Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, de 29 de juny de 2021 de cessament de personal eventual de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

    Número de registre 7622 - Pàgina 26649

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de juny de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d’infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 23 d’agost de 2017 (BOIB núm. 106/2017, de 29 d’agost)

    Número de registre 7653 - Pàgines 26650-26651

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia del Director Insular d’Emergències del departament d’Hisenda i Funció Pública

    Número de registre 7574 - Pàgina 26652

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 7650 - Pàgina 26653

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decrets de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 159/2021 i 161/2021, de 30 de juny, relatius al cessament d’un membre del Consell Executiu i a la correcció d’errades de l’esmentat Decret de cessament (exp. 0328-2021-3)

    Número de registre 7593 - Pàgina 26654

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Resolució de l'Alcaldia núm. 2021-2092 de data 25 de juny de 2021, de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), mitjançant la qual es fa públic el nomenament d'un funcionari de carrera

    Número de registre 7582 - Pàgina 26655

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Comunicació del nomenament del cap del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida, en comissió de serveis

    Número de registre 7599 - Pàgines 26656-26657

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució d’1 de juliol de 2021, per la qual es convoca la provisió de lloc de treball pel sistema de lliure designació a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (convocatòria de provisió núm. LD2/2021)

    Número de registre 7624 - Pàgines 26658-26663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2021 per la qual es convoca un procediment de selecció per al desenvolupament de la funció d’assessor lingüístic a dos dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que figuren a l’annex I del conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes i s’aproven les bases que l’han de regir

    Número de registre 7637 - Pàgines 26664-26672

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn de promoció interna, a dues extensions del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de l’IDI

    Número de registre 7578 - Pàgines 26673-26674

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar d’informàtica, convocat per la Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 23 d’abril de 2021 (BOIB núm. 55, de 27 d’abril de 2021)

    Número de registre 7556 - Pàgines 26675-26677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dos places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’EAP Verge del Toro en l’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 5/2021)

    Número de registre 7583 - Pàgines 26678-26679

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de juny de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 de juny de 2021 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de treballadora/treballador social

    Número de registre 7648 - Pàgines 26680-26681

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’ajudant/a de biblioteca corresponent a la taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 7587 - Pàgines 26682-26690

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure d’ajudant/a de biblioteca corresponent a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 7588 - Pàgines 26691-26700

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la contractació d'un/a locutor de ràdio Pollença a l'Ajuntament de Pollença per acumulació de funcions

    Número de registre 7576 - Pàgines 26701-26705

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure, d’una plaça de TÈCNIC D’ESPORTS, personal laboral fix, mitjançant el sistema del concurs oposició

    Número de registre 7569 - Pàgines 26706-26707

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Integració de borsa de treball de zelador/a per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Margalida

    Número de registre 7659 - Pàgina 26708

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria d'oficial de l'Ajuntament de Sencelles per promoció interna

    Número de registre 7617 - Pàgines 26709-26721