Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 656322
Constitució i ordre de prelació de la borsa de feina de tècniques superiors en educació infantil (contractes de durada determinada, Escola Infantil de 1r. cicle, 0-3 anys, Es Nieró)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 947/2022)

Resolució de batlia

Fets

Les bases de la convocatòria que regeixen aquest procés selectiu foren aprovades per acord de la junta de govern local de 7 de setembre de 2022 (BOIB núm. 122, de 17.09.2022).

Per resolució de batlia de 19 d'octubre s'aprovà la relació definitiva de persones admeses i excloses.

En sessions de 24 i de 31 d'octubre la comissió tècnica de valoració calculà els mèrits acreditats per les aspirants i rectificà errors; les puntuacions provisionals es publicaren en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament.

La comissió tècnica, en sessió de 7 de novembre, ha revisat les valoracions en funció de les al·legacions presentades a la puntuació provisional i ha elevat a la batlia la llista definitiva d'aspirants, ordenada segons la puntuació obtinguda.

Fonaments de dret

Article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, sobre els principis rectors de l'accés a l'ocupació pública.

RESOLUCIÓ

En exercici de l'atribució conferida per les bases sisena, 2 i desena de la convocatòria, i per l'article 21,1, de Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, resolc:

Declarar constituïda la borsa de feina d'aspirants a tècniques superiors en educació infantil (contractes de durada determinada, Escola Infantil de 1r. cicle, 0-3 anys, Es Nieró) de l'Ajuntament d'Alaró, amb el següent ordre:

ORDRE

COGNOMS, NOM

DNI

1

Munar Bautista, A.

***0455**

2

Crespi Riutort, A.

***5196**

3

Gomez Amengual, M M.

***5255**

4

Perez Perez, M.

***8282**

5

Bolivar Rigo, M. L.

***8199**

6

Fernandez Mateos, V.

***8761**

7

Bauçà Barceló, M. M.

***1501**

8

Mesquida Madrid, M.

***4044**

9

Gomez Muñoz, M.

***6579**

10

Cabot Capó, S.

***1873**

11

Valles Vicens, M. A.

***1846**

12

Bastida Jimenez, M.

***2123**

13

Gallardo Crespi, M. C.

***8607**

14

Ripoll Fullana, M. M.

***0411**

15

*Vallejos Castro, R. A.

***4069**

16

*Cruz Comas. M.

***0215**

17

*Rodriguez Pico, K. M.

***4746**

18

Barrionuevo Garrofe, NM

***1342**

19

Ferriol Costa, Maria N.

***2466**

20

Hernandez Martin, M.

***375**

21

Velilla Golobarda, L.

***7617**

22

Santoyo Isern, C.

***4210**

23

Llompart Robles, A.

***2164**

24

Contreras Mendez, S.

***1909**

25

Frontera Gallardo, V.

***2563**

26

Novo Quetglas, M. Ll.

***2199**

27

Planas Solivella, R.

***7212**

28

Ramis Gual de Torrella, A.

***2566**

29

Fornes Cladera, J.

***0716**

30

Puigcercos Sedano, MN.

***3092**

31

Olmedo Obrador, L. P.

***7597**

32

Diaz Toeldo Mata, M. B.

***4205**

33

Cordoba Mateo, E.

***3559**

34

Muñoz Ripoll, F. Y.

***8602**

35

Nicolau Ramis, M.

***7165**

36

Gelabert Ramis, M.

***4220**

37

Escandell Costa, J.

***5905**

Cosa que fem publica per a general coneixement.

Recursos

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació.

b) El recurs de reposició potestatiu davant la batlia, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la publicació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alaró, 8 de novembre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló