Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Contractació per l'explotació temporal de la zona de domini públic marítim terrestre

    Número de registre 3573 - Pàgines 17935-17944

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Cultura i benestar Social– Anunci aprovació plec contracte per a l'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre comunitari a la barriada de Cala Major

    Número de registre 3169 - Pàgines 17945-17946

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Pàdel de les Illes Balears corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 3625 - Pàgina 17947

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU

    Número de registre 3676 - Pàgines 17948-17949

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Relació dels convenis de col·laboració subscrits en el primer quadrimestre de 2022 per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 3621 - Pàgina 17950

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d'abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia Ecològica, per els anys 2021 i 2022

    Número de registre 3551 - Pàgines 17951-17953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 3558 - Pàgines 17954-17956

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exp. 178 de data 26 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3565 - Pàgines 17957-17958

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 29 d’abril de 2022, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, per a l’ any 2020, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1

    Número de registre 3588 - Pàgines 17959-17960

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de renúncia als beneficiaris de les ajudes, Exp. 60 de data 27 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 3592 - Pàgines 17961-17962

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00014802X

    Número de registre 3108 - Pàgina 17963

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Notificació ca abandonat

    Número de registre 3598 - Pàgina 17964

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per a la realització d'obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx 2022

    Número de registre 3567 - Pàgines 17965-17966

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei municipal de l’escola d’estiu

    Número de registre 3569 - Pàgina 17967

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Informació projecte escoleta municipal Lloseta

    Número de registre 3587 - Pàgina 17968

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.03/2022

    Número de registre 3615 - Pàgina 17969

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Informació pública del projecte de renovació del paviment esportiu del Poliesportiu Blanquerna

    Número de registre 3618 - Pàgina 17970

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Informació pública del projecte de renovació del paviment esportiu del "Pavelló d'es Pla de na Tesa"

    Número de registre 3622 - Pàgina 17971

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Patronat Muncipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. Projecte de canvi de cobertes en edifici plurifamiliar aïllat ubicat al carrer Editor Prats 1r

    Número de registre 3560 - Pàgina 17972

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’expedient número 05 de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2022, per crèdit extraordinari i per suplement de crèdit

    Número de registre 3631 - Pàgina 17973

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’expedient número 04 de modificació del pressupost municipal, modificació de la base 36 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2022

    Número de registre 3639 - Pàgina 17974