Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 271064
Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure, d’una plaça de TÈCNIC D’ESPORTS, personal laboral fix, mitjançant el sistema del concurs oposició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Alcalde, mitjançant el Decret núm 2077/2021, de 29 de juny de 2021, ha adoptat la següent resolució.

Vista l'acta de tribunal qualificador, de data 23 de juny de 2021, encarregat de la resolució de les al·legacions i les reclamacions presentades al primer exercici de la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema d'accés de torn lliure i concurs oposició, d'una plaça de TÈCNIC D'ESPORTS, es dicta una nova resolució aprovant-ne la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, juntament amb el lloc, la data i l'hora de celebració de nou del primer exercici.

Havent finalitzat el termini per efectuar reclamacions, esmenes o al·legacions a la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per a la selecció d'1 plaça de TÈCNIC D'ESPORTS, personal laboral fix, mitjançant el sistema del concurs oposició.

De conformitat amb les bases aprovades juntament amb la convocatòria per la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2021, publicades en el BOIB núm. 32, de 6 de març de 2021.

Vistes les al·legacions presentades per les persones aspirants:

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

***5797**

CARDONA ROSELLO

BELEN

2021-E-RE-2359

***5386**

VAQUER FERRER

ISAAC JOSE

2021-E-RE-2387

Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 24.d del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

RESOLC

PRIMER. ESTIMAR les següents al·legacions/esmenes presentades per:

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

Motiu

*** 5797 **

CARDONA ROSELLÓ

BELÉN

2021-I-RE-2359

Acredita el certificat de nivell B2 de coneixement llengua catalana o equivalent.

SEGON. DESESTIMAR les següents al·legacions/esmenes presentades per:

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

Motiu

***5386**

VAQUER FERRER

ISAAC JOSÉ

2021-E-RE-2387

3.2.b) No acredita la titulació acadèmica exigida.

TERCER. Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos:

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

 

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

1

***5624**

BLANCO VILLOREJO

SAMUEL

2021-E-RC-2507

2

***5797**

CARDONA ROSELLO

BELEN

2021-E-RE-1708

3

***5099**

FERRER GARCIA

MARIA CRISTINA

2021-E-RE-1458

4

***7029**

GELIS ALCALDE

MARINA

2021-E-RE-1449

5

***5614*

HERRERA TORRES

LUCIA

2021-E-RE-1704

6

***5335**

MARTINEZ TORRES

FRANCESC XAVIER

2021-E-RE-2043

7

***9432**

MIRANDA VILA

CRISTINA

2021-E-RC-1858

8

***5877**

MORALEJO CALAFAT

ESTHER

2021-E-RE-2010

9

***2182**

NAVARRO MARTINEZ

RAQUEL

2021-E-RE-1998

10

***9816**

OLARIAGA COSTA

MARC

2021-E-RE-1850

11

***5148**

PEREZ TUR

FERNANDO

2021-E-RE-1703

12

***5333**

RIBAS TUR

MARIA

2021-E-RC-1862

13

***5306**

RIBAS TUR

OSCAR

2021-E-RE-1523

14

***5682**

RIERA FAUS

DAVID

2021-E-RE-1967

15

***5682**

RIERA FAUS

ROBERTO

2021-E-RE-1962

16

***5012**

ROIG RIBAS

MARC

2021-E-RE-1787

17

***5894**

ROMAN ROIG

PEDRO DANIEL

2021-E-RE-1459

18

***5086**

SAINZ-PARDO CASADO

GONZALO

2021-E-RE-1954

19

***9455**

SIMONA ORTIZ

CARLOS

2021-E-RE-1527

20

***3114**

TORRES BUSTAMANTE

CRISTINA

2021-E-RE-1390

21

***0645**

TOVAR FERRAGUT

ANDREU

2021-E-RE-1530

EXCLOSOS:

DNI

Llinatges

Nom

Registre d'entrada

Motiu de l'exclusió

***3282**

DONATI

DINO DAVID

2021-E-RE-1710

3.2.c) No acredita el certificat del nivell B2 de coneixement llengua catalana o equivalent.

***7746**

MARTINEZ GIL

FRANCISCO MANUEL

2021-E-RE-1833

3.2.b) No acredita la titulació acadèmica exigida.

***5447**

RAMON FERRER

SERGI

2021-E-RC-1784

3.2.b) No acredita la titulació acadèmica exigida.

***5386**

VAQUER FERRER

ISAAC JOSE

2021-E-RE-1897

3.2.b) No acredita la titulació acadèmica exigida.

QUART. Convocar les persones aspirants admeses a la primera prova de coneixements teòrics de la fase d'oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, que tendrà lloc en crida única el 28 de juliol de 2021 a les 11 hores al CEPA SANT ANTONI, carrer de l'Estrella núm. 17 de Sant Antoni de Portmany.

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID19: les instruccions de seguretat relatives a la COVID19, que han de seguir totes les persones aspirants mentre siguin a les instal·lacions on es desenvolupi el procés selectiu, i la declaració responsable que han d'aportar emplenada i signada, es poden consultar i descarregar al tauler d'anuncis (Ocupació Pública) del lloc web de l'Ajuntament www.santantoni.net.

En seran exclosos els qui no compareguin. Els aspirants han d'acudir proveïts de la seua documentació identificativa i de la dita declaració responsable COVID19.

CINQUÈ. Atenent a raons de seguretat jurídica, bona fe i equitat, respectar els resultats dels aspirants que aprovaren el primer exercici realitzat el 16 de juny de 2021, motiu pel qual cosa, si així ho desitgen, se'ls mantendrà la nota assolida. En el cas que es presentin de nou a la realització del primer exercici el 28 de juliol de 2021, no se'ls mantendrà la nota obtenguda inicialment.

SISÈ. Per tal de mantenir la igualtat de condicions de tots els aspirants, el model d'exercici realitzat el 16 de juny de 2021 es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://santantoni.sedelectronica.es juntament amb aquesta Resolució, perquè tots els aspirants admesos en tenguin constància i coneixement.

CINQUÈ. PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://santantoni.sedelectronica.es, per a major difusió, general coneixement i, particularment, als efectes de notificació als interessats.

Sant Antoni de Portmany, 30 de juny de 2021

L'alcalde

Marcos Serra Colomar