Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3606 - Pàgines 17783-17785

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 3608 - Pàgines 17786-17789

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei d’àrees municipals d’impuls comercial de les Illes Balears

    Número d'edicte 3616 - Pàgina 17790

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 29 d’abril de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 3557 - Pàgines 17791-17792

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de maig de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 3561 - Pàgines 17793-17794

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova l’anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament d’un immoble ubicat a l’Avinguda Vives Llull núm. 48, de Maó (Exp. SP 73/2022)

    Número d'edicte 3613 - Pàgines 17795-17796

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza l'adscripció de l’aparcament núm. 13, situat en el soterrani del carrer Jeroni Pou, 2 de Palma a favor de la Conselleria d’Afers Socials i Esports

    Número d'edicte 3614 - Pàgines 17797-17798

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2022 per la qual es revoca l’autorització del CEI Kinder Blau

    Número d'edicte 3570 - Pàgines 17799-17800

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Nuestra Señora de la Consolación, d’Alcúdia, amb la transformació d’una unitat d’educació secundària obligatòria en una unitat d’educació primària

    Número d'edicte 3571 - Pàgines 17801-17802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 28 d’abril de 2022 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a l’alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 3585 - Pàgines 17803-17811

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoca el II Premi Aina Moll en el marc de l’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana per a l’any 2022

    Número d'edicte 3632 - Pàgines 17812-17815

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació DIA de la reforma integral Port de Fornells – fase 2, TM Es Mercadal (141A/2018)

    Número d'edicte 3564 - Pàgines 17816-17818

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual es sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 3553 - Pàgines 17819-17820

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores dels Premis Vuit d’Agost 2022

    Número d'edicte 3601 - Pàgines 17821-17831

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de les bases i convocatòria simultània per l’atorgament de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de Serveis Socials per a l’any 2022

    Número d'edicte 3594 - Pàgines 17832-17839

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Incoació de l’expedient de declaració com a bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric, a favor de la central tèrmica d’Alcanada i del poblat de GESA i de l’edifici principal de la central amb categoria de monument, en el terme municipal d’Alcúdia. Expedient 422/2015

    Número d'edicte 3605 - Pàgines 17840-17868

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni que regula l’encàrrec de gestió del Consell Insular de Mallorca a la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per assistir a la fira internacional de vins Prowein Düsseldorf 2022

    Número d'edicte 3554 - Pàgines 17869-17872

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 26 d’abril de 2022 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’abril de 2022

    Número d'edicte 3635 - Pàgines 17873-17874

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 2 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la selecció dels i les estudiants per residir a la Casa de Menorca a Barcelona i la convocatòria corresponent a l’any 2022 (exp. 1501-2022-000002)

    Número d'edicte 3629 - Pàgines 17875-17882

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Resolució de suspensió del servei urbà de transport de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor per avisos meteorològics per altes temperatures

    Número d'edicte 3599 - Pàgines 17883-17884

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx 2022

    Número d'edicte 3568 - Pàgines 17885-17894

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Canvi delegacions regidors

    Número d'edicte 3595 - Pàgina 17895

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Criteris que han de regir les bases i la concessió d'ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social per a l'any 2022, emmarcats en el conveni entrel el Consel Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 3584 - Pàgines 17896-17901

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Pròrroga extraordinària en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per a l'any 2022

    Número d'edicte 3591 - Pàgina 17902

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batle accidental, 6 i 7 maig 2022, Sr. Joan Serra

    Número d'edicte 3600 - Pàgina 17903

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Llucmajor de l'exercici 2022

    Número d'edicte 3630 - Pàgines 17904-17909

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Acord del Ple de dia 28 d'abril de 2022 mitjançant el qual s'aprova el calendari de les festes locals de Palma per a l'any 2023

    Número d'edicte 3555 - Pàgina 17910

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Acord de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2022, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització temporal corresponent a les places que es ressenyen (exp.598/2021)

    Número d'edicte 3541 - Pàgines 17911-17912

  • MALLORCA RURAL. ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL

   • Bases de la convocatòria d'ajudes Leader a Mallorca per a l'any 2022

    Número d'edicte 3604 - Pàgines 17913-17934