Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 271220
Bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la contractació d'un/a locutor de ràdio Pollença a l'Ajuntament de Pollença per acumulació de funcions

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat per resolució d'alcaldia núm. 0650/2021, de 18 de juny de 2021, es fa públic als  efectes pertinents, el següent:

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A LOCUTOR/A DE RÀDIO  POLLENÇA A  L'AJUNTAMENT  DE POLLENÇA PER ACUMULACIÓ DE FUNCIONS

PRIMERA.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, de personal laboral temporal per a la contractació d'un/a locutor/a de ràdio per un termini de tres mesos, prorrogable per tres mesos més com a màxim, per acumulació de tasques, supòsit previst a l'article 15.1 b) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors:

“b) Quan les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes ho exigeixin, tot i que es tracti de l'activitat normal de l'empresa. En aquests casos, els contractes podran tenir una durada màxima de sis mesos, dins un període de dotze mesos comptats a partir del moment en què es produeixin aquestes causes.”

El contracte laboral tendrà caràcter temporal de durada determinada i serà a mitja jornada.

SEGONA.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part a les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la d'algun estat membre de la Unió Europea, o que, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

L'aspirant que no tengui la nacionalitat espanyola ha d'acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si escau.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de grau en ESO o equivalent.

d) Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1. Es reconeixeran els certificats que es presentin, acreditatius del coneixement del nivell C1, expedits pels organismes competents, inclosos a l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la direcció general del Govern de les Illes Balears competent en matèria de política lingüística, i segons el règim temporal i d'equivalències que s'hi estableix.  

Si no es disposa del certificat es farà una prova equivalent amb caràcter previ a la valoració dels mèrits.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que en els mateixos termes impedeixi, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

f) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

Els requisits establerts en els apartats anteriors s'hauran de complir el darrer dia de termini de presentació d'instàncies i se n'haurà de gaudir durant el període selectiu.

TERCERA.

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I ACREDITACIÓ DE MÈRITS

Les instàncies per participar en el concurs s'hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a la seu electrònica, adreçades al Sr. Batle de l'Ajuntament de Pollença, dins el termini de DEU DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB, amb independència del registre o oficina en què es presentin. A la instància les persones aspirants hauran d'indicar la titulació que posseeixen que les habilita per participar en el procediment selectiu.

Les instàncies es podran presentar davant el Registre General de la Corporació de forma presencial o telemàtica (http://www.ajpollenca.net/oficinaelectronica) o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si l'últim dia de l'esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

El model de sol·licitud per inscriure's a les proves selectives està a disposició de les persones interessades en el Registre General de l'Ajuntament, en els seus registres auxiliars, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pollença  (http://www.ajpollenca.net/oficinaelectronica)  i al web municipal.  

A més, per ser admesos i prendre part en el procediment els aspirants hauran de presentar còpia del seu DNI o NIE, i hauran de manifestar a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona d'aquesta convocatòria. 

Per ser admeses i prendre part en el procediment les persones aspirants hauran de presentar la documentació següent:

a) Instància emplenada amb el model normalitzat en la qual s'indicarà la titulació acadèmica i el nivell de coneixements de llengua catalana que al·lega posseir per participar a la convocatòria.

b) Còpia del DNI o NIE.

Per tal la comissió pugui procedir a la seva valoració, també hauran d'adjuntar amb la sol·licitud: còpia digitalitzada i/o autèntica dels documents que serveixin per acreditar els mèrits de la fase de concurs, d'acord amb la base cinquena.

Només es reconeixeran i seran objecte de valoració els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat. A més, tampoc no es valoraran els mèrits obtinguts abans de la publicació de la convocatòria que siguin al·legats però que no es justifiquin degudament abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies. Els documents hauran de ser originals (acompanyats de còpia) o còpies digitalitzades i autèntiques en el moment de la presentació, o bé còpies degudament adverades per l'autoritat, organisme o fedatari públic competent. En cap cas es requerirà documentació o esmena d'errors relativa als mèrits, llevat de defectes merament formals advertits en la documentació presentada per l'aspirant, sempre que acrediti el mèrit al·legat en l'aspecte substantiu.

QUARTA.

COMISSIÓ DE VALORACIÓ DELS ASPIRANTS

La comissió de valoració del procediment estarà constituïda per tres membres. La designació de les persones integrants de l'òrgan de selecció inclourà la dels respectius suplents i la seva composició nominal es farà pública.

Hi podrà participar un observador designat pel comitè d'empresa que tindrà veu però no vot; les seves funcions seran observar el bon funcionament del procés selectiu.

Els membres de la comissió de valoració s'hauran d'abstenir d'intervenir i ho notificaran a l'autoritat convocant si concorre alguna de les circumstàncies previstes pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). Així mateix, les persones aspirants podran recusar els membres de la comissió quan concorri alguna de les circumstàncies contemplades en aquest paràgraf.

La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president i del vocal-secretari.

Correspon a la comissió, en el desenvolupament del procés selectiu, l'aplicació i la interpretació d'aquestes bases, com també la resolució de les incidències que puguin sorgir en el seu desenvolupament i de forma motivada.     

CINQUENA.

PROCEDIMENT SELECTIU

El procediment de selecció és el concurs de mèrits.

Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants que la comissió valorarà es regiran pel barem següent:

1. Experiència professional en la categoria de locutor de ràdio. Es puntuarà  0'5 punts per mes treballat amb un màxim de 15.

Experiència en altres àrees de periodisme, comunicació audiovisual i relacions públiques. Es puntuarà amb 0'4 punts cada mes treballat amb un màxim de 10.

Els serveis prestats simultàniament només es valoraran una vegada, i en cas que constin prestats en diferents nivells es valorarà el més alt.   

Forma d'acreditar el mèrit:

 • Els serveis prestats com a personal funcionari i personal laboral de les administracions públiques i entitats del sector institucional vinculades s'hauran d'acreditar mitjançant certificat lliurat per l'organisme competent en què constaran: el lapse temporal de prestació (data d'inici i data de fi), el grup, escala i subescala i/o la categoria professional i la vinculació amb l'administració o organisme públic o entitat dependent (funcionari de carrera, interí, accidental, personal laboral).

 • Els serveis prestats a l'empresa privada es podran acreditar exclusivament a través d'alguna d'aquestes vies:

  • a) Mitjançant informe de vida laboral acompanyat de certificat expedit per l'empresa, on constin la data d'inici i de finalització dels serveis, i la categoria, lloc de treball i funcions desenvolupades.

  • b) Mitjançant informe de vida laboral, acompanyat del contracte de treball corresponent.

2. Accions formatives

Cursos de formació i perfeccionament i/o especialització: els impartits o promoguts per les administracions públiques, impartits en els marcs dels acords de formació contínua i els agents socials, així com els homologats per l'EBAP; els impartits o promoguts per les universitats, els col·legis professionals i les federacions o associacions d'entitats locals quan el contingut estigui directament relacionat amb les funcions de la categoria corresponent a la borsa a la qual s'opta, d'una durada igual o superior a 16 hores. Aquest apartat es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb el barem següent:

Cursos presencials:

- De 200 hores o més  1,50 punts

- De 160 a 199 hores  1,25

- De 120 a 159 hores  1,00

- De 80 a 119 hores  0,75

- De 40 a 79 hores  0,50

- De 16 a 39 hores   0,25

En formació a distància:

- De 200 hores o més  1,25 punts

- De 160 a 199 hores  1,00

- De 120 a 159 hores  0,75

- De 80 a 119 hores  0,50

- De 40 a 79 hores  0,25

- De 16 a 39 hores   0,15

Forma d'acreditar el mèrit. Aquest mèrit s'acreditarà documentalment mitjançant certificacions o documents estesos per les administracions i / o organismes competents, i han d'incloure les hores de durada i les matèries tractades o els crèdits dels cursos.   

3.- Titulació superior

Atesa l'especialitat del lloc de treball es valora la titulació de periodisme, comunicació audiovisual o similar: 5 punts

4.- Entrevista curricular

Es valorarà amb 5 punts.

SISENA.

VALORACIÓ DEL CONCURS

La comissió avaluarà els mèrits adduïts pels aspirants d'acord amb el barem previst en la base cinquena. Conclosa la valoració dels mèrits, la comissió farà públiques en el tauler d'anuncis electrònic les puntuacions atorgades a cada aspirant, desglossant els apartats assenyalats en la base cinquena.

La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes dels mèrits valorats a la fase de concurs. En cas d'empat, aquest es resoldrà aplicant la graduació següent:

1) Major puntuació en l'apartat d'experiència professional de la fase de concurs.

2) Si persisteix l'empat finalment es procedirà al sorteig.

Les persones interessades podran sol·licitar per escrit davant el Registre General de la Corporació la revisió i/o observacions o reclamacions a la comissió en el termini dels dos dies hàbils següents a aquesta publicació. Les observacions o reclamacions presentades s'hauran de resoldre dins el termini dels tres dies hàbils següents.   

SETENA.

RELACIÓ D'ASPIRANTS I CONTRACTACIÓ 

Un cop transcorregut el termini anterior, si no es presenten al·legacions, o bé un cop hagin estat examinades les presentades, la comissió de valoració donarà per finalitzada la selecció, i elevarà a la Batlia la seva proposta definitiva de contractació, per tal que es dicti la resolució corresponent.

Aquesta resolució serà publicada en el tauler d'anuncis electrònic i al web de l'Ajuntament.

Se citarà l'aspirant proposat per a la contractació el qual haurà de donar la seva conformitat a la contractació en el termini d'un dia hàbil i haurà de presentar, en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a l'acceptació, la documentació següent amb document original o còpia degudament adverada, llevat de les que ja estiguin en poder de l'Administració:    

 • Document nacional d'identitat o passaport en vigor, per als espanyols. Els nacionals d'estats membres de la Unió Europea o d'un altre estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu hauran de presentar fotocòpia adverada del document nacional d'identitat del seu país acompanyat del NIE. Els nacionals d'altres estats amb permís de residència de familiar de ciutadà de la Unió, hauran d'aportar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea. Els nacionals d'altres estats hauran de presentar la targeta d'estranger.

 • Títol exigit o certificació acadèmica que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

 • Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1. 

 • Certificat mèdic acreditatiu de posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

 • Document acreditatiu de la condició de demandant d'ocupació expedit per l'oficina del servei d'ocupació corresponent. 

 • Declaració jurada o promesa que no ha estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

En el cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini establert, la Batlia acordarà la seva exclusió, per la qual cosa quedaran anul·lades les seves actuacions i procedirà a proposar la contractació de l'aspirant següent per ordre de puntuació. Presentada la documentació, es procedirà a la contractació de l'aspirant seleccionat, per ordre de puntuació, que s'haurà d'incorporar al lloc de treball en el termini de tres dies hàbils. 

NOVENA.

INCIDÈNCIES, PUBLICITAT, RÈGIM NORMATIU I RECURSOS

La comissió queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin en la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits en el tauler anuncis electrònic de l'Ajuntament de Pollença (www.pollenca.net), al marge de la seva publicació en el BOIB quan sigui preceptiva.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran interposar bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant aquesta Batlia en el termini d'un mes des de la seva publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament i de forma alternativa recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que estableixen els articles esmentats i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.”

 

Pollença, 22 de juny de 2021

El batle-President Bartomeu Cifre Ochogavia