Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 656359
Resolució del director gerent d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a través de la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- El dia 20 d'agost de 2022 es publica en el BOIB núm. 110 la Resolució del 16 d'agost del director gerent d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a través de la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Mallorca. 

2.- El dia 4 d'octubre de 2022 és constitueix i es reuneix la Comissió de Selecció verificant que, l'única persona que presenta candidatura, la senyora Helena Silván de Avilés, queda exclosa per presentar la sol·licitud de participació en el concurso fora del termini dels vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boib (comprés entre el 22 d'agost i el 16 de setembre de 2022, ambos inclosos).

3.- El dia 25 d'octubre es publica en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es) l'Acord provisional, de la Comissió de Selecció, en el qual s'acorda, la no admissió de la senyora Helena Silván de Avilés, segons el que s'estableix en el punt anterior, i s'obre un termini d'al·legacions.

4.- Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions i sense que s'hagin rebut, la Comissió de Selecció, en la reunió mantinguda el 4 d'octubre de 2022, proposa a l'òrgan convocant, que declari deserta la convocatòria i es procedeixi a una segona convocatòria, mitjançant un nou procediment que haurà de tramitar-se d'acord amb el que s'estableix en l'Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2022 (BOIB. Núm. 70, de 31 de maig de 2022), pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de treballs del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. Els articles 29 i 30 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2003).

2. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social (BOE núm. 8, de 9 de gener de 1999).

3. La disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46, de 12 d'abril de 2016).

4. L'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2022 (BOIB núm. 70, de 31 de maig de 2022).

5. L'article 30.3 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, que estableix que “sota la dependència del director de Zona, l'Equip d'Atenció Primària comptarà amb un responsable d'infermeria (...) i amb un responsable d'Admissió, que s'encarregarà de dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu integrat dins l'equip.

Per això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Donar conformitat en tots els seus punts a la decisió de la Comissió de Selecció de la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap/cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Llevant, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Mallorca.

2. Declarar deserta aquesta convocatòria, a proposta de la Comissió de Selecció nomenada per a aquest procediment.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal    web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que esgota la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 y 124 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció Contenciosa Administrativa..

 

(Signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

El director gerent d'Atenció Primària Miquel Caldentey Tous