Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MALLORCA RURAL. ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL

Núm. 254590
Bases de la convocatòria d'ajudes Leader a Mallorca per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord pel qual s'aproven les Bases de la convocatòria, per a l'any 2022, d'ajudes de minimis al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca.

Introducció

1. Objecte de les subvencions i àmbit d'aplicació

2. Import màxim de la convocatòria i finançament

3. Requisits de les persones beneficiàries

4. Actuacions subvencionables

5. Intensitat i límit de les subvencions

6. Sol·licituds

7. Selecció de les persones beneficiàries i determinació de la intensitat de l'ajuda

8. Comissió avaluadora

9. Instrucció del procediment

10. Obligacions de les persones beneficiàries

11. Justificació i pagament de les ajudes

12. Incompatibilitat de les subvencions

13. Controls

14. Règim jurídic aplicable

15. Eficàcia

16. Publicació

Annex I. Formulari de sol·licitud

Annex II. Criteris de selecció dels projectes

Annex III. Reduccions i exclusions

Introducció

L'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, prorrogada fins a desembre de 2022, té com a objectiu final la promoció del desenvolupament de la zona rural de Mallorca, creant ocupació i activitat econòmica sostenible. Els actors públics i privats del territori han determinat mitjançant un procés participatiu quines són les accions estratègiques que cal executar: el suport al sector agrari i agroindustrial; la conservació del patrimoni natural i cultural; la gestió sostenible dels recursos naturals; i el suport transversal a l'impuls dels diferents sectors. Aquestes línies estratègiques centren els seus objectius en l'equilibri entre l'activitat econòmica i la protecció del medi ambient, la diversificació, la integració social i la creació d'ocupació.

Aquesta convocatòria s'incardina en la programació comunitària de desenvolupament rural, per la qual cosa la normativa d'aplicació és extensa i complexa. Com que aquest document és la darrera baula de la cadena, s'hi han inclòs aquells punts que el marc jurídic aplicable estableix que hi han de figurar. La resta d'aspectes relacionats poden també haver estar inclosos a efectes aclaridors, amb el benentès que s'ha de recórrer al marc jurídic per veure'n la totalitat de les implicacions. En els diversos punts de la convocatòria es remet a aquest marc, el qual es descriu de forma completa en el punt Catorzè.

Primer

Objecte de les subvencions i àmbit d'aplicació

1. L'objecte de la present convocatòria és iniciar el procediment de concessió de subvencions per a diferents projectes d'inversió, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015.

2. Els projectes objecte de subvenció es localitzaran a la zona elegible de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, que està constituïda pels municipis següents: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, sa Pobla, Puigpunyent, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sineu, Sóller*, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

(*) Del municipi de Sóller en resta exclòs el nucli urbà del Port.

Segon

Import màxim de la convocatòria i finançament

1. Per a la present convocatòria es destina un import màxim de 350.000 euros amb càrrec al pressupost del FOGAIBA de l'any 2022, quantitat que es podrà incrementar amb crèdits que es dediquin a aquesta finalitat.

2. Les ajudes seran cofinançades pel FEADER, l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les proporcions següents:

FEADER (UE)          AGE               CAIB                TOTAL

80,00 %                    6,00 %           14,00 %               100 %

280.000 €              21.000 €           49.000 €          350.000 €

Tercer

Requisits de les persones beneficiàries

1. Podran obtenir la condició de beneficiari els promotors de projectes que tinguin algun dels perfils següents:

a. Persones físiques, que siguin empresaris individuals o vagin a ser-ho a través del projecte presentat.

b. Societats Mercantils amb un màxim de deu treballadors.

c. Societats Agràries de Transformació, Cooperatives, Societats Laborals i qualsevol altra entitat associativa o societària amb personalitat jurídica recollida en la legislació vigent.

d. Comunitats de béns o altres entitats de tipus comunal que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les inversions o activitats que motiven la concessió de la subvenció. En aquests casos, els integrants de l'entitat nomenaran un representant o apoderat únic i, en document que s'incorporarà l'expedient, manifestaran les seves respectives participacions en la cosa comuna i assumiran la seva responsabilitat solidària en les obligacions derivades de l'expedient.

e. Associacions o Fundacions de caràcter preferentment local, que no tinguin fins lucratius en els termes prevists en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

2. Els beneficiaris hauran de complir amb els requisits prevists a l'article 10 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, així com amb els requisits establerts en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. D'acord amb el que disposa l'article 10.1.e del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que disposa l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social haurà de quedar acreditada abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió.

La comprovació del compliment del requisit esmentat la duran a terme el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que la presentació de la sol·licitud de subvenció en suposa l'autorització per comprovar-la, excepte si existeix manifestació expressa contrària. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors, o quan la quantia de la subvenció sigui igual o inferior a 3.000,00 euros, se n'acreditarà el compliment mitjançant declaració responsable.

En el cas que la persona interessada hagi presentat declaració responsable, si durant la instrucció del procediment resulta que l'import de la subvenció és superior a 3.000,00 euros, se la requerirà perquè aporti la justificació d'aquest requisit, llevat que s'hagi autoritzat el FOGAIBA a efectuar-ne la comprovació d'ofici.

4. D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Quart

Actuacions subvencionables

1. Seran subvencionables les inversions materials o immaterials que es realitzin a la zona rural de Mallorca, referida en l'apartat Primer.2 i que, en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, puguin enquadrar-se en alguna de les mesures següents:

MESURES AUXILIABLES

Mesura 1.1. Suport al sector agrari i agroindustrial. Aquesta mesura comprèn tres tipus d'actuacions:

- Suport al comerç minorista. Es tracta de què els productors i les cooperatives agroalimentàries locals augmentin el valor afegit dels seus productes, ja sigui a través d'actuacions de millora dels seus punts de venda, o bé aprofitant noves vies i canals alternatius de comercialització.

- Suport a la promoció de noves formes d'agricultura i ramaderia a través de projectes de cooperació i integrals. Es tracta d'impulsar actuacions que promoguin la multifuncionalitat de l'agricultura i la ramaderia i que estableixin sinergies amb altres sectors com el de l'hostaleria i la gastronomia, el de l'educació i el desenvolupament comunitari, o el del medi ambient i la gestió de recursos naturals, a més de les previstes en el títol IV de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

- Suport a la posada en valor de les varietats locals i les races autòctones. Es tracta d'impulsar actuacions que promoguin les varietats locals i les races autòctones, ja sigui a través dels canals tradicionals, com les fires i els mercats, o bé a través d'altres canals més innovadors.

Pressupost de la Mesura 1.1.: 200.000 euros

Mesura 1.2. Suport a la conservació del patrimoni natural i cultural. Aquesta mesura comprèn dos tipus d'actuacions:

- Actuacions vinculades a la conservació del patrimoni natural i cultural. Es tracta de conservar i posar en valor el patrimoni natural i cultural i també de fomentar la diversificació econòmica. Amb aquests fins es vol impulsar la creació i consolidació d'empreses en l'àmbit del turisme de caràcter naturalístic o cultural, especialment si estan lligades a explotacions agràries.

- Inversions vinculades a la consolidació de les empreses forestals.

Pressupost de la Mesura 1.2.: 50.000 euros

Mesura 1.3. Conservació i gestió sostenible de recursos naturals. Aquesta mesura comprèn dos tipus d'actuacions:

- Ús eficient de l'aigua. Es tracta de promoure un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura.

- Eficiència energètica. Es tracta de fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal, tot facilitant l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

Pressupost de la Mesura 1.3.: 50.000 euros

Mesura 1.4. Suport transversal a l'impuls dels diferents sectors. Aquesta mesura comprèn un sol tipus d'actuacions:

- Formació i informació. Es tracta de fomentar la transferència de coneixements, la sensibilització ciutadana i la innovació en els sectors agrari i del medi ambient.

Pressupost de la Mesura 1.4.:    50.000 euros

Pressupost total: 350.000 euros

2. En cas que no s'exhaureixi el pressupost d'alguna de les quatre mesures esmentades, el romanent es destinarà a altres mesures en què el pressupost hagués resultat insuficient.

3. Únicament seran subvencionables les despeses següents:

a. La construcció, adquisició (inclòs l'arrendament financer) o millora de béns immobles.

b. La compra o l'arrendament amb opció de compra de maquinària i equipament fins al valor de mercat del producte.

c. Els honoraris de personal propi del promotor: 1) nòmines de personal contractat expressament per a l'execució del projecte, o bé personal propi al qual s'ha incrementat la jornada laboral per dedicar la part incrementada de la jornada a l'execució del projecte; 2) Fins a un màxim del 15% de les nòmines de la persona involucrada de forma directa en la coordinació i/o l'administració del projecte.

d. Serveis realitzats per altres empreses degudament raonats i directament relacionats amb el disseny o l'execució del projecte.

e. Les següents inversions intangibles: adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisicions de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.

f. Els costos generals de les despeses contemplades a les lletres a, b, c, d i e vinculats directament amb l'execució del projecte, com els següents: honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

4. L'adquisició d'immobles, maquinària i equips a través d'operacions d'arrendament financer només serà subvencionable si inclou un compromís de compra en el qual es prevegi que el beneficiari arribi a ser propietari del bé. La compra efectiva haurà de realitzar-se abans de la sol·licitud de pagament. L'import màxim del contracte no sobrepassarà el valor net de mercat de l'actiu arrendat.

5. Només seran subvencionables les despeses realitzades després de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, i en el cas d'obra civil i instal·lacions fixes, a més de la visita prèvia d'inspecció per part del Grup d'Acció Local, in situ, que acrediti que les inversions no estaven iniciades (excepte en el cas de les despeses previstes en el punt 4.f “costos generals”, que podran realitzar-se abans de la presentació de la sol·licitud), de conformitat amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

L'actuació subvencionada haurà d'haver estat realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst al paràgraf anterior i el termini previst en el punt 1 de l'apartat onzè d'aquesta convocatòria. En tot cas, aquest termini no podrà superar l'1 de desembre de 2023.

6. No seran subvencionables les actuacions i despeses següents:

a. Les inversions de reposició o simple substitució d'equipament i maquinària, excepte quan la nova adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents als anteriors per la tecnologia emprada o pel seu rendiment.

b. La compra d'equipaments o maquinària de segona mà.

c. Qualsevol tipus d'interessos bancaris, recàrrecs i sancions administratives i penals.

d. L'adquisició de terrenys per un import superior al 10% de la despesa total subvencionable de l'actuació.

e. L'IVA, excepte quan no sigui recuperable, de conformitat amb la legislació sobre l'IVA.

f. Les despeses de procediments judicials.

g. Material fungible o que sigui venut amb la mercaderia. Les inversions han de tenir una vida superior als cinc anys.

h. Nòmines i despeses de personal pagades pel beneficiari, excepte els següents casos que contempla l'apartat Quart.3.c.1) “Nòmines de personal contractat expressament per a l'execució del projecte, o bé personal propi al qual s'ha incrementat la jornada laboral per dedicar la part incrementada de la jornada a l'execució del projecte” i Quart.3.c.2) “Fins a un màxim del 15% de les nòmines de la persona involucrada de forma directa en la coordinació i/o l'administració del projecte”.

i. Els vehicles, amb excepció dels de transport intern i de les carrosseries específiques per a vehicles que siguin necessàries per a l'activitat productiva de l'empresa.

j. Reparacions, jardineria, obres d'embelliment, compra d'edificis que s'hagin d'enderrocar, projectes d'investigació.

k. Altres costos lligats al contracte d'arrendament financer, tals com imposts, marges de l'arrendador, costs de refinançament dels interessos, despeses generals o les despeses d'assegurances.

l. Totes les que no es derivin de les actuacions o inversions previstes en els punts 1 i 3 d'aquest apartat Quart.

m. Totes aquelles que no tinguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa vigent.

7. En tot cas, s'aplicaran les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors, que estableixen els articles 40, 41 i 42 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 83 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

S'entendrà que les despeses previstes al punt 3.f d'aquest apartat s'ajusten als valors de mercat fins a un màxim del 8% del cost de les despeses detallades als punts 3a, b, c, d, e, f. La quantitat que excedeixi d'aquest percentatge no serà subvencionable.

8. En tot cas, per poder ser considerada subvencionable, serà necessari que la inversió en obra civil es faci complint les normes urbanístiques corresponents. A tal efecte, serà preceptiu acreditar, prèviament al pagament, el compliment de tals aspectes, adjuntant la documentació que s'esmenta a l'apartat onzè.4.d d'aquesta convocatòria.

9. Les activitats que pretenguin acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria han de ser tècnicament viables.

10. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000 euros en cas de cost per execució d'obra, o de 15.000 euros en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistències tècniques, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o l'ofereixin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se a la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

11. En el supòsit d'adquisició de terrenys, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s'haurà de fer constar a l'escriptura que la persona beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, durant un període mínim de cinc anys des del pagament de l'ajuda, així com l'import de la subvenció concedida, i hauran de ser objecte aquests aspectes d'inscripció en el registre públic corresponent. A tals efectes, serà preceptiu acreditar, prèviament al pagament, el compliment de tals aspectes adjuntant la documentació que s'esmenta a l'apartat onzè.4.c de la present convocatòria.

Cinquè

Intensitat i límit de les subvencions

1. La intensitat de l'ajuda serà del 80% dels costos elegibles en el cas de projectes no productius i del 50% en el cas de projectes productius i sense superar, en cap cas, un import total de 20.000 euros.

- Projectes productius: projectes l'objectiu és la producció de béns o serveis privats destinats a la venda o els que poden ser comercialitzats o que augmentin el valor de propietats de titularitat privada.

- Projectes no productius: projectes que consisteixen en despeses o inversions en béns o serveis públics o que no poden ser objecte de venda i aquells prestats per entitats públiques en l'exercici de les seves funcions pròpies.

2. Per poder sol·licitar les ajudes, la inversió auxiliable ha de tenir un pressupost mínim de 7.000 euros, excepte els projecte formatius, per als quals serà suficient un pressupost mínim de 5.000 euros.

3. En cap cas l' import de l'ajuda podrà superar el cost de l'activitat que s'ha de realitzar.

4. Així mateix, i d'acord amb el previst a la normativa d'aplicació de minimis, la quantia total d'ajudes de concedida a una única empresa no podrà excedir dels límits establerts per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals

Sisè

Sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de l'endemà de la publicació al BOIB de l'anunci de la present convocatòria fins 30 dies naturals després d'aquella data.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits previstos han d'emplenar la sol·licitud d'ajuda, d'acord amb el model de l'annex I de la convocatòria (que està disponible a la pàgina web de l'Associació Mallorca Rural www.mallorcarural.cat) adreçada al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (amb codi A04026954 del DIR3, catàleg unificat de les Administracions Públiques). Les sol·licituds s'han de presentar emplenades correctament davant el registre d'entrada del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural o a qualsevol altre lloc dels que preveu l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Caldrà subministrar totes i cada una de les dades que s'indiquen a l'annex citat, així com assumir els compromisos, l'atorgament d'autoritzacions i les declaracions que conté aquest annex I.

3. La presentació de la sol·licitud d'ajuda suposa l'acceptació per part de la persona interessada de tot el que conté aquesta convocatòria, així com del que conté l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, i la resta de normativa d'aplicació.

4. Les sol·licituds han d'adjuntar la documentació següent:

a. Fotocòpia del DNI, NIF, NIE o targeta d'identificació fiscal de la persona sol·licitant i dels seus representants legals.

b. Fotocòpia del document constitutiu de l'entitat i estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent o certificat d'inscripció registral dels documents esmentats i acreditació de la representació amb la qual actua el/la signant de la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de la sol·licitud.

c. Declaració expressa en què es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades a qualsevol institució pública o privada, relacionades amb la sol·licitud presentada o concedides per aquestes institucions per les despeses objecte de la sol·licitud.

d. Memòria descriptiva que detalli:

1. Descripció general del promotor i del projecte: antecedents, context, solvència tècnica i econòmica, estudi de mercat, qualitat tècnica, responsabilitat social empresarial (RSE) i justificació.

2. Funcionament del projecte i perfil de la població beneficiària.

3. Objectius.

4. Implicacions agràries, ambientals i socials, si és el cas.

5. Necessitats que justifiquin les inversions.

6. Inversions a realitzar.

7. Viabilitat tècnica del projecte, especificant capacitats productives i/o de prestació de serveis en el mercat i sortides comercials.

8. Viabilitat econòmica i repercussions en l'ocupació (creació i/o consolidació de llocs de treball).

e. Còpia del projecte bàsic, en cas de realitzar obra major.

f. Plànols o croquis en els quals figuri l'emplaçament de les inversions.

g. Pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda confeccionats pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats. S'han de presentar tres pressuposts (o proformes) en el cas que estableix l'apartat Quart.10 d'aquesta convocatòria.

h. En cas de compra d'edificis, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial, i declaració jurada del venedor per si l'edifici ha obtingut una altra subvenció nacional o comunitària els darrers deu anys.

i. Sol·licitud de llicència d'obres, si és el cas.

j. Si és el cas, documentació justificativa del compliment d'algun dels criteris de puntuació establerts a l'apartat Setè.2 de la present convocatòria.

k. Autorització per a la comprovació per part del FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

l. Pressupost de les actuacions i activitats a desenvolupar amb l'IVA desglossat.

5. En cas que en ocasió de la tramitació d'altres expedients en el FOGAIBA ja s'hagi presentat algun dels documents esmentats anteriorment, no caldrà aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o la dependència en la qual es van presentar o, si escau, es van emetre, i no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment al qual corresponguin. Així mateix, no caldrà aportar-lo novament si els documents exigits han estat incorporats a la base documental del FOGAIBA, que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny, amb la comprovació prèvia de l'autenticitat del document.

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o, per defecte, l'acreditació per altres mitjans dels requisits als quals es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

6. La comprovació del DNI del representant la farà d'ofici el FOGAIBA. En el cas que es vulgui denegar expressament l'autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI, els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, s'haurà d'aportar un document de denegació i els certificats corresponents.

En cas que no s'estigui obligat a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions anteriors o quan la quantia de la subvenció sigui igual o inferior a 3.000,00 euros, se n'acreditarà el compliment mitjançant declaració responsable.

7. D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, no caldrà presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

Si la sol·licitud té algun defecte o no conté tota la documentació esmentada en els punts anteriors, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació que calgui, amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà desistida la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s'arxivarà l'expedient sense cap altre més tràmit.

8. Quan en qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant la tramitació de l'expedient hi hagi ratllades o esmenes, es considerarà no presentat, i s'actuarà en aquest cas d'acord amb el que indica l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Declaració d'ajudes de minimis sol·licitades i concedides en els tres darrers exercicis fiscals.

Setè

Selecció de les persones beneficiàries

1. La selecció de les persones beneficiàries de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva entre les sol·licituds presentades.

2. La Junta Directiva del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural és l'òrgan competent per seleccionar els projectes beneficiaris. Per a la selecció dels projectes es tindrà en compte la seva adequació a l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca i els criteris de baremació inclosos a l'annex II.

3. La Junta Directiva del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural estarà assistida per una Comissió Avaluadora.

4. La Junta Directiva del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural és l'òrgan competent per analitzar les sol·licituds presentades i decidir quines poden optar a subvenció, i està integrada per onze membres:

- President: el conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca

- Vicepresident 1r.: el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM)

- Vicepresident 2n.: el secretari general de la Unió de Pagesos de Mallorca

- Secretària: la presidenta de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears

- Tresorera: la regidora delegada de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Consell

- Vocals:

- El batle de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí

- El batle de l'Ajuntament de Sineu

- El batle de l'Ajuntament de Valldemossa

- La coordinadora de l'Associació de Varietats Locals de Mallorca

- El director tècnic de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA)

- La presidenta de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB)

5. Per assistir tècnicament a la Junta Directiva es crearà una Comissió Avaluadora, que examinarà les sol·licituds presentades i aplicarà els criteris establerts a l'annex II; finalment emetrà un informe que haurà de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

 

Vuitè

Comissió Avaluadora

1. La Comissió Avaluadora estarà integrada per:

- President: una persona amb perfil de tècnic que presti servei al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca

- Secretari: l'adjunt a la gerència del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural, amb veu però sense vot

- Tres vocals:

- Una persona amb perfil de tècnic que presti servei a alguna entitat pública local

- Una persona amb perfil de tècnic que presti servei al FOGAIBA amb veu però sense vot

- Una persona amb perfil de tècnic que presti servei a alguna de les entitats associatives membres del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural

2. La Junta Directiva del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural podrà decidir si cal integrar a la Comissió Avaluadora alguna persona experta en determinades matèries que presentin especial dificultat.

3. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades i aplicar els criteris de valoració previstos a l'annex II; finalment emetrà un informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

4. Per a què la Comissió Avaluadora s'entengui vàlidament constituïda, es requerirà la presència, almenys, de la meitat dels seus membres entre els que hauran de ser el President i el secretari o, si escau, qui els substitueixin.

Novè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan durà a terme d'ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució. En el cas que sigui necessari notificar la proposta de resolució, aquesta notificació es farà mitjançant la seva publicació en la pàgina web del FOGAIBA (http://fogaiba.caib.es) cada dilluns o dia hàbil següent si aquest és festiu.

Es pot prescindir del tràmit de notificació de la proposta de resolució provisional quan no figurin en el procediment ni s'hagin tingut en compte altres fets, al·legacions i proves més que els que ja han adduït les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té caràcter de definitiva.

Quan la sol·licitud tengui per objecte el finançament d'activitats a desenvolupar per la persona sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior al que figura a la sol·licitud presentada, es pot instar la persona beneficiària que reformuli la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.

En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte a les sol·licituds o peticions.

Havent examinat les al·legacions formulades per les persones interessades, si és el cas, s'ha de formular la proposta de resolució definitiva, la qual ha d'expressar la persona sol·licitant o la llista de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia, i especificar l'avaluació i els criteris de valoració seguits per elaborar-la, si és el cas.

El Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural té la condició d'entitat col·laboradora del FOGAIBA, encarregada de rebre les sol·licituds d'ajuda, revisió i esmena d'aquestes, visita prèvia, dictamen d'elegibilitat referent a l'adequació del projecte a l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu, informe de viabilitat econòmica del projecte, i finalment enviarà tota la documentació a l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA.

L'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA emetrà informe de subvencionabilitat del projecte, referent al compliment de la normativa i al resultat dels controls administratius pertinents, prèviament a la selecció de persones beneficiàries i determinació de la intensitat d'ajuda per part del Grup d'Acció Local.

2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural, que haurà d'estar basada en l'acord de la Junta Directiva del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural. A la resolució de concessió de l'ajuda s'hi farà constar el finançament per part de les diferents administracions, les anualitats de pagament de l'ajuda que es determinin d'acord amb els crèdits disponibles, així com la millor execució del PDR, i la mesura del programa de què es tracti.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

Excepcionalment, i de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podrà acordar-se l'ampliació del termini màxim per dictar resolució. En aquest cas, l'acord d'ampliació s'ha de produir abans del venciment del termini i es notificarà les persones interessades mitjançant la seva publicació en el BOIB.

4. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a partir del dia següent de la seva notificació, d'acord amb el que estableix l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sense perjudici que la notificació es realitzi de la manera establerta en els apartats anteriors i de la publicitat a realitzar en aplicació del que preveuen els articles 111 i 112 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, es publicarà amb caràcter informatiu en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com a la web http://fogaiba.caib.es, la llista de persones beneficiàries de les subvencions que siguin concedides en el marc del que preveu aquesta convocatòria, amb expressió del programa, la quantitat concedida i les finalitats de la subvenció.

5. Amb caràcter excepcional, i respectant la quantia de l'ajuda concedida, com també la forma i els terminis d'execució i justificació de les despeses corresponents, les persones beneficiàries poden sol·licitar la modificació del contingut de les actuacions subvencionades quan es donin circumstàncies que alterin o dificultin el desenvolupament de les activitats que no siguin imputables a les persones sol·licitants.

Les sol·licituds de modificació han d'estar prou motivades i s'han de formular amb caràcter immediat a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquin i, en qualsevol cas, en un màxim de sis mesos per a les inversions immobles i de tres per a les inversions mobles i sempre amb anterioritat al moment en què acabi el termini d'execució de les activitats subvencionades.

En aquest cas, si les despeses objecte de modificació superen els límits prevists al punt 10 de l'apartat quart, la persona beneficiària ha de presentar en el moment de la justificació, les tres ofertes de proveïdors previstes a l'apartat esmentat.

L'òrgan que va dictar la primera resolució haurà de dictar les resolucions de les sol·licituds de modificació en el termini màxim d'un mes, comptador a partir de la data de la seva presentació en el registre. Els canvis s'aprovaran sempre que s'acostin de manera significativa al compliment dels objectius previstos a la memòria. Aquestes resolucions no poden implicar perjudici per a altres persones beneficiàries en els supòsits de selecció per concurs. Transcorregut aquest termini sense que se n'hagi dictat una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

Desè

Obligacions de les persones beneficiàries

1. Són obligacions de les persones beneficiàries les següents:

a. Realitzar les inversions o activitats auxiliables durant el termini establert.

b. Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats a la present convocatòria.

c. Mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys, comptats des de la data de pagament de l'ajuda.

d. Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió i en especial les relatives a la durabilitat de les operacions previstes a l'article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

e. Sotmetre's als controls que dugui a terme l'administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment de compromisos.

f. Atendre els requeriments del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural relacionats amb el seguiment i l'avaluació del projecte i de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu.

g. Complir els compromisos adquirits per a la concessió de l'ajuda.

2. A més, s'hauran de complir les normes d'informació i publicitat previstes a l'annex III del Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

3. Aquestes obligacions s'entendran sense perjudici de l'obligació de complir-ne la resta que s'estableixen a l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i a l'article 11 de l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, així com la resta que deriven de la normativa estatal i comunitària d'aplicació.

4. El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions, i sense perjudici del que estableix l'apartat desè de la present convocatòria i la normativa específica estatal i comunitària, és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

5. Més enllà de les obligacions referides en els punts anteriors, els beneficiaris de les subvencions podran lliurar al Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural, de forma voluntària, una aportació econòmica equivalent a l'1% de l'import de la subvenció rebuda. Aquesta aportació, que es faria efectiva en el moment d'adjudicació de la subvenció, té com a finalitat posar en valor el treball de l'Associació i contribuir al seu sosteniment econòmic.

Onzè

Justificació i pagament de les ajudes

1. El termini màxim per notificar i justificar la realització de les inversions aprovades és de dotze mesos a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. En tot cas, aquest termini no podrà superar l'1 de desembre de 2023.

2. L'actuació subvencionada haurà d'estar realitzada i pagada per la persona beneficiària en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst a l'apartat quart de la present convocatòria i el termini previst en el punt anterior, que serà també especificat a la resolució de concessió. En tot cas, aquest termini no podrà superar l'1 de desembre de 2023.

3. Per raons justificades de demora en la concessió de llicències per part dels ajuntaments o d'altres administracions, baixes laborals i incidències greus que no siguin imputables al sol·licitant, les persones beneficiàries podran sol·licitar l'ampliació del termini de realització i justificació establert a la resolució de concessió. Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar durant el termini d'execució.

El FOGAIBA pot acordar l'ampliació sol·licitada sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones ni l'execució del PDR. L'acord d'ampliació s'ha de notificar individualment a la persona interessada i no és susceptible de recurs.

4. Durant el termini de justificació establert, les persones beneficiàries hauran de presentar la corresponent sol·licitud de pagament d'acord amb el model oficial, que es troba a la pàgina web www.mallorcarural.cat. La sol·licitud de pagament, degudament emplenada i adreçada al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), s'ha de presentar en el registre d'entrada del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural o a qualsevol dels llocs previstos a l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Serà necessari l'aportació de totes i cada una de les dades que en el citat annex III s'indiquen, així com l'assumpció de compromisos, atorgament d'autoritzacions i declaracions contingudes en aquest annex.

Aquesta sol·licitud de pagament anirà acompanyada dels documents justificatius següents:

a. Factures que reuneixin els requisits i les formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i que continguin el desglossament i el mesurament de les inversions efectuades.

b. Documentació acreditativa del pagament de l'import de les factures presentades; el pagament de l'import d'aquestes factures quedarà acreditat d'alguna de les maneres següents:

- Justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu de la transferència, en el qual figuri: la data de la transferència, l'import a transferir, la identificació del concepte de transferència amb l'objecte que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que hauran de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissora de la factura, respectivament.

- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyat de l'extracte bancari corresponent del beneficiari de l'ajuda, en el qual aparegui el càrrec d'aquest xec o pagaré.

En cas de no coincidir l'import de la inversió auxiliable amb l'import del xec, a aquest document s'haurà d'adjuntar un certificat de l'emissor de la factura en el qual hi hagi constància que l'esmentat xec o pagaré ha estat efectivament cobrat, amb indicació de la data de cobrament, així com també la indicació de la factura a la qual correspon el pagament. El certificat esmentat haurà d'estar signat i segellat per l'entitat emissora amb indicació del nom i el càrrec o la responsabilitat que té la persona destinatària.

No s'admetran pagaments en efectiu. Són auxiliables els pagaments amb targes de crèdit o dèbit sempre que estiguin a nom del beneficiari.

c. En el cas d'adquisició de béns immobles, s'haurà d'aportar còpia de l'escriptura pública de compravenda. En aquest supòsit, no serà necessari aportar el justificant de pagament sempre que se'n derivi el pagament efectuat.

d. En el cas de la construcció d'edificis nous o de la renovació general d'un edifici, s'haurà d'aportar còpia de l'escriptura pública d'obra nova. La renovació d'un edifici es considera general quan el seu cost suposi com a mínim el 50% del valor de l'edifici nou.

Les escriptures públiques previstes en els apartats c i d anteriors han de fer constar que el beneficiari haurà de destinar els béns a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció durant un període de cinc anys, així com l'import de la subvenció concedida, i han de ser objecte d'inscripció aquests extrems en el registre públic corresponent.

e. En el cas de realització d'obra civil, haurà d'aportar-se la llicència d'obres i, si és el cas, el certificat parcial o final d'obra del tècnic facultatiu director del projecte, en el supòsit que hi hagi projecte.

f. Relació detallada de correspondència de les factures presentades amb els pressupostos presentats a la sol·licitud d'ajuda (llista que relaciona proformes amb les factures finals presentades).

g. En cas de modificació de les inversions sol·licitades inicialment i, si pertoca, pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda confeccionats pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats.

h. Per a la justificació de les nòmines imputades i de la contractació laboral de personal s'hauran de presentar:

- Contracte laboral subscrit amb cada treballador correctament segellat per l'òrgan competent d'ocupació.

- Nòmines dels treballadors.

- Documents TC1 i Relació nominal de treballadors de tot el període del qual se sol·licita el pagament juntament amb una llista en què figurin de forma detallada, desglossat per mes i per treballador, els imports corresponents al total de la nòmina i del TC.

- Documentació justificativa del pagament dels salaris efectuats als treballadors com també de les quotes a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest pagament quedarà acreditat de les maneres següents: amb còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu de la transferència, on figuri la data de la transferència, l'import a transferir, la identificació del concepte de transferència amb l'objecte de  que quedi identificat el pagament de la nòmina, així com les dades de l'ordenant i el destinatari hauran de coincidir amb el promotor i amb el treballador respectivament. A aquest document s'haurà d'adjuntar l'extracte bancari del perceptor final de l'ajuda on figuri el càrrec de la transferència. O amb la còpia del txec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyat del corresponent extracte bancari del beneficiari de l'ajuda on figuri el càrrec del txec o pagaré.

- Justificants de l'ingrés efectuat a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Models 111 i 190 pagats a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

5. Es podran presentar dues sol·licituds parcials de l'actuació subvencionable sempre que s'hagin concedit tots els permisos i les autoritzacions exigibles en el punt en què es troba la inversió. El pagament s'efectuarà quan s'hagi comprovat la realització i la justificació de les inversions corresponents.

6. L'import de l'ajuda concedida s'abonarà a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària quan s'hagi justificat el compliment de la finalitat i l'aplicació de la subvenció, amb autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA i s'abonarà en un termini no superior a dos mesos comptadors des de la presentació de la sol·licitud de pagament de l'ajuda o de la superació dels tràmits d'esmena de deficiències que es poguessin esdevenir.

7. El fet de no presentar la documentació justificativa o no executar la inversió objecte de l'ajuda en el termini i en els termes establerts suposa un incompliment al qual és aplicable el que disposa el punt 4 de l'apartat desè de la present convocatòria.

8. No obstant això, en els casos en els quals es produeixin desviacions entre la inversió realitzada i l'aprovada, s'ajustarà l'ajuda total concedida a l'import de la inversió realitzada, sempre que s'assoleixi de manera significativa el compliment dels objectius previstos.

9. En qualsevol cas, s'hauran de tenir en compte les reduccions i exclusions previstes en el Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat i a l'annex III de la present convocatòria.

 

​​​​​​​Dotzè

Incompatibilitats de les subvencions

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són incompatibles amb altres ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea per a les mateixes actuacions concretes.

Tretzè

Controls

1. Els perceptors de les ajudes regulades en la present convocatòria queden subjectes a les disposicions comunitàries de control establertes en el Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

2. Els controls tenen com a finalitat donar compliment a allò que estableix el títol III del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, esmentat.

3. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a l'efecte pel servei esmentat a l'adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del servei esmentat.

Catorzè

Règim jurídic aplicable

Per al que preveu la present convocatòria, serà d'aplicació la normativa següent:

- Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.

- Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

- Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

- Reglament (UE) núm. 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual s'estableixen determinades disposicions transitòries per a l'ajuda de Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i de Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) els anys 2021 i 2022, i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 1305/2013, (UE) núm. 1306/2013 i (UE) núm. 1307/2013 pel que fa als seus recursos i a la seva aplicació els anys 2021 i 2022.

- Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i hi introdueix disposicions transitòries.

- Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

- Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

- Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que respecta al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

- Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

- Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

- Text refós de la Llei de subvencions (Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre).

- Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.

- Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

- Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola.

- Resta de normativa de desenvolupament i aplicació.

 

Quinzè

Eficàcia

L'efectivitat d'aquesta resolució queda condicionada a l'existència i aprovació del crèdit suficient als pressuposts del FOGAIBA.

Setzè

Publicació

Aquest Acord s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Santa Maria del Camí, 27 de gener de 2022

El president de l'Associació Mallorca Rural Grup d'Acció Local de Mallorca

Jaume Alzamora Riera​​​​​​​

Documents adjunts