Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 207854
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 6 d’abril de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada per les Resolucions de 4 de març de 2022 (BOIB núm. 35, de 10 de març), de 21 de març de 2022 (BOIB núm. 41, de 24 de març) i de 29 de març de 2022 (BOIB núm. 44, de 31 de març)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Mitjançant Resolució de 5 de novembre de 2021 (BOIB núm. 155, de 9 de novembre) es van corregir les errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

3. Mitjançant Resolució de 9 de novembre de 2021 (BOIB núm. 156, d'11 de novembre) es van corregir noves errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

4. En data 23 de febrer de 2022 es va publicar en la pàgina web de l'EBAP (http://ebap.caib.es) la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció pública, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre).

5. Mitjançant Resolució de 4 de març de 2022 (BOIB núm. 35, de 10 de març) es va modificar de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l'annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Mitjançant Resolució de 21 de març de 2022 (BOIB núm. 41, de 24 de març) es va modificar de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l'annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Mitjançant Resolució de 29 de març de 2022 (BOIB núm. 44, de 31 de març) es va modificar de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l'annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Atès que les comissions de valoració no estan completes, ja que alguns dels membres estan afectats per una causa legal d'abstenció, o han acreditat motius que es consideren procedents per renunciar i que n'impossibiliten l'actuació, és necessari modificar els membres per tal de poder continuar amb la tramitació del procediment.

Resolució

1. Modificar la composició de la Comissió Técnica de Valoració establerta en l'annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre), modificada per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de març de 2022 (BOIB núm. 35, de 10 de març), per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 de març de 2022 (BOIB núm. 41, de 24 de març) i per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de març de 2022 (BOIB núm. 44, de 31 de març).

2. Designar els membres que s'indiquen a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (7 d'abril de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Nous membres de les comissions tècniques de valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

GRUP A1/A2:

vocal 3r suplent: Felipe Ortiz Ugena

GRUP A2/C1:

vocal 1r titular: Mateu Ramon Lidon

vocal 1r suplent: Lorenzo Riera Cladera