Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 207500
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procediment de selecció, per torn lliure, mitjançant el procés d’estabilització d’ocupació temporal, d’una plaça d’auxiliar operador de sistemes, personal funcionari de carrera, pel sistema del concurs oposició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Alcalde, mitjançant Decret núm 1037/2022, de 4 d'abril de 2022, ha adoptat la següent resolució:

Expirat el termini de presentació d'instàncies de sol·licitud d'admissió per formar part del procediment de selecció, per torn lliure, mitjançant el procés d'estabilització d'ocupació temporal, d'una plaça d'AUXILIAR OPERADOR DE SISTEMES, personal funcionari de carrera, pel sistema del concurs oposició.

De conformitat amb les bases aprovades juntament amb la convocatòria per la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2021, i publicades al BOIB núm. 180 de 30 de desembre de 2021.

Examinats els requisits i les condicions presentats a les seues sol·licituds per les persones interessades per prendre part en el procés selectiu i en compliment amb el que estableixen les bases tercera i quarta de les bases reguladores.

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles de 21.1.h de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 24.d del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

Data d'entrada

***5884**

TUR RAMON

ANTONIO

2022-E-RE-1671

10/03/2022

***5056**

RIBAS MARI

JOSE LUIS

2022-E-RE-1872

18/03/2022

EXCLOSOS:

Cap

SEGON. Vistes les propostes de membres que han de formar part del Tribunal Avaluador que realitzarà la selecció, designar els membres del Tribunal Avaluador, la composició del qual serà la següent:

President: Antonio Serra Torres, funcionari de carrera, Responsable Departament TIC i OAC, de la Corporació.

Suplent: M.ª Trinitat Soriano Pozo, funcionari de carrera, Responsable de Recursos Humans i Organització de la Corporació.

Secretària: Josefa Tur Juan, funcionària de carrera, Tècnica dAdministració General de la Corporació.

Suplent: Albert Prats Costa, funcionari de carrera, Normalitzador Lingüístic de la Corporació.

Vocal: Sergio Ayala Pérez, funcionari de carrera, Responsable d'Informàtica, nomenat per l'Ajuntament dEivissa.

Suplent: Israel Velasco Nieto, funcionari de carrera, coordinador tècnic d'informàtica, nomenat per l'Ajuntament d'Eivissa.

Vocal: Antoni Serra Marí, tècnic mitjà de sistemes, nomenat pel Consell d'Eivissa.

Suplent: Emilio Mulero Serra, tècnic mitjà de sistemes, nomenat pel Consell dEivissa.

Vocal: Diego Ponce Costa, funcionari de carrera, Responsable Tècnic de Medi Ambient de la Corporació.

Suplent: José Antonio Porras Molina, funcionari de carrera, Coordinador de platges de la Corporació.

TERCER. ATORGAR un termini de deu dies hàbils, comptadors des del sendemà de la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes i siguin esmenats els errors. Transcorregut el termini atorgat, cas que no es presentin al·legacions a la llista provisional, aquesta s'elevarà a definitiva.

QUART. NOTIFICAR la present resolució als membres designats al Tribunal Avaluador, perquè en tenguin coneixement.

CINQUÈ. PUBLICAR la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://santantoni.sedelectronica.es, per a major difusió, per a general coneixement i, particularment, als efectes de notificació als interessats.

  

Sant Antoni de Portmnay, 4 d'abril de 2022

L'alcalde

Marcos Serra Colomar