Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 657988
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2022 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de febrer de 2021, el senyor Rafael Aulet Galmés i va ser nomenat personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el lloc de treball cap de la Secretaria del Gabinet, codi 100212.

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera. També disposa que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual; nomenaments i cessaments que s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Disposar el cessament del senyor Rafael Aulet Galmés com a personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el lloc de treball cap de la Secretaria del Gabinet, codi 100212, amb efectes del dia 9 de novembre de 2022, i agrair-li els serveis prestats.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 9 de novembre de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodriguez