Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 657992
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera; i que el president o presidenta i els consellers o conselleres nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual.

Aquests nomenaments i cessaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el nomenament de la senyora Estela Garcia Martinez, amb DNI número ***2143**, com a personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per ocupar el lloc de treball de Cap de la Secretaria del Gabinet codi 100212 d'aquesta Conselleria.

2. Disposar que aquest nomenament té efectes des del dia 10 de novembre de 2022

 

Palma, 9 de novembre 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez