Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 202946
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca.

2. Atès que la petició d'exclusió del president titular de la Comissió Tècnica de Valoració es considera justificada per la seva condició de representant sindical, s'han de fer els canvis oportuns en la composició de la Comissió, per tal de completar-la i continuar amb la tramitació del procés.

Per altra banda, la vocal 1ª suplent, ha presentat causa de renúncia, la qual ha estat estimada, per la qual cosa es fa necessari designar, per sorteig, una nova vocal 1ª suplent en substitució, per tal de completar la Comissió i continuar amb la tramitació del procés.

Fonaments de dret

1.Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Apartat 6, de l'article 4 sobre procediment extraordinari, del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l'annex 3 de la Resolució publicada en el BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca.

2. Designar el Sr. Francesc Josep Alzamora Bauzà, president titular de la Comissió Tècnica de Valoració,

3. Designar la Sra. Catalina Inmaculada Rigo Febrer, presidenta suplent de la Comissió Tècnica de Valoració.

4. Designar, per sorteig, la Sra. Montserrat Puyol Rodriguez, vocal 1ª suplent de la Comissió Tècnica de Valoració.

5. Disposar que la composició de la Comissió Tècnica de Valoració queda establerta segons s'indica a l'annex d'aquesta Resolució.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http:// oposicions.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma,  en el dia de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Comissió Tècnica de Valoració

Cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

Comissió Tècnica titular

President: Francesc Josep Alzamora Bauza

Vocal 1a: Maria Carmen Contell Calabuig

Vocal 2n: Joana Maria Rotger Daviu

 

Comissió Tècnica suplent

President: Catalina Inmaculada Rigo Febrer

Vocal 1a: Montserrat Puyol Rodriguez

Vocal 2n: Africa Perez Perez