Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 202990
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria de forests, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria de forests, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. Atès que el president titular Comissió Tècnica de Valoració, el Sr. Luis Berbiela Mingot, ha presentat una causa de renúncia, la qual ha estat estimada, es fa necessari designar un nou president titular en substitució, per tal de completar la Comissió i continuar amb la tramitació del procés.

Fonaments de dret

1. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Apartat 6, de l'article 4 sobre procediment extraordinari, del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

 

1. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l'annex 3 de la Resolució publicada en el BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria de forests, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. Designar el Sr. Santiago Sainz de los Terreros del Yerro, president titular de la Comissió Tècnica de Valoració, la composició de la qual queda establerta segons s'indica a l'annex d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http:// oposicions.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

Annex

Comissió Tècnica de Valoració

Cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria de forests, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca

Comissió Tècnica titular

President: Santiago Sainz de los Terreros del Yerro

Vocal 1a: Aldo Gabriel Bardi Figini

Vocal 2n: Maria del Carme Saura Aguilo

Comissió Tècnica suplent

President: Omar Beidas Soler

Vocal 1a: Josep Rossello Botey

Vocal 2n: Rosa Maria Mari Torres