Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 655097
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2021, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 157 de 13 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2021, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa.

2. Atès que, amb posterioritat, dues de les persones designades com a membres de la Comissió Tècnica de Valoració han presentat un escrit d'abstenció, el qual es considera procedent, es fa necessari modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració i designar dues noves persones com a membres per tal de completar-lo i continuar amb la tramitació del procés.

Fonaments de dret

1. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 17 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Apartat 6, de l'article 4 sobre procediment extraordinari, del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració, establerta en l'annex III de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 9 de novembre de 2021, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa.

2. Designar dues noves persones com a membres de la Comissió Tècnica de Valoració, en substitució dels vocals segona, titular i suplent, la composició de la qual queda establerta segons s'indica a l'annex d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat , en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant Jutjat contenciós administratiu de Palma , en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrónicament: 28 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX Comissió Tècnica de Valoració per a constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa

Comissió Tècnica titular

Presidenta: (dades personals ocultes)

Vocal 1: (dades personals ocultes)

Vocal 2: (dades personals ocultes)

Comissió Tècnica suplent

Presidenta: (dades personals ocultes)

Vocal 1: (dades personals ocultes)

Vocal 2: (dades personals ocultes)