Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 655464
Resolució de correcció de l’error observat a l’Annex IV de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d’octubre de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 140, de 29 d'octubre de 2022, es va publicar la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de data 26 d'octubre de 2022, per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022.

2. S'ha observat un error en l'Annex IV, lletra B del barem de mèrits, amb relació als punts de l'apartat quatre dels mèrits professionals de les places de l'escala d'administració especial, perquè allà on diu:

«4. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional al qual s'opta: 0,7111 punts per mes de serveis prestats.»

Ha de dir:

«4. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional al qual s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.»

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. La disposició addicional segona del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, especifica per a les places de l'escala d'administració especial, que per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què s'opta s'ha de valorar 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

3. Correspon a la Presidència de l'IMAS convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció, d'acord amb l'article 7.2.13) dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error observat en l'Annex IV de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de data 26 d'octubre, per la qual s'aprova la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'oferta pública extraordinària per a l'any 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d'octubre de 2022), en el sentit següent:

Allà on diu:

«4. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional al qual s'opta: 0,7111 punts per mes de serveis prestats.»

Ha de dir:

«4. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o agrupació professional al qual s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.»

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

Palma, en la data de la signatura electrònica del document (8 de novembre de 2022

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l´IMAS Sofia Alonso Bigler)