Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 2762 - Pàgines 13871-13872

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria de forests, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2763 - Pàgines 13873-13874

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l’annex 3 de la Resolució publicada el 19 de febrer de 2022 per la qual es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 2764 - Pàgines 13875-13876

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 6 d’abril de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada per les Resolucions de 4 de març de 2022 (BOIB núm. 35, de 10 de març), de 21 de març de 2022 (BOIB núm. 41, de 24 de març) i de 29 de març de 2022 (BOIB núm. 44, de 31 de març)

    Número de registre 2858 - Pàgines 13877-13878

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora Gerent de l’Àrea de Salut d’ Eivissa i Formentera de rectificació d’errades de la convocatòria d’un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2787 - Pàgines 13879-13880

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora Gerent de l’Àrea de Salut d’ Eivissa i Formentera de rectificació d’errades de la convocatòria d’un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Oncologia Mèdica corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salutde les Illes Balears

    Número de registre 2789 - Pàgines 13881-13882

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat Central de Compres, Recursos Materials (RRMM)

    Número de registre 2816 - Pàgines 13883-13885

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 4 d’abril de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Cures Assistencials dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 2827 - Pàgines 13886-13889

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de peons agrícoles, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 2775 - Pàgines 13890-13900

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’oficials d’oficis múltiples, personal laboral, grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 2776 - Pàgines 13901-13911

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 5 d’abril de 2022, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de «metge/metgessa geriatre/a»

    Número de registre 2774 - Pàgines 13912-13919

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2021-4329 de data 09.06.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 2780 - Pàgines 13920-13929

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, dues places d’ajudant de manteniment de la brigada municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2847 - Pàgines 13930-13939

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procediment de selecció, per torn lliure, mitjançant el procés d’estabilització d’ocupació temporal, d’una plaça d’auxiliar operador de sistemes, personal funcionari de carrera, pel sistema del concurs oposició

    Número de registre 2851 - Pàgines 13940-13941