Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 274968
Integració de borsa de treball de zelador/a per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Margalida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El senyor batle, en data 1 de juliol de 2021, ha dictat el següent:

DECRET DE BATLIA

Antecedents

1. Aprovades per decret de Batlia núm. 2021-0428, de 31 de març de 2021, es publicaren íntegrament al BOIB núm. 47 de 8 d'abril de 2021, les bases específiques de la convocatòria per la creació d'una borsa de treball de la categoria de zelador de la brigada d'obres i serveis, mitjançant concurs-oposició, per cobrir necessitats temporals d'acord amb l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

2. En data 25 de maig de 2021 s'emet Decret de Batlia núm. 2021-0645, d'aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

3. En data 30 de juny de 2021 s'ha emès acta del Tribunal Qualificador amb el resultat definitiu del procés selectiu esmentat.

D'acord amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local i d'acord amb les competències que per llei se'm confereixen,

RESOLC: 

Primer.- Que les persones aspirants que passen a integrar la borsa de zelador/a per cobrir les necessitats o substitucions a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, són les següents d'acord a l'ordre de puntuació total obtinguda i la proposta formulada pel Tribunal Qualificador.

ASPIRANT

QUALIFICACIÓ

FASE OPOSICIÓ:

QUALIFICACIÓ

FASE CONCURS:

QUALIFICACIÓ FINAL:

***4195**

46,984 punts

25,3 punts

72,284 punts

***8719**

36,14 punts

31,341 punts

67,481 punts

***7680**

28,538 punts

32,707 punts

61,245 punts

***7289**

33,304 punts

24 punts

57,304 punts

***2687**

34,072 punts

5,938 punts

40,01 punts

Segon.- L'ordre del nomenament s'efectuarà d'acord amb el previst a les bases de la convocatòria.

Tercer.- Publicar aquesta llista al BOIB, al tauler d'edictes i a la pàgina web de la Corporació, de conformitat amb el procediment previst a l'efecte.

 

Santa Margalida, 1 de juliol de 2021

El batle Joan Monjo Estelrich