Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 203980
Bases específiques per a la creació d’una borsa de peons agrícoles, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans núm. 2022000645, de data 5 d'abril de 2022, s'ha disposat l'aprovació del següent:

Bases específiques per a la creació d'una borsa de peons agrícoles, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d'Eivissa

Primera.

Normes generals

1.1. És objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una borsa de peons agrícoles, personal laboral, grup agrupacions professionals, de l'article 76 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessaris al Consell Insular d'Eivissa.

1.2. Aquesta selecció es regirà pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en tot el que disposa en referència a l'accés a l'ocupació pública i l'adquisició de la relació de serveis; per les prescripcions contengudes en aquesta convocatòria específica, i per les bases generals que regiran la selecció per a la provisió urgent de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular d'Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d'octubre de 1992.

Segona.

Requisits de les persones aspirants

A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals que regiran les proves selectives per cobrir interinament i amb caràcter urgent, les places vacants de personal del Consell Insular d'Eivissa, les persones aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes a l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que permeti l'accés a l'ocupació pública. En el supòsit que les persones aspirants no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen “els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)” expedit per les entitats previstes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

b) Tenir 16 anys d'edat complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet els drets d'examen en la forma establerta a la base tercera d'aquestes bases.

e) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions de la plaça a proveir.

f) Estar en possessió del títol de certificat d'escolaritat o equivalent. En el cas de titulacions obtengudes a l'estranger, s'haurà de tenir la credencial que acrediti la seua homologació.

g) Estar en possessió d'un certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell A2 o superior, expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h) Estar en possessió del permís de conduir B.

i) Estar en possessió del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris nivell bàsic o superior.

Aquests requisits s'hauran de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu.

Tercera.

Sol·licituds

3.1. Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la corresponent sol·licitud normalitzada que consta a l'Annex I d'aquestes bases i que estarà disponible a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre i a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es).

3.2. Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) o de forma presencial en el Registre General del Consell Insular d'Eivissa. També es podran presentar en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Les sol·licituds (Annex I) i l'autobarem (Annex II) es dirigiran a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa.

3.3. Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat 6,01 euros per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el resguard original de l'ingrés efectuat.

En cap cas, la sola presentació del justificant d'ingrés dels drets d'examen no suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud a l'òrgan expressat en aquestes bases.

Així mateix, la falta d'abonament d'aquestos drets d'examen durant el termini de presentació de sol·licituds no serà esmenable i determinarà l'exclusió de les persones aspirants.

No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

3.4. Els errors de fet que poguessin advertir-se com a tals en la sol·licitud es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part.

3.5. Les persones aspirants queden vinculades per les dades que hagin fet constar en les seues sol·licituds, i poden únicament demanar la seua modificació mitjançant escrit motivat, dins del termini establert per a la presentació de sol·licituds.

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa sempre i quan determini la mancança dels requisits per participar en la convocatòria, comportarà l'exclusió immediata de la persona sol·licitant des del moment en que s'adverteixi, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

3.6. Les persones aspirants hauran de presentar necessàriament:

- Sol·licitud: Annex I, que ha d'estar emplenada i signada.

Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tendran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificació i seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seua consignació i la comunicació al Consell d'Eivissa de qualsevol canvi de les mateixes.

Serà responsabilitat de les persones aspirants la veracitat de les dades consignades, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o la comissió avaluadora pugui requerir l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

 • Titulació exigida a la base segona d'aquesta convocatòria.
 • Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana exigit a la base segona d'aquesta convocatòria.
 • Annex II. Document d'autobarem, que ha d'estar emplenat i signat.

- Justificant d'haver satisfet els drets d'examen.

3.7. La convocatòria o les bases, una vegada publicades, només es poden modificar amb subjecció estricta a les normes de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei de règim jurídic del sector públic.

3.8. La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívoca de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tendrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Quarta.

Admissió de persones aspirants

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'autoritat convocant o aquella en qui delegui dictarà resolució, en el termini màxim de deu dies, en la qual es declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, la qual s'exposarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, en la qual constaran el nom i els llinatges de les persones candidates, i quatre xifres aleatòries del document nacional d'identitat i la causa de la seua exclusió, si és el cas.

Els errors de fet podran corregir-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

En tot cas, les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de tres dies, des del dia següent a aquell en què es publica la relació provisional a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, perquè puguin presentar al·legacions a la seua exclusió. Qui no presenti al·legacions dins del termini assenyalat, justificant el seu dret d'estar-hi admès/esa, s'exclourà definitivament del procés.

Transcorregut el termini fixat per presentar al·legacions, es dictarà resolució que declararà aprovada la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Aquesta resolució s'exposarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa i s'hi indicarà el lloc i la data en què tendrà lloc la prova de la primera fase de la selecció.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no suposa que es reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprèn que no posseeixen algun dels requisits perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació.

Cinquena.

Tribunal

5.1. El tribunal valorarà l'exercici i els mèrits del procés selectiu. La seua composició col·legiada s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, tendent a la paritat entre l'home i la dona.

Tots els membres del tribunal hauran d'estar en possessió d'un nivell de titulació igual o superior al de la categoria de la borsa convocada i han de ser funcionaris de carrera que pertanyin al mateix grup/subgrup d'entre els previstos a l'article 76 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en relació amb el grup/subgrup en què s'integri la plaça convocada.

La pertinença al tribunal serà sempre a títol individual, no es pot exercir en representació ni per compte de ningú.

5.2. Als efectes del que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la designació amb els noms dels membres titulars i dels seus respectius suplents es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.3. Si s'escau, a sol·licitud del tribunal podrà disposar-se la incorporació d'assessors/ores especialistes. Els assessors especialistes es designaran per resolució del conseller/a competent en la matèria i estaran subjectes a idèntic règim d'abstenció i recusació que el previst per als membres del tribunal.

5.4. En els supòsits d'absència del president titular o suplent, les funcions de presidència seran exercides pels vocals designats seguint per a això l'ordre en què hagin estat designats en la resolució de nomenament.

5.5. El tribunal resoldrà totes les qüestions derivades de l'aplicació de les bases d'aquesta convocatòria durant el desenvolupament del procés selectiu.

5.6. Les presents bases s'interpretaran en el sentit finalista que millor garanteixi la preservació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

5.7. El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà al que es disposa en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; a partir de la seua constitució, el tribunal per actuar vàlidament requerirà la presència de la majoria dels seus membres, titulars o suplents, inclosos els que exerceixin la presidència i la secretaria.

5.8. Aquest òrgan de selecció estarà compost per:

President/a:

Ttitular: Sr. Javier Marí Álvarez; suplent: Sr. Jordi Massip Guiu.

Secretari/ària:

Titular: Sra. María José Cardona Muñoz; suplent: Sra. María del Carmen Ribas Ferrer.

Vocals:

Titular: Sr: Francesc Castellà Virgili; suplent: Sr. Alejandro Montero Guasch.

Titular: Sr. José Fernández Gómez; suplent: Sra. Júlia Torres Gregorio.

Titular: Sr. José Antonio Domínguez Sánchez; suplent: Sr. Juan Riera Planells.

Sisena.

Desenvolupament del procés selectiu

1a fase: Realització d'una prova pràctica, obligatòria i eliminatòria per a totes les persones aspirants, en el temps que determini el tribunal, que consistirà en un supòsit pràctic o en l'execució d'un treball vinculat a les funcions pròpies de la plaça, en relació amb el temari següent:

1. L'organització, el règim jurídic i les competències del Consell Insular d'Eivissa.

2. Ús i maneig de tractor i arreus. Operacions bàsiques de maneig de cultiu.

3. Reconeixement i control de plagues i malalties.

La prova pràctica es puntuarà de 0 a 60 punts i serà requisit per superar-la obtenir una puntuació mínima de 30 punts. Es valorarà la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i l'aplicació correcta dels coneixements en la matèria al cas plantejat.

La qualificació final serà la puntuació obtenguda en l'únic exercici de la primera fase.

En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones aspirants que acreditin la seua identitat.

Les persones aspirants es convocaran en una crida única, sense perjudici de les sessions que es necessitin per al desenvolupament de la prova, i decauran en el seu dret les que no compareguin a la seua realització, llevat dels casos de força major, degudament justificats i apreciats pel tribunal.

El tribunal ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que la prova pràctica es corregeixi sense que es conegui la identitat de les persones que hi participen.

El tribunal ha d'excloure les persones en els fulls d'examen de les quals figurin noms, traços, marques o signes que en permetin conèixer la identitat, excepte en el supòsit que el tribunal prèviament hagi acordat que la correcció de la prova pràctica es faci de forma que cada aspirant llegeixi el seu exercici en veu alta davant dels membres del tribunal.

2a fase: Concurs de mèrits

A la llista de persones aprovades a la 1a fase de la selecció, que es publicarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, el tribunal hi haurà d'incloure una diligència en què es farà constar la data màxima en què les persones aspirants que han superat l'exercici pràctic hauran de presentar els certificats, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en aquesta fase. No es valoraran els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

Aquesta fase únicament serà aplicable a aquelles persones aspirants que superin la fase anterior.

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants, fins a un màxim de 40 punts, i de conformitat amb l'escala següent:

 • Titulacions acadèmiques. Puntuació màxima: 6 punts

Títol de doctor: 3 punts

Títol de màster: 2 punts

Graus universitaris o equivalent: 3 punts.

Diplomatures universitàries o equivalent: 2 punts.

Títol inferior als anteriors: 1 punt.

No es valoraran els títols acadèmics que s'han fet servir per obtenir una titulació acadèmica superior o s'hagin presentat com a requisit.

b) Cursos de formació i perfeccionament. Puntuació màxima: 8 punts

Cursos de formació i perfeccionament impartits per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP –abans Institut Balear d'Administració Pública, IBAP), per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), pel Consell Insular d'Eivissa, per la Universitat, pels col·legis professionals, per l'Administració de l'Estat, autonòmica o local, i altres cursos convalidats per l'EBAP amb una duració mínima de 10 hores cadascun. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència, per la qual cosa no seran acumulatius l'assistència i l'aprofitament.

b.1) Cursos específics relacionats amb el perfil de la borsa que es convoca. Entre elles, titulacions oficials adaptades (certificat de professionalitat de família agrària 1-2-3, formació professional agrària, etc.). Puntuació màxima, 5 punts:

Núm. hores lectives

Crèdits

Punts aprofitament

Punts assistència

10 hores

1

0,050

0,025

20 hores

2

0,100

0,050

30 hores

3

0,150

0,075

40 hores

4

0,200

0,100

50 hores

5

0,250

0,125

100 hores

10

0,500

0,250

150 hores

15

0,750

0,375

200 hores

20

1,000

0,500

250 hores

25

1,250

0,625

Més de 300 hores

Més de 30 crèdits

1,500

0,750

 És convenient adjuntar al certificat del curs el seu programa o temari per valorar si té relació amb la categoria professional a la qual s'opta.

b.2) Cursos generals no relacionats amb el perfil de la borsa que es convoca (en aquest apartat es valoraran també els cursos d'informàtica). Puntuació màxima, 3 punts:

Núm. hores lectives

Crèdits

Punts aprofitament

Punts assistència

10 hores

1

0,025

0,0125

20 hores

2

0,050

0,0250

30 hores

3

0,075

0,0375

40 hores

4

0,100

0,0500

50 hores

5

0,125

0,0625

100 hores

10

0,250

0,1250

150 hores

15

0,375

0,1875

200 hores

20

0,500

0,2500

250 hores

25

0,625

0,3125

300 hores o més

Més de 30 crèdits

0,750

0,3750

 És convenient adjuntar al certificat del curs el seu programa o temari per valorar si té relació amb la categoria professional a la qual s'opta.

c) Coneixements de llengua catalana. Puntuació màxima: 3 punts.

Aquest apartat es valorarà de la següent forma:

 • Nivell B1 o equivalència reconeguda: 1,75 punts
 • Nivell B2 o equivalència reconeguda: 2,00 punts
 • Nivell C1 o equivalència reconeguda: 2,25 punts
 • Nivell C2 o equivalència reconeguda: 2,75 punts
 • Nivell LA o equivalència reconeguda: 0,25 punts

Només es valorarà un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s'acumularà a l'altre certificat que s'aporti. Si només es presenta el certificat de coneixements de llenguatge administratiu es valorarà a raó de 0,25 punts.

Aquestos coneixements s'han d'acreditar mitjançant l'aportació de títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears i les equivalències previstes.

d) Coneixements de llengües estrangeres (nivells del Marc comú europeu de referència per les llengües, MCER). Puntuació màxima: 3 punts.

Aquest apartat es valorarà de la següent forma:

Nivell A1 (accés): 0,5 punts

Nivell A2 (plataforma): 1 punt

Nivell B1 (llindar): 1,5 punts

Nivell B2 (avançat): 2,25 punts

Nivell C1 (domini operatiu eficaç): 2,75 punts

Nivell C2 (mestratge): 3 punts

Es valoraran els certificats emesos per l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalents i només es valorarà el certificat de superior nivell presentat per a cada llengua.

e) Experiència professional. La puntuació màxima serà de 20 punts.

1. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública de la mateixa categoria que es convoca: 0,25 punts/mes.

2. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública en qualsevol categoria del subgrup immediatament superior, que siguin de naturalesa o de contingut tècnic relacionat amb la categoria que es convoca: 0,18 punts/mes.

3. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública en qualsevol categoria del subgrup immediatament inferior, o, en el cas que no n'hi hagués, del grup immediatament inferior que siguin de naturalesa o de contingut tècnic relacionat amb la categoria que es convoca: 0,11 punts/mes.

4. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública amb una categoria diferent a les incloses en els punts 1, 2 i 3: 0,06 punts/mes.

A l'efecte de valorar aquest mèrit (punts 1, 2, 3 i 4) s'inclouen, en tot cas, els serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública i sector públic instrumental de l'administració.

5. Experiència professional amb relació laboral en treballs realitzats en empresa pública societària, privada i en règim d'autònoms de la categoria igual que la plaça convocada, enquadrada dins del mateix grup de classificació professional que siguin de naturalesa o de contingut tècnic relacionat amb la categoria que es convoca: 0,12 punts/mes.

S'ha d'atorgar la puntuació que proporcionalment correspongui quan la jornada sigui inferior a l'ordinària.

En cap cas, ocupar un lloc de treball reservat a personal eventual o alt càrrec o d'estricta confiança política no constituirà mèrit per accedir a la funció pública o a la promoció interna.

En el cas que l'aspirant hagi desenvolupat simultàniament dues o més modalitats professionals anteriors, només se'n computarà una a efecte de valoració, que serà la que atorgui una puntuació més alta.

La documentació d'aquestos mèrits s'acreditarà mitjançant la presentació de l'original o de la còpia compulsada de la següent documentació:

 • Treballs realitzats a l'Administració pública: certificat de l'organisme corresponent, en el qual constin: temps treballat, categoria, grup o subgrup i vinculació amb l'Administració (funcionari de carrera, funcionari interí o contracte laboral).
 • Treballs realitzats en empresa pública societària o privada i règim d'autònoms: còpies dels contractes de treball o certificat d'empresa, acompanyats obligatòriament del certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social.

S'ha de fer constar el temps de treball, la categoria laboral i grup de classificació professional. Per acreditar el treball d'autònoms s'exigirà el document d'alta d'activitat econòmica juntament amb la vida laboral. Si l'activitat professional no queda reflectida en la vida laboral, s'haurà d'adjuntar el certificat del col·legi professional que acrediti l'exercici de l'activitat en els períodes que correspongui.

En l'àmbit de qualsevol dels dos apartats anteriors, s'ha d'acreditar que s'han exercit funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg a les de la categoria professional per a la qual s'opta. Només es podrà valorar l'experiència laboral quan de la documentació aportada es desprenguin clarament les funcions realitzades i l'analogia amb les del lloc que s'ha de proveir. Es pot acreditar mitjançant la presentació, juntament amb els mèrits, d'un certificat de funcions realitzades o d'un informe, emès per la persona responsable del servei, de les funcions desenvolupades en el lloc de treball.

6.3. Les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies per efectuar les reclamacions oportunes o per sol·licitar la revisió de la prova i dels mèrits davant el tribunal. A aquesta revisió, hi podran assistir acompanyades d'un/a assessor/a.

El tribunal tendrà un termini de tres dies per resoldre les reclamacions.

Setena.

Qualificació final

La qualificació final s'obtendrà mitjançant la suma de les puntuacions obtengudes en les dues fases de la selecció.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte els criteris següents:

1. En igualtat de condicions de mèrits i capacitats, se seleccionarà el sexe amb menys representació en el lloc de treball que correspongui en el procés de selecció.

2. Haver obtengut major puntuació en l'apartat e de la base sisena.

3. Si persisteix l'empat s'ha de fer un sorteig.

 

Vuitena.

Borsa per a contractacions temporals i/o interinitats

Finalitzades i valorades les fases de la selecció, el tribunal qualificador farà pública, a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, la relació de les persones seleccionades per formar part de la borsa, per l'ordre de puntuació assolida, amb indicació de la qualificació obtenguda, el nom i els llinatges de les persones candidates, i quatre xifres aleatòries del document nacional d'identitat.

Les persones que formen part de la borsa hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts en aquestes bases quan siguin requerides per a la provisió d'un lloc de treball.

Aquestes borses es regiran pels Criteris generals de gestió i funcionament de les borses de treball del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 60, de 3 de maig de 2014, modificacions al BOIB núm. 135, de 30 d'octubre de 2018 i al BOIB núm. 11, de 24 de gener 2019).

Novena.

Contracte de treball: període de prova

La durada del període de prova serà de sis mesos pels tècnics titulats i de dos mesos pels demés treballadors.

En el supòsit de contractes temporals d'una durada de fins a sis mesos, el període de prova no podrà excedir d'un mes.

A l'acabament d'aquest període, el treballador haurà d'obtenir una valoració d'apte o no apte, per al qual es tendrà com a referència l'informe que hagi emès el cap de la secció/servei.

La no superació del període de prova suposarà l'extinció de la seua relació laboral amb el Consell Insular d'Eivissa i deixarà de formar part de la borsa, fet que serà resolt per l'autoritat competent de la Corporació.

Així mateix, en qualsevol moment del període de pràctiques podrà ser determinada l'eliminació d'una persona aspirant per motius disciplinaris.

Desena.

Recursos i impugnacions

Contra la resolució de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans d'aprovació de les presents bases, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular d'Eivissa, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que es preveu a l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Les persones interessades poden impugnar la convocatòria i els actes administratius que es derivin de l'actuació del tribunal, en el termini i en la forma que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Eivissa, 5 d'abril de 2022

El cap de Servei de Recursos Humans

Agustín Goerlich López

Documents adjunts