Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

Núm. 656127
Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic /a superior de Cibersocietat (Referència CIBER1-22)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primera.- La selecció es regirà per les indicacions recollides en la present convocatòria i en la normativa d'aplicació.

Segona.-  El/La treballador/a s'integrarà dins l'equip de Cibersocietat on realitzarà tasques d'anàlisi de l'ús d'Internet i les tecnologies per part de la societat, les empreses i les administracions públiques, anàlisi de les tendències tecnològiques, anàlisi de l'impacte d'Internet i les tecnologies a la societat, la cultura i les organitzacions i divulgació de la tecnologia i la cultura tecnològica a la societat i a les pimes, per desenvolupar un ús responsable, despertar vocacions tecnològiques i iniciar processos de digitalització. Podeu trobar més informació sobre aquests anàlisis i divulgació a la secció «Divulga» de la web de la Fundació BIT (https://www.fundaciobit.org/)

S'ofereix un contracte de durada determinada per cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció o promoció, per a la cobertura definitiva per al lloc de feina de Tècnic/a Superior de Cibersocietat , grup de classificació A, amb una remuneració bruta anual de 26.714,15.-€ distribuïda en dotze pagues. Jornada completa de 37,5 hores setmanals, amb el següent horari general de dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h i amb  un règim flexible d'entrada i sortida. També amb condicions laborals que afavoreixen la conciliació de la vida laboral i familiar, dies d'assumptes propis i la possibilitat d'adherir-se al Pla de Teletreball de l'entitat.

Tercera.- El procés de selecció es realitzarà mitjançant una oferta d'ocupació pública amb la publicació al BOIB i els candidats/es hauran de complir els següents requisits:

 • Nacionalitat espanyola o alguna altra d'acord amb l'article 57 de l'E.B.E.P.
 • Tenir 16 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien,  en el cas que haguessin estat separats, inhabilitats o acomiadats disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l'accés a un lloc de feina en una entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears.
 • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria laboral en què s'inclou el lloc de feina.
 • Estar en possessió de la titulació universitària de Llicenciatura o de Grau més Màster. 
 • Coneixements de català, nivell mínim B2.

Quarta.- El procés de selecció es realitzarà per una Comissió de Selecció:

President: Bel Llodrà Riera, Cap Àrea Cibersocietat (titular);               Maria Francina Mas Parera (suplent).

Vocal: Francesca Morey Fernández, Tècnica Superior Cibersocietat (titular); María Paz Martínez, Cap Projectes R+D+i (suplent)

Secretària: Sonia Plaza García, Administratiu Recursos Humans(titular)  Raquel Díaz Martín, Cap Àrea Recursos Humans (suplent).

Fase 1

Els/les aspirants hauran d'aportar la documentació justificativa (original i fotocòpia) a les oficines de la Fundació Bit, carrer Laura Bassi, s/n-Centre Empresarial Son Espanyol, Parc-Bit, en l'horari de 09:00h a 13:00h. També es pot remetre mitjançant correu electrònic seleccion@fundaciobit.org o a través de correu postal, en ambdós casos amb còpia acarada. No seran admeses en el procés de selecció les candidatures que no es presentin en el termini i amb les formes abans descrites. 

 • Sol·licitud de participació en el procés (a disposició a la web de la Fundació Bit: https://www.fundaciobit.org/ i a les oficines de l'entitat)
 • Fotocopia del D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document acreditatiu de la personalitat (N.I.E. o targeta de residència)
 • Curriculum Vitae
 • Certificació de la titulació universitària requerida
 • Nivell B2 de català. S'ha d' aportar certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat.
 • Declaració jurada o promesa, Annex I
 • Autobaremació de mèrits, Annex II

Les persones interessades en participar en la convocatòria disposen de 7 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, es publicarà una llista provisional d'admesos i exclosos amb un termini de 5 dies hàbils per a esmenar les possibles omissions i/o deficiències.

El Gerent de l'entitat emetrà resolució amb la llista definitiva d'admesos i començarà la següent fase.

Fase 2

PROVA DE CONEIXEMENTS: Prova de redacció. Les persones candidates poden dur el seu propi portàtil i connectar-se a Internet i utilitzar totes les eines que coneguin per a cercar informació i per a la redacció i correcció ortogràfica. La redacció serà en català i la temàtica serà sobre les tecnologies publicades en l'apartat «Divulga» de la web de la Fundació BIT (https://www.fundaciobit.org/) i a les àrees de «Digitalització de pimes» i de «Competències Digitals» de la web https://recursosformatius.fundaciobit.org/ . Es disposarà d'un màxim de 60 minuts per a realitzar aquesta prova. La llargada màxima de la redacció serà d'una pàgina tipus de lletra Arial 11 pt interlineat 1,5, marges superiors i laterals 2 cm. Es lliurarà la redacció en .doc o .odt per correu-e a cibersocietat@fundaciobit.org des del correu electrònic de la persona candidata en els 5 minuts posteriors passats els 60 minuts de la prova.

El dia de la prova es lliurarà l'enunciat amb una rúbrica de puntuacions sobre el que es valorarà en la redacció, que seran aspectes com: títol adequat, entradeta resum del que s'exposarà, identificació del públic objectiu dins la redacció, elements per captar l'atenció del públic objectiu, utilització de vocabulari i argot adequat, explicació de conceptes tecnològics, impacte d'aquestes tecnologies a la societat, treball, economia, educació i /o cultura ús de referències (Estil APA 7th edition) i enllaços (incrustats dins el text). Es penalitzaran definició de conceptes erronis (1 punt a cada concepte erroni), faltes d'ortografia (0,25 punts per a cada falta), expressions que no tenguin en consideració la igualtat de gènere (0,25 per expressió) . La prova val 10 punts i com a mínim la persona candidata ha de treure un 5 per a que la provi li pugui continuar i puntuar en el procés de selecció (la puntuació màxima serà de 3 punts per un 10 part proporcional en funció de la nota i arrodonint a un decimal).

Els/les aspirants han d'acudir a la prova de coneixements amb el D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, amb un document acreditatiu de la personalitat.

Fase 3

ENTREVISTA PERSONAL: Màxim 1 punt. Es valoraran les competències específiques que es requereixen per la realització de la feina: Tenir capacitat de treballar en equip, capacitat d'autoaprenentatge i ràpida adaptabilitat al nou entorn, capacitat d'explicar-se verbalment de forma àgil, exemples de resolució de problemes en alguna activitat de divulgació. 

Fase 4

EXPERIÈNCIA LABORAL: Experiència laboral en llocs de treball realitzant tasques d'anàlisi de l'ús d'Internet i les tecnologies per part de la societat, les empreses i les administracions públiques, anàlisi de les tendències tecnològiques, anàlisi de l'impacte d'Internet i les tecnologies a la societat, la cultura i les organitzacions o divulgació de la tecnologia i la cultura tecnològica a la societat i a les pimes, per desenvolupar un ús responsable, despertar vocacions tecnològiques i iniciar processos de digitalització. 0,04 punts per cada mes de feina amb un màxim de 3 punts.

L'experiència laboral es demostrarà amb:

 1. Un certificat  de l'ocupador amb indicació de les funcions o amb un document adient que justifiqui la realització d'aquestes tasques
 2. Informe de vida laboral
 3. Annex II (autobaremació)

EVIDÈNCIES: Peces de divulgació de la tecnologia signades per la persona candidata publicades en un mitjà de comunicació (diari en paper o digital, revista en paper o digital, televisió, ràdio, vídeo a internet) o llibre i en qualsevol format (text, imatge, vídeo o àudio, .pub): 0,5 punts per peça amb un màxim de 2 punts.

CONEIXEMENTS DE CATALÀ: Per un nivell C1, 0,3 punts, per un nivell C2, 0,5 punts. Màxim de 0,5 punts

S'ha d'aportar certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat.

CONEIXEMENTS D'ANGLÈS: Certificat d'anglès nivell B2, 0,3 punts, nivell C1, 0,4 punts, nivell C2, 0,5 punts. Màxim 0,5 punts. Acreditat mitjançant certificat, títol, diploma o equivalent, expedit o homologat per Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), de les universitats, de l'EBAP, altres escoles d'administració pública, per Cambridge University (First Certificate in English), Trinity College London (Integrated Skills in English), Diplomat Universitari especialista en llengua anglesa (mestre o altres) o equivalent.

La puntuació final es realitzarà de la següent manera:

 • Prova de coneixements: Màxim de 3 punts.
 • Entrevista personal: Màxim 1 punt.
 • Experiència laboral: 0,04 punts per cada mes de feina. Màxim de 3 punts.
 • Evidències: màxim de 2 punts.
 • Coneixements de català:  Màxim de 0,5 punts.
  • Nivell C1 0,3 punts
  • Nivell C2 0,5 punts
 • Coneixements d'anglès. Màxim 0,5 punts:
  • Nivell B2: 0,3 punts
  • Nivell C1: 0,4 punts
  • Nivell C2: 0,5 punts

Conclosa la valoració dels mèrits i l'entrevista personal, la comissió de selecció elaborarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants, amb indicació del número del document nacional d'identitat i s'obrirà un termini de set dies naturals, des de l'endemà de la publicació de la llista, per a la presentació d'al·legacions.

La comissió de selecció valorarà les al·legacions i elaborarà les llistes definitives que s'elevaran al Gerent per a la resolució definitiva del procés.

En el cas que diversos candidats/es obtinguin la mateixa puntuació, el criteri per a establir l'ordre de prelació de la puntuació final, serà el següent:

 • Ser dona, a causa de la representació inferior al 40%, del gènere femení en la categoria de tècnic/a superior en la Fundació Bit, d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes
 • Puntuació de les evidències

Tota la informació del procés de selecció ( llistes provisionals, definitives,...) es publicaran a través de la web de la Fundació Bit https://www.fundaciobit.org/ i a les oficines de la Fundació Bit al ParcBit.

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s'hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquestes bases.

Els criteris selectius han estat aprovats pel Gerent de la Fundació Bit.

 

Palma, a la data de la signatura (9 de novembre de 2022)

El gerent Fundació Bit Antoni Josep Roig Cuart