Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament de quatre membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 3575 - Pàgina 17676

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de Direcció

    Número de registre 3576 - Pàgina 17677

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació llista definitiva i nomenament 4 funcionaris en pràctiques policia local

    Número de registre 3593 - Pàgines 17678-17679

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una persona investigadora amb titulació de grau i màster per al projecte «RICORS Malalties Cerebrovasculars»

    Número de registre 3610 - Pàgines 17680-17686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora i gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls auxiliar per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 3603 - Pàgines 17687-17697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició del Tribunal Qualificador establert en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 3628 - Pàgina 17698

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de substitució de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 3518 - Pàgines 17699-17705

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Capdepera de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3589 - Pàgines 17706-17707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Son Gotleu de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3590 - Pàgines 17708-17709

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 25 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria per al proveïment del lloc d’auxiliar administratiu al Servei de Gestió de Persones del Departament de Serveis Generals del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 3582 - Pàgines 17710-17717

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball de Responsable del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i Centre de Dia

    Número de registre 3578 - Pàgines 17718-17719

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Convocatòria i bases borsa de treball de dinamitzador/a sociocultural

    Número de registre 3609 - Pàgines 17720-17725

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí Tècnic d’Administració General de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 3562 - Pàgines 17726-17734

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis

    Número de registre 3620 - Pàgines 17735-17743

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació bases i convocatòria per cobrir una plaça arquitecte, funcionari carrera de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 3586 - Pàgines 17744-17757

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local (exp. núm.: 349/2022)

    Número de registre 3559 - Pàgines 17758-17763

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 679, de data 03 de maig de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margallida, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir vuit places de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema d’accés de torn lliure, sistema d’oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021 i 2022

    Número de registre 3552 - Pàgines 17764-17774

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Bases convocatòria per constituir una borsa per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents a la policia local de l'Ajuntament de Ses Salines

    Número de registre 3566 - Pàgines 17775-17782