Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 203044
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l’annex 3 de la Resolució publicada el 19 de febrer de 2022 per la qual es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022, es va publicar la Resolució per la qual es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.

2. Atès que el vocal 1a suplent, el Sr. José Ucendo Hernandez, havia estat designat membre del Tribunal Qualificador i ha presentat causa d'abstenció, la qual ha estat estimada per la seva condició de representant sindical, es fa necessari designar per sorteig un nou vocal en substitució, per tal de completar el Tribunal i continuar amb la tramitació del procés.

Fonaments de dret

1. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Apartat 6, de l'article 4 sobre procediment extraordinari, del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar la composició del Tribunal Qualificador establert en l'annex 3 de la Resolució publicada en el BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022 per la qual es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. Designar, per sorteig, la Sra. Margarita Quetglas Terrassa, vocal 1ª suplent del Tribunal Qualificador, la composició del qual queda establerta segons s'indica a l'annex d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http:// oposicions.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, en el día de la signatura electrónica (1 de abril de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

   

Annex

Tribunal qualificador

Cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca

Tribunal qualificador titular

President: Alejandro Godoy Moyà

Vocal 1a: Catalina Palou de Comasema

Vocal 2n: María Joaquina Jiménez Martín

Tribunal qualificador suplent

President: Rafel Bestard Crespí

Vocal 1a: Margarita Quetglas Terrassa

Vocal 2n: María José Cubero Almendros