Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 207439
Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, dues places d’ajudant de manteniment de la brigada municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expediente 830/2022

Aprovades per la Junta de Govern Local de dia 29 de març de 2022, es publiquen íntegrament les bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, dues places d'ajudant de manteniment de la brigada municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Felanitx, tal com disposa l'art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR, EN PROPIETAT, DUES PLACES D'AJUDANT DE MANTENIMENT DE LA BRIGADA MUNICIPAL, PER TORN LLIURE, DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX

ESCALA: Administració especial

SUBESCALA: Serveis especials

CLASSE/DENOMINACIÓ: Personal d'oficis/ajudant de manteniment

SUBGRUP: C2

NIVELL CD: 14

COMPLEMENT ESPECÍFIC: 5.951,52 € anuals

NOMBRE DE PLACES: 2

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs-oposició lliure

DRETS D'EXAMEN: 15,00 €

PRIMERA.

Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió definitiva de dues places d'ajudant de manteniment de la Brigada Municipal, per torn lliure, funcionari/ària de carrera, mitjançant el sistema de concurs-oposició, i inclosa a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2022, publicada al BOIB núm. 35 de dia 10/03/2022.

Característiques del lloc de treball: escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe personal d'oficis, denominació ajudant de manteniment, grup C, subgrup C2, 100% de jornada, nivell de destinació 14.

SEGONA.

Requisits de les persones aspirants

Per prendre part en les esmentades proves selectives serà necessari comptar amb els següents requisits en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds:

a) Ser espanyol/a o nacional d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists en la llei estatal que regula aquesta matèria.

b) Tenir complerts els 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

c) Estar en possessió del títol de graduat en ESO, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o titulació equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

d) Estar en possessió del certificat B1 de llengua catalana o equivalent, segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de febrer de 2013, de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Estar en possessió del permís de conduir B.

f) No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi l'exercici de les corresponents funcions.

g) No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per al compliment de funcions públiques.

h) No estar sotmès/sotmesa a cap causa d'incapacitat específica d'acord a la normativa vigent.

i) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap plaça ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar una activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de 10 dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la corporació pugui adoptar un acord de compatibilitat o incompatibilitat.

j) Haver satisfet els drets d'examen dins el termini de presentació d'instàncies.

 

TERCERA.

Funcions

Entre d'altres pròpies del lloc de feina d'ajudant de manteniment, la persona aspirant que ocupi aquesta plaça durà a terme tasques de manteniment i conservació de les infraestructures municipals, així com tasques de suport a la resta de serveis de manteniment de la Brigada Municipal (jardineria, neteja, electricitat, lampisteria, conducció de maquinària, reparacions d'eines, instal·lació de mobiliari, etc).

QUARTA.

Forma i termini de presentació d'instàncies

a) Les sol·licituds es dirigiran al batle de l'Ajuntament de Felanitx i s'hauran d'ajustar al model publicat a l'annex d'aquestes bases, en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria, en extracte, en el Butlletí Oficial de l'Estat, després de la publicació prèvia íntegra d'aquestes bases en el BOIB.

El model normalitzat de sol·licitud inclòs a l'annex de les bases també es trobarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web www. felanitx.org.

b) La seva presentació podrà fer-se en el Registre general de l'Ajuntament o en la forma establerta per l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, bastarà que els/les aspirants manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona, el que es posa de manifest en el model de sol·licitud.

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

1. El justificant d'ingrés bancari de 15 euros de drets d'examen en el compte IBAN: ES3921008320601300165956, indicant el concepte “Drets d'examen: ajudant de manteniment”. Aquesta taxa es fixa d'acord amb el que preveu l'apartat “Drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta corporació” de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius de l'Ajuntament de Felanitx.

L'import dels drets d'examen únicament serà retornat a aquells que no fossin admesos per falta d'alguns dels requisits exigits per prendre part a les proves selectives, sempre i que formulin la seva reclamació en el termini d'un mes, comptat a partir de la publicació a la pàgina web municipal www. felanitx.org de la resolució per la qual s'aprova la llista de persones admeses i excloses.

2. Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits als interessats per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu, han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.

Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, referits al termini de presentació d'instàncies, s'han de presentar mitjançant originals o còpies que tenguin caràcter d'autèntiques, dins el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició. Juntament amb l'acreditació dels mèrits, els/les aspirants que hagin superat la fase d'oposició, hauran de presentar emplenat el full d'autobaremació el qual es posarà a la seva disposició a través de la pàgina web www. felanitx.org.

CINQUENA.

Admissió de les persones aspirants

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació dictarà resolució en el termini màxim de deu dies hàbils, i declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al tauler d'edictes electrònic i en la pàgina web www. felanitx.org amb indicació, en el seu cas, de la causa de no admissió, i es fixarà un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació a la web municipal, per poder presentar reclamacions.

Les reclamacions abans esmentades seran acceptades o rebutjades per resolució de la Batlia, la qual es farà pública en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, en el tauler d'edictes electrònic i en la pàgina web municipal en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la fi del termini de reclamacions. Una vegada resoltes les reclamacions, es publicarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment d'ofici o a petició de la persona interessada.

Si algun/a aspirant no figurés a les llistes d'exclosos ni tampoc constés a la d'admesos, el tribunal l'admetrà, provisionalment, en la realització dels exercicis, sempre que s'acrediti documentalment davant d'ell, mitjançant la còpia de la sol·licitud segellada per l'oficina receptora. Amb l'esmentada finalitat, el tribunal es constituirà en sessió especial una hora abans de començar el primer exercici, en el lloc on s'hagués de realitzar, i resoldrà provisionalment les peticions que, mitjançant compareixença, puguin presentar els/les aspirants que es trobin en les circumstàncies esmentades.

Les actes corresponents a aquestes sessions es remetran a la Batlia, que resoldrà definitivament sobre l'admissió o exclusió, i ho comunicarà al tribunal per al seu assabentament i efectes i, si s'escau, la notificació a les persones interessades.

SISENA.

El tribunal qualificador

De conformitat amb l'article 60 de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, la composició del tribunal qualificador serà:

President/a: un/a funcionari/ària de carrera de l'Ajuntament de Felanitx o personal laboral fix del mateix nivell o superior al de la plaça convocada.

Secretari: el de la Corporació o funcionari designat a l'efecte.

Vocals: tres funcionaris de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament de Felanitx, del mateix nivell o superior al de la plaça convocada.

La designació del tribunal inclourà la dels corresponents suplents. Podran nomenar-se assessors del tribunal, els quals actuaran amb veu però sense vot.

La composició del tribunal que haurà de jutjar les proves selectives a realitzar, serà publicada en el BOIB.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels membres, titulars o suplents, indistintament, i les decisions s'adoptaran per majoria.

Hi podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per efectuar funcions de vigilància i seguiment del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i notificar-ho a l'autoritat convocant, quan concorri en ells alguna de les circumstàncies previstes a l'art. 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o si haguessin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a les places de què es tracta, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Igualment, els/les aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies contemplades en el paràgraf anterior.

El tribunal adoptarà les mesures oportunes per garantir, sempre que sigui possible, que tots els exercicis de l'oposició siguin corregits sense que es conegui la identitat de les persones aspirants.

SETENA.

Qualificació dels exercicis

Els exercicis seran obligatoris i eliminatoris.

Les qualificacions s'atorgaran de forma consensuada entre els membres del tribunal qualificador. En cas de no haver-hi consens en algun dels exercicis, aquest es qualificarà pels membres del tribunal qualificador en base als següents criteris:

1. Se sumaran totes les qualificacions aportades per cada membre del tribunal, després d'excloure la nota més alta i la més baixa.

2. Es calcularà la mitjana aritmètica de la suma anterior, que haurà de ser la qualificació final de l'exercici.

Les qualificacions de la fase de concurs i dels exercicis es faran públiques el mateix dia que s'acordin i s'exposaran al tauler d'edictes de la corporació, al tauler d'edictes electrònic i a la web municipal. A partir del dia següent, els/les aspirants podran presentar en el Registre General observacions o reclamacions durant el termini de tres dies hàbils, les quals hauran de ser resoltes pel tribunal en el termini de cinc dies, i en tot cas, abans de l'inici del següent exercici.

En la fase de concurs es valoraran exclusivament aquells mèrits i condicions personals que figuren en la base vuitena i que hagin estat degudament justificats, independentment de la seva inclusió o no en el full d'autobaremació. Aquests mèrits s'han d'acreditar documentalment mitjançant certificats, diplomes, títols, etc., originals o còpies que tenguin caràcter d'autèntiques. Els mèrits no justificats en la forma indicada no seran valorats.

La puntuació final de les proves vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a la fase de concurs amb la suma de les obtingudes a tots els exercicis de l'oposició.

VUITENA.

Desenvolupament dels exercicis

L'Ajuntament de Felanitx s'adhereix al sorteig realitzat per la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública dia 23 de juny de 2021, publicat en el BOE núm. 153, de 28 de juny, d'acord amb el qual l'ordre d'actuació de les persones aspirants en les proves selectives de realització no conjunta s'iniciarà amb la persona aspirant el primer llinatge de la qual comenci per la lletra V. En el supòsit que no n'hi hagi cap, l'ordre d'actuació s'iniciarà per aquella persona aspirant el primer llinatge de la qual comenci per la lletra W, i així successivament.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única, i seràn excloses de les proves selectives qui no comparegui, llevat dels casos degudament justificats i lliurement considerats pel tribunal.

En qualsevol moment el tribunal podrà requerir a les persones opositores perquè acreditin la seva personalitat.

Els exercicis podran desenvolupar-se en qualsevol dels dos idiomes oficials d'aquesta comunitat autònoma, a elecció de cada aspirant.

El procés selectiu constarà de:

A) FASE D'OPOSICIÓ: Puntuació màxima: 30 punts.

Primer exercici (obligatori i eliminatori)

De caràcter teòric, consistirà en contestar un qüestionari de 40 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre tot el temari d'aquestes bases. Es puntuarà de 0 a 10 punts, i seran eliminades les persones opositores que no arribin a la puntuació mínima de 5 punts. Les respostes incorrectes restaran un quart del valor assignat a la resposta correcta i les no contestades no puntuaran ni descomptaran. El termini màxim per realitzar la prova serà de 60 minuts.

Segon exercici (obligatori i eliminatori)

Consistirà en la realització d'un exercici de caràcter pràctic, vinculat a les matèries específiques del programa i relacionat amb els procediments, tasques i funcions habituals del lloc de treball d'ajudant de manteniment de la Brigada Municipal, objecte d'aquesta convocatòria. Constarà de dues parts:

a) Una primera part versarà necessàriament sobre alguna de les tasques pròpies del servei general de manteniment de la Brigada municipal.

b) I una segona part que consistirà en desenvolupar, per escrit, un supòsit pràctic sobre una intervenció pròpia del servei general de manteniment, com a ajudant. En aquest cas es valorarà l'aptitud de les persones aspirants per resoldre la problemàtica plantejada, materials i mitjans a utilitzar, etc.

El termini màxim per realitzar aquest exercici serà d'una hora per a cadascuna de les parts. Cadascuna d'elles es qualificarà de 0 a 10 punts. La nota final d'aquesta prova serà la suma de la puntuació obtinguda a cada una de les parts de l'exercici i seran eliminades les persones opositors que no arribin a la puntuació mínima de 10 punts.

B) FASE DE CONCURS. Puntuació màxima: 13 punts.

En aquesta fase es valoraran els mèrits i condicions personals que a continuació es detallen:

a) Serveis prestats a l'Administració pública com a funcionari, o com a personal laboral de l'Administració pública, en la subescala Serveis especials classe Personal d'oficis, o categories equivalents o superiors: 0,50 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

Les fraccions d'any es computaran amb el prorrateig de la puntuació anual pels mesos treballats. Els serveis prestats s'acreditaran mitjançant certificat, original o còpia que tengui caràcter d'autèntica, expedit per l'Administració corresponent.

b) Per serveis prestats fora de l'Administració pública relacionats amb la plaça o lloc convocats, en un lloc igual, similar, o superior: 0,25 punts per any treballat, amb un màxim d'1 punt. Les fraccions d'any es computaran prorratejant la puntuació anual pels mesos treballats.

Únicament serà valorat aquest apartat quan, de la documentació aportada per la persona aspirant es desprengui que l'experiència laboral està directament relacionada amb les funcions de la plaça o lloc a cobrir. A tal efecte s'haurà de presentar un certificat, original o còpia que tengui caràcter d'autèntica, de l'empresa, amb indicació de la data d'alta i baixa, categoria professional, tipus de contracte i funcions desenvolupades, i certificat de la vida laboral expedit per la TGSS.

Els treballs realitzats com a autònoms s'acreditaran mitjançant certificat d'alta i baixa de l'Impost d'activitats econòmiques, amb indicació de la classificació de l'activitat i, si n'és el cas, de la llicència fiscal per a períodes anteriors a 01.01.92.

Excepcionalment, en el cas d'extinció de l'empresa on es prestaren els serveis, s'aportaran documents originals o còpies que tenguin caràcter d'autèntiques que justifiquin les dades indicades anteriorment.

c) Formació acadèmica. Puntuació màxima 3 punts.

i. Relacionada amb el lloc de feina:

1. Doctorat: 2,15 punts

2. Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,025 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1497/1987, de 27 de novembre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,075 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 2 punts per cada títol

3. Llicenciat, grau universitari o equivalent: 2 punts

4. Diplomat universitari o equivalent: 1,50 punts

5. Títol de tècnic superior o equivalent: 1,25 punts

6. Batxiller, FP2 o equivalent: 1 punt

7. FP1 o equivalent (en cas que l'aspirant acrediti alguna titulació més, apart de la necessària per complir el requisit): 0,50 punts

ii. No relacionada amb el lloc de feina:

1. Doctorat: 1,50 punts

2. Màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1497/1987, de 27 de novembre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,030 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim d'1 punt per cada títol.

3. Llicenciat, grau universitari o equivalent: 1,50 punts

4. Diplomat universitari o equivalent: 1 punt

5. Títol de tècnic superior o equivalent: 0,75 punts

6. FP2 o equivalent no relacionat amb el lloc de feina: 0,50 punts

En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, o de 0,010 punts en cas de màsters no relacionats.

No es valorarà la llicenciatura si es té el doctorat de la mateixa carrera, ni la diplomatura si es té la llicenciatura de la mateixa especialitat. Tampoc es valorarà cap titulació inferior necessària per obtenir la de nivell superior. En cap cas no es podrà valorar cap titulació inferior a la que s'exigeixi com a requisit per presentar-se a la convocatòria.

d) Per estar en possessió de certificats de coneixement de la llengua catalana expedits per la Junta Avaluadora de Català, l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Escola Balear d'Administració Pública o altre organisme competent en la matèria:

 •  Certificat B2 o equivalent: 1,00 punt.
 •  Certificat C1 o equivalent: 1,25 punts.
 •  Certificat C2 o equivalent: 1,50 punts.
 •  Certificat LA o equivalent: 0,50 punts.

Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació pel qual s'acumularà a l'altre certificat que s'aporti.

e) Coneixements d'altres llengües. Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements d'altres llengües, expedits o homologats per escoles oficials d'idiomes, escoles d'administració pública o universitats públiques, fins a un màxim d'1 punt, d'acord amb els criteris de puntuació que s'indiquen a continuació:

 • Nivell bàsic A1: 0,10 punts.
 • Nivell bàsic A2: 0,20 punts.
 • Nivell intermedi B1: 0,30 punts.
 • Nivell intermedi B2: 0,50 punts.
 • Nivell avançat C1: 0,60 punts.
 • Nivell avançat C2: 0,80 punts.

Per una mateixa llengua només es valoraran les titulacions de nivell superior.

f) Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris específics de la plaça convocada (el contingut del programa és específic de les tasques pròpies de la plaça), impartits o reconeguts per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i els impartits per la Universitat i per les escoles tècniques que estiguin relacionades amb el lloc de treball de la plaça convocada, els impartits per col·legis professionals, les administracions estatal, autonòmica o local, i pels sindicats. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència, de manera que no serà acumulativa l'assistència i l'aprofitament a efectes de valoració.

Puntuació màxima: 3 punts.

Assistència

Aprofitament

Nombre d'hores lectives

Crèdits

puntuació

Nombre d'hores lectives

Crèdits

puntuació

<10

1

0,025

<10

1

0,050

10

1

0,050

10

1

0,100

15

1

0,075

15

1

0,150

20

2

0,100

20

2

0,200

25

2

0,125

25

2

0,250

30

3

0,150

30

3

0,300

35

3

0,175

35

3

0,350

40

4

0,200

40

4

0,400

45

4

0,225

45

4

0,450

50

5

0,250

50

5

0,500

Els cursos de durada superior a 50 hores es puntuaran seguint la mateixa proporció, sempre en múltiple de 5 hores, amb un màxim de 0,50 punts per assistència i 1 punt per aprofitament. Excepte en els menors de 10 hores, les intermèdies es prorratejaran afegint 0,005 per cada hora de més d'assistència i 0,010 per hora d'aprofitament.

Aquest mèrit s'acreditarà documentalment mitjançant originals o mitjançant còpies que tenguin caràcter d'autèntiques del títol d'assistència o el certificat expedit pel centre o institució que hagi organitzat el curs, amb indicació de la seva durada i de les matèries tractades.

PROGRAMA

Matèries comuns

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis Generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Organització territorial de l'Estat. Principis constitucionals. Les comunitats autònomes. L'Administració Local.

Tema 3. La iniciació del procediment administratiu a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Classes, esmena i millora de sol·licituds.

Tema 4. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Mesures per a la integració de la perspectiva de gènere en l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.

Matèries específiques

Tema 5. Instal·lacions de lampisteria. Materials i sistemes d'unió.

Tema 6. Accessoris i eines de lampisteria.

Tema 7. La cloració de l'aigua potable i altres mesures sanitàries. Dosificació i controls dels nivells de clor i altres paràmetres de potabilitat.

Tema 8. Nocions bàsiques de picapedrer. Materials de construcció.

Tema 9. Eines i maquinària de picapedrer. Usos i manipulació. Mesures de seguretat.

Tema 10. Organització de l'obra. Planificació del treball. Entreteniment del material.

Tema 11. La soldadura MIG (de fil) i la d'elèctrode. Característiques, particularitats i aplicacions.

Tema 12. Instal·lacions d'electricitat. Xarxes i mecanismes. Mesures d'estalvi energètic en l'enllumenat públic.

Tema 13. Pintures. Classes i aplicacions. La generació de residus tòxics i el seu adequat tractament.

Tema 14. Conservació de zones verdes. Plantació de gespa, arbres i arbusts. Operacions de manteniment. Sistemes de reg.

Tema 15. L'estalvi d'aigua com a objectiu en la construcció i manteniment de zones verdes públiques.

Tema 16. Eines i maquinària en la jardineria.

Tema 17. Manteniment i conservació d'edificis i instal·lacions: nocions bàsiques sobre manteniment d'instal·lacions d'aigua, gas, calefacció i aire condicionat.

Tema 18. La correcta utilització dels productes de neteja. La desinfecció com a tècnica primordial per evitar la transmissió de malalties.

Tema 19. Utilització d'instruments adequats en la neteja per a l'estalvi de recursos. Planificació del treball.

Tema 20. Normes bàsiques de seguretat laboral a la construcció, lampisteria, electricitat, jardineria i neteja. Sistemes de protecció. El treball a la via pública.

NOVENA. Borsa de treball

Els resultats de les proves donaran lloc a la constitució d'un borsí d'aspirants per al nomenament o contractació interina de personal, i dit sistema s'entendrà assimilat al procediment de selecció mitjançant convocatòria publica regulat en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A la borsa d'aspirants que es constitueixi únicament s'hi integraran els qui hagin superat alguna prova en la convocatòria pública de selecció (independentment del nombre de proves realitzades), i l'ordre de prelació estarà determinat pel nombre d'exercicis que hagi aprovat, i, dins d'aquests, per la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda en els exercicis aprovats. En cas d'empat, es dirimirà, en primer lloc, a favor de la persona aspirant que tengui més puntuació en el primer exercici, i en segon lloc, a favor de la persona aspirant que tengui més puntuació en la primera part del segon exercici. Si persisteix l'empat, es farà per sorteig.

Quan sigui necessari acudir a la borsa de feina perquè es doni alguna de les circumstàncies regulades a l'article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, aquesta s'oferirà a les persones integrants de la borsa segons l'ordre de prelació establert. A aquest efecte, es comunicarà a la persona el lloc a cobrir i el termini en el qual s'ha de presentar per al seu nomenament/contractació, el qual no serà inferior a tres dies hàbils, a comptar des de la comunicació, de la qual n'haurà de quedar constància a l'expedient.

Dins el termini d'un dia hàbil l'integrant de la borsa ha de comunicar el seu interès en el nomenament. Si dins aquest termini no manifesta la conformitat o renuncia expressament al nomenament, quedarà exclòs de la borsa de feina, i s'avisarà al següent de la llista. També s'entendrà que hi renuncia si dins el termini establert no es presenta en el lloc indicat per al seu nomenament/contractació, o no presenta la documentació acreditativa dels requisits regulats a la base segona d'aquesta convocatòria. L'exclusió es produirà llevat que al·leguin, dins el termini establert, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

a. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b. Prestar serveis en una Administració Pública com a funcionari o contractat laboral.

c. Patir malaltia o incapacitat temporal.

Aquestes persones estan obligades a comunicar per escrit al departament de Recursos Humans l'acabament de les situacions previstes anteriorment en un termini no superior a deu dies hàbils des que es produeixi, amb la justificació corresponent, i restaran en la situació de no disponible i no rebran cap més oferta mentre en mantingui la circumstància al·legada. La manca de comunicació en el termini establert determina l'exclusió de la borsa.

Quan la persona seleccionada mitjançant aquest sistema de borsa cessi en el lloc de treball, llevat que sigui per renúncia voluntària, es reincorporarà novament a la borsa de treball amb el mateix ordre de prelació que tenia. També es mantindrà en el mateix ordre de prelació la persona que, essent citada per ocupar un altre lloc de feina de l'Ajuntament de Felanitx, renunciï al lloc de feina que ocupa per ocupar el nou lloc de feina dins el mateix Ajuntament.

Aquesta borsa quedarà sense efecte quan se substitueixi per la borsa sorgida d'una propera convocatòria. En altre cas, aquesta borsa tendrà una vigència màxima de 3 anys des de la seva publicació al BOIB.

DESENA.

Llista d'aprovats i presentació de documents

Un cop finalitzades les proves selectives, el tribunal publicarà en el tauler d'anuncis, en el tauler d'edictes electrònic i a la web de l'Ajuntament de Felanitx la relació provisional de persones aspirants que hagin superat les proves, per l'ordre de puntuació assolida en el concurs-oposició, amb indicació de les qualificacions de cada exercici i la suma total. Cada persona aspirant disposarà d'un termini de tres dies hàbils des de la publicació per efectuar reclamacions contra la llista, i el tribunal disposarà d'un termini de set dies hàbils per resoldre-les. En cas que no hi hagi reclamacions, la llista esdevindrà definitiva. La llista definitiva de persones aprovades serà elevada a la Batlia per al nomenament de les dues persones aspirants amb major puntuació.

En cas d'empat, l'ordre de prelació s'haurà d'establir atenent a la major puntuació obtinguda a la fase d'oposició i, si persisteix, atenent la major nota en el primer exercici.

Una vegada publicada la llista definitiva de persones aprovades en el tauler d'anuncis, en el tauler d'edictes electrònic i a la web municipal, els/les aspirants que hi figurin, a qui correspongui el nomenament, hauran de presentar en el Registre general d'aquest Ajuntament, dins del termini de 20 dies naturals a partir del de la publicació, els següents documents, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Còpia que tengui caràcter d'autèntica del títol exigit o certificació acadèmica que acrediti tenir cursats i aprovats els estudis precisos per a l'obtenció del títol corresponent, juntament als documents que acreditin haver abonat els drets per a la seva expedició.

c) Còpia que tengui caràcter d'autèntica del certificat B1 de llengua catalana.

d) Fotocòpia del permís de conduir B.

e) Certificació mèdica, en model oficial, acreditativa de no patir cap malaltia o disminució física o psíquica que l'impossibiliti per al servei.

f) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques.

g) Declaració jurada de no estar incurs en cap causa d'incapacitat de les contingudes a l'art. 36 del Reglament de funcionaris d'Administració local.

h) Declaració jurada o promesa de no estar ocupant cap plaça ni exercint cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/1984, ni de percebre cap pensió de jubilació, retir o orfandat.

Les persones aspirants aprovades estaran exemptes de presentar aquells documents que ja figurin en aquest Ajuntament per haver-se acreditat anteriorment.

Les persones aspirants que dins el termini fixat, excepte en cas de força major, no presentin la documentació o, que en examinar-la es comprovi que no compleixen algun dels requisits assenyalats en les bases, no podran ser nomenades i quedaran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin incórrer per falsedat a la seva sol·licitud. En aquest cas, la Batlia formularà proposta, segons l'ordre de puntuació, a favor de qui, a conseqüència de l'esmentada anul·lació, tengui cabuda en el nombre de places convocades i hagi aprovat els exercicis.

ONZENA.

Nomenament i presa de possessió

Una vegada que les persones aspirants aprovades hagin presentat la documentació requerida dins el termini establert, la Batlia efectuarà el seu nomenament i hauran de prendre possessió en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació.

L'aspirant que no prengui possessió en el termini indicat, sense causa justificada, quedarà en situació de cessat, amb la pèrdua de tots els drets derivats del procediment selectiu i del posterior nomenament.

En el cas de realitzar una activitat privada, ho hauran de declarar en el termini de 10 dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la corporació pugui adoptar un acord de compatibilitat o incompatibilitat.

DOTZENA.

Incidències i normativa aplicable

El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin en tot el que preveuen aquestes bases, i per prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu.

La convocatòria, les seves bases i tots els actes administratius que d'elles i de l'actuació del Tribunal se'n derivin, podran ser impugnats per les persones interessades en el termini i en la forma establerts per la Llei 39/2015 i en el RD 364/1995, de 10 de març.

En tot allò no previst a les presents Bases, s'estarà al disposat en la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Decret 27/1994, d'11 de març, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, el RD 364/1995, de 10 de març, i el RD 896/1991, de 7 de juny, i en altra normativa que sigui d'aplicació.

 

Felanitx, 7 d'abril de 2022

El batle

Jaume Monserrat Vaquer

 

ANNEX

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ ALS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER COBRIR PLACES DE PERSONAL

_______________________________________________________________________________, DNI núm. ______________________

(nom i llinatges)

amb domicili a _______________________, __________________________________________________________, núm. ___________

(localitat)                                                                         (carrer, avinguda, plaça, etc.)

codi postal ________, telèfon ___________, i adreça electrònica __________________________________________________________,

respectuosament vos

EXPÒS:

Que m'he assabentat de la convocatòria per cobrir places de __________________________________, les bases de la qual varen ser

publicades al BOIB núm. ______ de data ________________.

Que reunesc totes i cada una de les condicions exigides a la base segona, referides a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud.

Que declar conèixer, i he satisfet els drets d'examen, la qual cosa s'acredita amb el document que s'adjunta.

Que don el meu consentiment que les dades personals facilitades en aquest procés siguin tractades i recollides de conformitat amb el disposat als articles 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, no essent cedits a tercers excepte obligació legal.

Per fer ús dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió o limitació relativa a les seves dades de caràcter personal, s'haurà de dirigir al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Felanitx.

Per tot l'exposat,

SOL·LICIT: prendre part en aquesta convocatòria.

Felanitx, ______ d___________________ de 20____

(signatura)

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX