Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 203950
Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 5 d’abril de 2022, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de «metge/metgessa geriatre/a»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents de fet

1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha de cobrir amb personal funcionari interí o laboral temporal determinats llocs de treball de l'especialitat tècnic superior en Medicina Geriàtrica. Actualment no existeix cap borsa de treball ordinària ni extraordinària a l'IMAS d'aquest perfil i, per tant, resulta necessari convocar mitjançant el sistema de concurs una borsa extraordinària d'aquesta especialitat per cobrir les necessitats actuals i altres que puguin esdevenir en un futur.

2. A la sessió ordinària de dia 8 de març de 2022 de la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS, es varen aprovar les bases específiques i el barem de mèrits per a constituir una borsa extraordinària única i oberta de l'especialitat de Tècnic/a superior, especialitat Metge/essa Geriatre/a, per a la cobertura de nomenaments tant de personal funcionari interí com de personal laboral de llarga durada, de curta durada o urgents, en els termes que consten a l'Annex I i Annex II d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 10.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant TREBEP), estableix que la selecció dels funcionaris interins s'ha de fer mitjançant procediments àgils que han de respectar en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

L'article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'estableix idèntica previsió tot afegint-hi els criteris de celeritat i eficiència. Respecte del personal laboral, a l'article 18.2 d'aquesta Llei es disposa que la selecció d'aquest personal ha de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

2. L'article 37.1.c) del TREBEP, estableix que serà matèria objecte de negociació entre d'altres les normes que fixin els criteris generals en matèria d'accés. A l'article 38 del TREBEP, s'estableix que els pactes i acords adoptats en el si de les meses de negociació han de versar sobre matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques, i, perquè tinguin validesa i eficàcia, és necessari que aquests òrgans els aprovin de manera expressa i formal.

En aquest sentit, a la sessió ordinària celebrada el dia 8 de març de 2022 de la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS, es varen negociar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria.

3. Per Resolució de la presidència de l'IMAS de data 20 de maig de 2021(BOIB núm. 68 de 25 de maig de 2021), es varen aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal funcionari interí o personal laboral temporal, amb un marc comú que regirà les convocatòries a totes les borses extraordinàries de treball de l'IMAS.

En allò que no regulen les bases específiques és d'aplicació el que disposa la Resolució que aprova les bases generals.

4. El decret 30/2009, de 22 de maig , pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm 78, de 30 de maig de 2018).

5. L'article 7.2.13 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), estableix que correspon a la presidència de l'IMAS convocar i resoldre els procediments de selecció, establir les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció i l'article 2.2 pel que fa a el marc competencial de l'IMAS.

Per això dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar les bases específiques i el barem de mèrits que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten com a Annex I i Annex II d'aquesta Resolució.

2. Convocar mitjançant el sistema selectiu de concurs de mèrits la constitució d'una borsa de treball extraordinària única i oberta de l'especialitat Metge/essa Geriatre/a.

3. Designar el Tribunal Qualificador d'aquest concurs, el qual està constituït pels membres que s'assenyalen al punt 6 de l'Annex I.

4. Disposar que el termini per presentar les sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que s'ha d'ajustar al model normalitzat telemàtic d'aquesta convocatòria.

5. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'edictes electrònic de l'IMAS, i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 5 d'abril de 2022

La presidenta de l'IMAS

Sofia Alonso Bigler

  

ANNEX I BASES ESPECIFIQUES ESPECIALITAT DE METGE/METGESSA GERIATRE/A

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I NORMES GENERALS

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal per formar una borsa de treball única i oberta per a cobrir nomenaments de personal funcionari interí o laboral temporal, de l'escala Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, especialitat Metge/Metgessa Geriatre/a, de llarga durada, de curta durada o urgents.

1.2 Les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí són les següents:

a) Ocupar llocs de feina vacants que corresponen a personal funcionari mentre no es proveeixin reglamentàriament.

b) Substituir personal funcionari amb reserva de lloc de feina o en situació de llicència, quan la durada d'aquesta llicència ho requereixi.

c) Substituir la reducció de jornada del personal funcionari quan les necessitats del servei ho requereixin. En aquest supòsit, l'administració pot establir que la relació funcionarial interina sigui a temps parcial.

d) Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de l'administració.

e) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d'increment de l'activitat.

1.3 La circumstància que permet nomenar personal laboral s'estableix a l'article 57.4 del TREBEP.

1.4 L'àmbit territorial de la borsa de treball és l'illa de Mallorca i, d'acord amb les necessitats del servei, es podran distribuir els candidats i realitzar les funcions que li son pròpies per tota l'illa.

1.5 Aquesta convocatòria es regeix per l'establert en aquestes bases específiques, i el que disposa la Resolució del president de dia 20 de maig de 2021(BOIB núm 68, de 25 de maig de 2021) per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal funcionari interí o personal laboral temporal.

2. REQUISITS ESPECÍFICS I CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per participar a la convocatòria s'han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, els quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. El compliment de l'edat de jubilació es motiu d'exclusió de les llistes.

c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitada de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no pot estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi accedir a l'ocupació pública al seu Estat i en els mateixos termes.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions de l'especialitat o categoria què correspon la borsa específica a la qual opten.

e) Acreditar el grau de discapacitat per accedir a la borsa extraordinària dins la quota de reserva per a persones amb discapacitat. Tenir la capacitat funcional necessària per dur a terme les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

 f) Estar en possessió del grau o la llicenciatura en Medicina i del títol d'especialista en Geriatria o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En els casos de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar l'homologació a càrrec de l'organisme corresponent.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 2005/36/CE.

g)  Acreditar el coneixement de la llengua catalana, nivell B2, amb el certificat corresponent.

h) Formalitzar la inscripció en la forma i en el termini prevists en la convocatòria de la categoria o especialitat en què participi.

3. PROCEDIMENT DEL PROCÉS SELECTIU

3.1 El sistema selectiu serà el concurs de mèrits, d'acord amb el barem de mèrits que s'adjunta a l'Annex II d'aquesta convocatòria i que s'hauran d'acreditar en la forma establerta a l'Annex II de les bases generals que regeixen els processos selectius per a la creació de les borses extraordinàries.

En allò que no regulen aquestes bases específiques, és d'aplicació el que disposa la Resolució del president de dia 20 de maig de 2021(BOIB núm 68, de 25 de maig de 2021) per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal funcionari interí o personal laboral temporal.

3.2 Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud telemàtica complimentada preferentment per registre electrònic, i en el seu defecte, de manera presencial en el Registre General de l'IMAS, als registres establerts a tal efecte o en alguna altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds s'han de dirigir al Servei de Selecció i Provisió del Departament de Recursos Humans de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

3.3 El termini per presentar les sol·licituds és de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes balears. Els documents a annexar a la sol·licitud són els següents:

a) Còpia del document nacional d'identitat en vigor o, en el cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat; o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació.

b) Còpia dels títols acadèmics exigits per formar part de la borsa (anvers i revers). Si encara no s'han expedit els títols, els documents acreditatius del títols seran el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'expedició juntament amb l'abonament de les taxes o la certificació supletòria provisional. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l'emissió del justificant del pagament dels drets d'expedició; en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d'acreditar-lo en el termini d'esmenes de les deficiències en la sol·licitud, o justificar mitjançant un certificat de la universitat corresponent que el títol encara no ha estat expedit.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

 c) Còpia del certificat que acredita el nivell de coneixements de llengua catalana exigit en la convocatòria.

d) Les persones aspirants amb discapacitat, igual o superior al 33%, han de presentar el certificat que acrediti la condició legal de discapacitat.

A més, han de presentar el justificant de sol·licitud de certificat o el certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la categoria o especialitat de la borsa a la qual aspira, que ha d'expressar que està en condicions de complir les tasques fonamentals del cos, i si escau, mitjançant les adaptacions necessàries del lloc de treball.

e)  La documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen, en la forma que s'estableix a l'Annex II de les bases generals que han de regir els processos selectius (BOIB núm 68, de 25 de maig de 2021).

A més, hauran de signar les declaracions incloses a la sol·licitud:

- Una declaració responsable de que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de l'especialitat a què correspon la borsa a la qual opten, inclosa en el model de sol·licitud.

- Una declaració jurada de no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, inclosa en el model de sol·licitud.

- Una declaració jurada de que són certes les dades de la sol·licitud i els documents que s'adjunten en aquesta.

3.4 En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de Registre de documents i a la base de dades de Recursos Humans, per al seu tractament informàtic en el procés de selecció.

L'IMAS és el responsable del tractament de dades i com a tal garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a Institut Mallorquí d'Afers Socials, Departament de Recursos Humans, carrer General Riera, 67, 07010 Palma (Illes Balears). També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https:// www.aepd.esDe la mateixa manera, l'IMAS es compromet a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual han estat recollides.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1 La sol·licitud per prendre part en el procés selectiu s'ha d'emplenar mitjançant l'aplicació telemàtica de l'IMAS, i d'acord amb el model normalitzat. A aquests efectes s'ha d'accedir al Portal de selecció (https://www. imasmallorca.net/rh/) i seguir els tràmits per complimentar la sol·licitud. A la sol·licitud, s'hi ha d'al·legar i adjuntar la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits.

4.2 Complimentada la sol·licitud telemàtica, es generarà el document de la sol·licitud (format pdf), que és l'únic document que s'ha de registrar. Preferentment s'ha de presentar en el Registre Electrònic de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, o de forma presencial en el Registre General de l'IMAS, en els seus registres auxiliars o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones aspirants disposen de l'adreça electrònica selecciorh @imas.conselldemallorca.net per posar-se en contacte amb el Servei de Selecció i Provisió.

En cas que s'hagi presentat més d'una sol·licitud telemàtica, únicament es tendrà en compte la sol·licitud amb el darrer número de registre d'entrada.

4.3 D'acord amb l'art. 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, els documents s'han de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si és en llengua estrangera, ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent en qualsevol dels dos idiomes oficials.

5. LLISTES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i comprovada la documentació presentada per les persones interessades, relativa als requisits per participar en la convocatòria, s'ha de publicar, en el tauler d'edictes electrònic de l'IMAS, la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l'exclusió. A efectes informatius es publicarà al Portal de Selecció ( https:// portalopositor.imasmallorca.net/portalopositor ) i en la seu electrònica del Consell de Mallorca ( https:// seu.conselldemallorca.net ).

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució en el tauler d'edictes electrònic de l'IMAS, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que desisteixen de la sol·licitud si no es compleix amb el requeriment.

Acabat el termini al qual fa referència el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la presidència de l'IMAS ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

Aquesta resolució s'ha de fer pública de la mateixa manera que la resolució provisional

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador és l'òrgan encarregat de la selecció, la composició del qual és la següent:

President/a titular: Catalina Coll Díaz

President/a suplent: José Antonio de Antonio Veira

Vocal 1r titular: María Samantha López Galmés

Vocal 1r suplent: Enrique Campos Alcaide

Vocal 2n titular: Francisco Román García

Vocal 2n suplent: María Luisa Martí Llorca

El Tribunal Qualificador és un òrgan col·legiat que es regeix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'establert a la Resolució del president de dia 20 de maig de 2021(BOIB núm 68, de 25 de maig de 2021) per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal funcionari interí o personal laboral temporal.

7. VALORACIÓ I ACREDITACIÓ DE MÈRITS

Els criteris de valoració i la forma d'acreditar la documentació dels mèrits al·legats per les persones aspirants es realitzarà d'acord amb l'Annex II i l'Annex III de les bases generals que regeixen les convocatòries de totes les borses extraordinàries de treball de l'IMAS (BOIB núm 68, de 25 de maig de 2021).

En relació a l'experiència professional, els serveis prestats en una empresa privada, s'han d'acreditar amb el certificat de vida laboral i, a més a més, amb el contracte laboral, certificat de l'empresa o altres que acreditin la categoria i les funcions que s'han exercit. Per acreditar el treball per compte propi o autònom, s'ha de presentar un certificat del col·legi professional de metges que acrediti l'alta col·legial, i l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o altres mutualitats de previsió social corresponents, així com l'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

Les comissions forçoses i les atribucions temporals de funcions establerts als articles 87, 88 i 88 bis de la Llei 3/2007 de la Funció pública, incloses a l'apartat de l'Annex II d'aquestes bases «Comissió de serveis forçosa o en atribució temporal de funcions» s'acreditaran amb còpia de la resolució corresponent o certificat emès per l'Administració.

Els mèrits objecte de valoració i la puntuació assignada són els establerts a l'Annex II Barem de mèrits d'aquestes bases específiques.

A l'apartat «Altres mèrits», la condició de persona menor de trenta anys que accedeix al primer treball s'ha d'acreditar amb un certificat de la vida laboral o certificat de la TGSS de no estar afiliat a la seguretat social.

Finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal Qualificador ha de fer públic els resultats amb una llista provisional que inclogui les puntuacions ordenades de major a menor puntuació. La puntuació final serà el resultat de sumar els totals màxims corresponents a cada un dels apartats, que no podrà excedir en cap cas de cinquanta-un punts, de forma que no s'han de tenir en compte els punts que excedeixin d'aquesta puntuació.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits o per al·legar allò que considerin, i per acreditar, si escau, les circumstàncies per dur a terme els desempats. No es tindran en compte les al·legacions que aportin documentació acreditativa de mèrits o requisits no presentats en el període establert.

8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Revisades les al·legacions interposades i resolts els empats detectats, el Tribunal Qualificador ha d'elaborar una llista definitiva amb les puntuacions obtingudes i amb l'ordre de prelació final de les persones que formen part de la borsa. S'ha d'elevar proposta de resolució a la Presidència perquè dicti la Resolució de constitució de la borsa. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades contra la llista provisional. Aquesta llista ha d'indicar l'ordre de prelació de totes les persones integrants segons la puntuació global obtinguda.

La resolució de creació de les borses s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'edictes electrònic de l'IMAS. A més, a efectes informatius es publicarà en el Portal de Selecció ( https:// portalopositor.imasmallorca.net/portalopositor ) i en la seu electrònica del Consell de Mallorca.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte el que es disposa la Resolució de presidència de l'IMAS de dia 20 de maig de 2021 (BOIB núm 68, de 25 de maig de 2021) que aprova les bases generals que regeixen els processos selectius per a la creació de borses extraordinàries.

9. VIGÈNCIA DE LA BORSA ÚNICA

No s'estableix un període màxim de vigència d'aquesta borsa extraordinària que romandrà activa, amb les actualitzacions corresponents, que es realitzaran com a mínim cada dos anys, per incloure-hi nous aspirants i per actualitzar els mèrits de les persones ja incloses, sense perjudici que per exhauriment o inoperativitat de la borsa extraordinària sigui necessari una actualització anual.

Tenen preferència sobre aquesta borsa extraordinària les borses formades mitjançant el procediment ordinari amb aspirants provinents d'una convocatòria pública de selecció de l'IMAS.

La publicació de la constitució d'aquestes borses suposa la derogació de totes les borses extraordinàries de l'IMAS, les borses de l'oferta genèrica al Servei d'Ocupació de les Illes Balears, les borses derivades del procediment urgent i extraordinari de COVID19 i de qualsevol agrupació curricular, que deixaran d'estar vigents el dia següent de la publicació.

10. CITACIONS

La crida de les persones aspirants que formen part de la borsa es regirà per la Instrucció 2/2021 de la Presidència de l'IMAS d'establiment dels criteris generals per a la gestió de les borses de treball de l'IMAS i la resta de normativa aplicable.

11. EXCLUSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Són causa d'exclusió definitiva de la borsa de treball les circumstàncies següents:

a) El rebuig injustificat de tres nomenaments o contractes.

b) La renúncia a una proposta de nomenament o contractació en el transcurs de temps que va des que la persona aspirant accepta la proposta i el moment de prendre possessió sempre que no es justifiqui documentalment el motiu de renúncia.

c) La no compareixença injustificada al lloc de treball en la data d'inici. Entre altres supòsits, s'entendrà justificada la incompareixença quan s'acrediti estar en situació d'incapacitat laboral temporal, mitjançant informe mèdic.

d) La renúncia voluntària al nomenament de personal funcionari interí o al contracte laboral temporal en qualsevol moment sense al·legar ni justificar cap motiu.

S'entendrà renúncia voluntària amb justificació la malaltia o intervenció quirúrgica que impedeixi la prestació del servei, la qual cosa s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de l'informe mèdic que acrediti que no està en disposició de fer feina i el temps previst que durarà aquesta situació.

e) La no superació del període de prova en contractes laborals.

f) La declaració de «no apte/a» en el reconeixement mèdic realitzat pel Servei de Prevenció de l'IMAS per a l'exercici de les funcions pròpies d'aquesta categoria.

g) La falsedat en la documentació aportada o en les dades consignades.

h) L'acomiadament laboral per causes disciplinàries.

i) La imposició d'una sanció greu o molt greu a conseqüència d'un expedient disciplinari.

j) Haver deixat d'estar en possessió dels requisits exigits per formar part de la borsa.

k) L'incompliment de les normes que regulen la Llei d'Incompatibilitats per a l'Exercici de les Activitats Públiques i Privades, segons el que es disposa en la Llei 53/1984, d'Incompatibilitats, procedint-se a revocar el nomenament i l'exclusió en la llista d'espera corresponent.

l) Qualsevol altra causa prevista legalment.

 

 

 

​​​​​​​ANNEX II – BAREM DE MÈRITS

BORSA DE LA ESPECIALITAT METGE/METGESSA GERIATRE/A

 

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL, per mes complet (Màxim 24 punts)

Punts per mes

a) Serveis prestats en qualsevol administració pública exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les del cos, escala i categoria o especialitat de la borsa

0,10

b) Serveis prestats en entitats de dret públic sotmeses amb caràcter general al dret privat, en consorcis del sector públic, en fundacions del sector públic o en una empresa pública societària, exercint funcions de naturalesa o contingut tècnic anàlogues a les del cos, escala i categoria o especialitat de la borsa

0,07

c) Serveis prestats en una empresa privada, per compte propi o autònom, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les del cos, escala i categoria o especialitat de la borsa

0,05

d) Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública, en una especialitat o categoria diferent

0,025

 

2. FORMACIÓ (Màxim 20 punts)

Punts

2.1. MÈRITS ACADÈMICS (puntuació màxima 8 punts)

a. Estudis acadèmics oficials

 

Per cada títol de doctor/a

3

Per cada títol de màster universitari oficial

2

Per cada diploma d'estudis avançats o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctor/a

2

Per cada titulació de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura o enginyeria

1,75

Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent

1,5

Per cada titulació de tècnic/a superior de formació professional

1,25

Per cada títol de tècnic/a de formació professional o de batxillerat

1

Per cada títol de graduat escolar o títol de graduat en educació secundària

0,5

b. Estudis propis universitaris

 

Per cada hora acreditada (1 crèdit LRU equival a 10 hores i 1 crèdit ECTS equival a 25 hores)

0,001

c. Docència impartida a estudis acadèmics

 

Per cada hora de docència (1 crèdit LRU equival a 10 hores i 1 crèdit ECTS equival a 25 hores)

0,01

 

2.2. CURSOS I ACCIONS FORMATIVES (Màxim 12 punts)

Punts per hora

a. Formació directament relacionada amb les funcions de l'especialitat o categoria (puntuació màxima 7 punts)

Per hora d'assistència

0,001

Per hora d'aprofitament

0,005

Per hora com a docent

0,01

b. Formació meritable per a qualsevol especialitat (puntuació màxima 5 punts)

- Cursos de l'àrea juridicoadministrativa (puntuació màxima 1 punt)

- Cursos d'igualtat de gènere (puntuació màxima 1 punt)

- Cursos d'informàtica (puntuació màxima 1 punt)

- Cursos de qualitat/habilitats/competències professionals/comandaments (puntuació màxima 1 punt)

- Cursos de prevenció de riscs laborals (puntuació màxima 1 punt)

 

 

 

 

 

Per hora d'assistència

0,001

Per hora d'aprofitament

0,005

Per hora com a docent

0,01

 

​​​​​​​

3. PUBLICACIONS I PONÈNCIES (Màxim 1punt)

Punts per publicació

Publicacions de les persones aspirants sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals i ponències o comunicacions presentades en congressos, jornades i seminaris

0,25

 

4. COMISSIÓ DE SERVEIS FORÇOSA O EN ATRIBUCIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS (Màxim 1 punt)

Punts

Per mes complet treballat.

0,025

Atribució temporal de funcions de caràcter voluntari (per mes complet treballat)

0,005

 

5. AlLTRES MÈRITS (Màxim 1 punt)

 

Persones menors de 30 anys que accedeixen al primer treball.

1

 

6. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (Màxim 4 punts)

Punts

Nivell C1

2

Nivell C2

2,5

Nivell LA, coneixements de llenguatge administratiu

1,5

Màxim TOTAL: 51 punts