Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 656345
Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a través del qual es resol la convocatori per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 20 d'agost de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 110 la Resolució del director gerent d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a través de la qual es va convocar la provisió, pel procediment de concurso, del lloc de feina de cap d'equip d'Admissió del Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Mallorca. 

2. El dia 4 d'octubre de 2022 es va constituir la Comissió de Selecció per a revisar les sol·licituds presentades verificant que l'única persona que va presentar la seva sol·licitud, el senyor Joaquín Beltrán Lloret, complia els requisits exigits en la convocatòria.

3. El dia 25 d'octubre de 2022 es publica en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es), l'acord provisional de la Comissió de Selecció d'aquest concurs de data 24 d'octubre de 2022, en el qual s'adjudicava, amb caràcter provisional, el lloc de feina convocat al senyor Joaquín Beltrán Lloret, alhora que declarava obert el termini de 3 dies per a presentar al·legacions, a comptar des de l'endemà de la publicació , tal com estableixen les bases de la convocatòria.

4. Una vegada conclòs el termini i comprovat que no s'ha presentat cap al·legació i tal com s'estableix en l'Acord adoptat el 24 d'octubre, adjudicar amb caràcter definitiu el lloc de treball convocat a l'única persona candidata, Joaquín Beltrán Lloret.

Fonaments de dret

1. Els articles 29 i 30 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2003).

2. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social (BOE núm. 8, de 9 de gener de 1999).

3. La disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46, de 12 d'abril de 2016).

4. L'Acord de la Taula Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de treball del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2022 (BOIB núm. 70, de 31 de maig de 2022).

5. L'article 30.3 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, que estableix que “sota la dependència del director de Zona, l'Equip d'Atenció Primària comptarà amb un responsable d'infermeria (…) i amb un responsable d'Admissió, que s'encarregarà de dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu integrat en l'equip, tots dos designats d'acord amb el sistema general de provisió de llocs de treball entre els membres de l'equip”.

Per tot això dicto la següent

Resolució

1.- Donar conformitat a la proposta d'adjudicació de la Comissió de Selecció nomenada per a la provisió, a través del procediment de concurs, del lloc de treball de cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Pisà, corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Mallorca.

2.- Adjudicar el lloc de treball de cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Pisà al senyor Joaquín Beltrán Lloret.

3.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y en el portal web del Servei de Salut (www.ibsalut.es)

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que esgota la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos-administratius en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

(Signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

El director gerent d'Atenció Primària Miquel Caldentey Tous