Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 651044
Resolució de Batlia per a qual s'anomenen funcionaris en pràctiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa saber pel públic coneixement que en data 2 de novembre de 2022 el Batle ha emès la següent resolució:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT (POLICIA LOCAL EN PRÀCTIQUES) 

Antecedents:

Havent-se fet públics en data de 27 de juliol de 2022, en el tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament de sa Pobla, els resultats finals provisionals del procés selectiu per a la selecció de dos policies locals (BOIB núm. 141 de 14/10/2021), conforme acta del tribunal avaluador, resultant que contra els mateixos no s'han presentat al•legacions o reclamacions pel que fa a les puntuacions, es procedeix seguidament a l'anunci dels resultats finals definitius de conformitat amb la base vuitena, elevant-se la mateixa a l'òrgan competent pel seu nomenament com a funcionaris en pràctiques -nombre que en cap cas podrà esser superior al nombre de places convocades, que son dues. 

Es fa constar, prèvia consulta amb l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears ISPIB, que en el supòsit de renúncia o altres causes anàlogues d'algun dels aspirants proposats per al nomenament, quedaran automàticament proposats els següents aspirants aprovats, per ordre de puntuació.

Segons el Registre d'entrada núm. 3305/2022 de dia 31 d'octubre de 2022, en la qual el Sr. Joan Amengual Álvarez amb DNI **1776*** renúncia expressament al procés selectiu per el qual havia esta seleccionat.

En virtut de la comunicació de la tercera aspirant seleccionada, i acceptant per formar part del procediment selectiu, segons registre d'entrada núm. 3311/2022 de dia 1 de novembre de 2022.

D'acord amb la base novena de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir 2 places vacants de policia local, BOIB núm. 141, de 14 d'octubre de 2021 i havent presentat ja tots els candidats seleccionats els documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.

A la vista dels següents antecedents, i de conformitat amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 176 del Reglament marco de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig,

RESOLC 

PRIMER. Realitzar el nomenament de «Policia Local en Pràctiques» a favor de: 

NOM

DNI

MANUEL GONZALEZ OLIVER

**1824***

MARIA NEUS REYES SUÑER

**5196***

SEGON. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, comunicar als aspirants seleccionats  convocant-los  perquè es presentin el dia 7 de novembre  a l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears per a l'inici del període de pràctiques.

TERCER. Comunicar a l'Escola Balear d'Administració Pública de les Illes Balears els resultats d'aquest procediment i sol·licitar la inclusió dels dos aspirants seleccionats perquè siguin admesos al proper curs bàsic de policia el qual s'inicia el proper 7 de novembre de 2022.

Fer constar que els interessats ja han presentat l'acreditació de tots els requisits especificats a la base segona de la convocatòria per la qual cosa NO es necessari esperar el termini de vint dies hàbils a comptar des de la data de publicació de la resolució d'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques per que acreditin el compliment de tots els requisits especificats a les Bases de la Convocatòria.

 

Així mateix, al moment de l'acreditació han estat informats sobre el tractament de les seves dades personals i del compromís de confidencialitat en ocasió de la relació que s'entaula amb l'Ajuntament.

QUART. Comunicar als interessats, al  departament de Recursos Humans i a la Intervenció Municipal  perquè en prenguin coneixement.

 

(Signat electrònicament: 4 de novembre de 2022

El batle - president Llorenç Gelabert Crespí)