Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 271748
Comunicació del nomenament del cap del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida, en comissió de serveis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El batle d'aquest Ajuntament, en data 23 de juny de 2021 ha dictat la següent resolució:

DECRET DE BATLIA

Antecedents

1. Dia 11 de maig de 2021 i mitjançant Decret de batlia 629/2021, es varen aprovar les bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, per lliure designació, el lloc de treball de cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida amb la categoria de subinspector.

2. Les bases es varen publicar al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, a la pàgina web municipal i al BOIB núm. 63 de 15 de maig de 2021.

3. Dins el termini establert a l'efecte, a la convocatòria es varen presentar dues sol·licituds corresponents a possibles aspirants, de les quals cap en va quedar definitivament exclosa.

4. Una vegada examinada la documentació de cada un dels aspirants admesos, aquesta batlia ha considerat que el candidat més idoni per ocupar la plaça de cap del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida és el Sr. Manuel Gallardo Gil, tenint en compte l'acreditada trajectòria professional atès les notes de caràcter públic que demostren la rellevància dels serveis executats dins el cos de la Policia Nacional, les recomanacions emeses al seu favor i la formació de l'aspirant; tal i com estableix la clàusula sisena de les bases que regeixen la convocatòria.

5. Atès que el Sr. Manuel Gallardo Gil, és funcionari de carrera, amb la categoria de subinspector de la Policia Nacional i el passat dia 20 de maig de 2021 va sol·licitar a aquesta corporació conformitat en relació amb el seu nomenament en comissió de serveis.

6. Atès que la plaça de cap de la Policia Local amb categoria de subinspector es troba vacant i consta dins la Plantilla del Personal de l'exercici 2021, amb la seva corresponent dotació pressupostària.

7. Atès que el Secretari general de la prefectura superior de la Policia de les Illes Balears, en data de 18 de juny de 2021, va emetre conformitat a la comissió de serveis pel nomenament del Sr. Manual Gallardo Gil com a cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida, conformitat que ha estat objecte de notificació avui 22 de juny de 2021 amb RE núm. 3113.

8. En data 22 de juny de 2021, la batlia emet la Resolució 886/2021, per la qual s'acorda en el seu primer punt resolutiu «Nomenar en comissió de serveis de caràcter voluntari, amb efectes de dia 1 de juliol de 2021, cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida amb la categoria de subinspector el Sr. Manuel Gallardo Gil amb DNI 43059749-T, per un termini de dotze mesos, prorrogable amb justificació prèvia, per un termini màxim de dos anys. En cas que les necessitats del servei ho requereixin es podrà prorrogar aquest termini.»

9. A data d'avui, la batlia requereix l'alta del nomenat a partir del dia 24 de juny de 2021.

Fonaments de dret

I. La comissió de serveis ordinària de caràcter voluntari ve regulada a l'article 82.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, lloc que es pot ocupar amb personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat que compleixi amb els requisits establerts en la relació de llocs de feina per a la seva ocupació.

II. La lliure designació amb convocatòria pública consisteix, segons determina l'article 80.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per al desenvolupament del lloc.

III. Respecte del col·lectiu de la Policia Local, d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, la prefectura del cos de policia local és un lloc de treball de naturalesa funcionarial, que ha de figurar en la relació de llocs de treball corresponent amb la denominació “cap del cos de policia local”. El seu nomenament correspon, segons l'especificat en el punt 2 del mateix article, al batle o la batlessa pel procediment de lliure designació entre personal funcionari de carrera que pertanyi a la màxima escala o a la categoria superior de l'escala immediatament inferior del cos del municipi o entre personal funcionari de carrera de cossos de policia local d'altres municipis o d'altres cossos o forces de seguretat, sempre que pertanyi a l'escala o categoria esmentades o a una escala superior. En qualsevol cas, el nomenament ha de recaure entre personal funcionari de carrera que pertanyi, com a mínim, a la categoria d'oficial.

IV. L'article 46.3 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, estableix que l'accés al nomenament del cap o la cap de cada cos de policia local ha de ser mitjançant comissió de serveis, amb una durada, amb caràcter general, de dotze mesos. En el mateix sentit, la clàusula cinquena de les bases de referència determinen una durada de dotze mesos, període que es podrà prorrogar amb justificació prèvia de l'òrgan competent, per un termini màxim de dos anys. Quan les necessitats del servei ho requereixin, l'òrgan competent de la corporació local pot prorrogar aquest termini.

V. El mateix article 46.3 de la normativa anterior exposa que en els supòsits de vacant, absència o malaltia del cap o la cap de policia, serà el batle/ batlessa qui ha de designar, d'entre els membres del cos de policia local del seu municipi, la persona o persones que, per ordre de prelació, han de cobrir la substitució temporal del cap. L'article 22.5 de la Llei 4/2013 regula la substitució del cap en el mateix sentit.

VI. També és en el Reglament marc, article 192, on s'especifica que en cas que la proposta de resolució definitiva d'adjudicació de la comissió de serveis s'hagi de fer a favor d'una persona que no pertany a l'Ajuntament convocant, s'haurà d'enviar la conformitat del batle o batlessa de l'administració d'origen.

VII. La publicació de l'adjudicació definitiva del lloc de treball de referència es realitzarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Margalida, el tauler d'anuncis de la Corporació i al tauler d'edictes electrònic.

VIII. De conformitat al disposat a l'art. 136. 1 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al batle el nomenament de personal.

D'acord amb els antecedents de fet i fonaments de drets exposats,

RESOLC

Primer. Nomenar en comissió de serveis de caràcter voluntari, amb efectes de dia 24 de juny de 2021, cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida amb la categoria de subinspector el Sr. Manuel Gallardo Gil amb DNI 43059749-T, per un termini de dotze mesos, prorrogable amb justificació prèvia, per un termini màxim de dos anys. En cas que les necessitats del servei ho requereixin es podrà prorrogar aquest termini.

Segon. Donar d'alta a la Seguretat Social, amb efectes de dia 24 de juny de 2021, el Sr. Manual Gallardo Gil amb les condicions establertes en aquesta Resolució.

Tercer. Notificar l'adjudicació definitiva del lloc de treball a tots els aspirants admesos a la convocatòria.

Quart. Comunicar aquesta Resolució al departament de la Policia Local i a la Policia Nacional.

Cinquè. Publicar l'adjudicació definitiva al BOIB, la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Margalida, al tauler d'anuncis de la Corporació i al tauler d'edictes electrònic.

 

Santa Margalida, 28 de juny de 2021

El batle

Joan Monjo Estelrich