de Valldemossa funcionaris interins

    Número de registre 9396 - Pàgines 45096-45102