Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 204328
Resolució de la directora Gerent de l’Àrea de Salut d’ Eivissa i Formentera de rectificació d’errades de la convocatòria d’un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm . 46, de 5 d'abril  de 2022, es va publicar la Resolució de la gerent territorial de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convocava un procediment especial de selecció  de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista d'Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses.

2. S'ha advertit una errada  material de transcripció en el punt 1 de la Resolució, així com en l'Annex 1, punt 1 Normes generals, així com en el apartat 4.6 primer paràgraf, en quant a número de places consignades en la convocatòria, de forma que on diu: “dues (2) places”, ha de dir, en tot cas: “una (1) plaça”.

Fonaments de Dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol  moment d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

3. La gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera  és competent per convocar i resoldre els procediments de selecció de personal estatutari temporal, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves  en aplicació del punt 1 de la Resolució de la consellera de Salut de 3 de novembre de 2020, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears ( BOIB 191, de 7 de novembre de 2020).

4. S'han advertit  unes errades  materials de transcripció,  en el punt 1 de la Resolució, així com en l'Annex 1, punt 1 Normes generals, així com en el apartat 4.6 primer paràgraf, en quant a número de places consignades en la convocatòria.

Aquesta errada s'esmena d'aquesta manera:

  • En l'apartat de Resolució:

On diu:” 1. Aprovar la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir dues (2) places de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea

Ha de dir: “1. Aprovar la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir una (1) plaça de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea”

  • En l' ANNEX 1, Bases de la convocatòria,

1. Normes generals:

On diu: “1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir dues (2) places de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears.”

Ha de dir: “1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir una (1) plaça de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears”.

  • En l'apartat 4.6 Llista definitiva de puntuació total dels candidats:

On diu: “A proposta de la Comissió de Selecció, la directora gerent d'ASEF dictarà una resolució per la qual estimarà o desestimarà les al·legacions formulades i establirà la llista definitiva (valoració del mèrits més puntuació de la prova teoricopràctica) dels candidats, amb la puntuació final obtinguda en el procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir dues (2) places de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears objecte d'aquesta convocatòria”.

Ha de dir: “A proposta de la Comissió de Selecció, la directora gerent d'ASEF dictarà una resolució per la qual estimarà o desestimarà les al·legacions formulades i establirà la llista definitiva (valoració del mèrits més puntuació de la prova teoricopràctica) dels candidats, amb la puntuació final obtinguda en el procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir una (1) plaça de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears objecte d'aquesta convocatoria”.

De forma que qualsevol al·lusió al nombre de places d'aquesta convocatòria,  on es diu: “dues (2) places”, ha de dir: “una (1) plaça”.

5. Aquesta esmena no modifica el termini de presentació de les sol·licituds ni qualsevol altre termini al que estigui subjecta la convocatòria.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar en els termes exposats els errors advertits en la convocatòria, de forma que on diu dues (2) places, ha de dir: una (1) plaça.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i també en el web del Servei de Salut (http:// ibsalut.es) i a la intranet d'ASEF.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Eivissa, a  5 d'abril de 2022

La directora gerent M. Carmen Santos Bernabeu P.D. del Director General del Ib-salut (BOIB núm. 191, de 07 de novembre de 2020)