Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 274186
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2021 per la qual es convoca un procediment de selecció per al desenvolupament de la funció d’assessor lingüístic a dos dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que figuren a l’annex I del conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes i s’aproven les bases que l’han de regir

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets 

1.La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa dona suport decididament al plurilingüisme, redoblant els esforços per aconseguir que els estudiants es desenvolupin amb fluïdesa almenys en una primera llengua estrangera, el nivell de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita de la qual resulta decisiu per afavorir l’ocupabilitat i les ambicions professionals. 

2.Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Formació Professional és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres al sistema educatiu de les Illes Balears per tal de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants de les Illes Balears. 

3.En data 1 de febrer de 1996 el Ministeri d'Educació i Ciència i el British Council van signar un conveni de col·laboració que té com a objectiu, entre d’altres, fomentar el coneixement mutu de la cultura i història dels països representats per aquestes dues institucions, així com l’ús i el coneixement de les respectives llengües a partir d’un programa d'educació bilingüe (trilingüe, en el cas de les comunitats autònomes amb llengua pròpia cooficial) en centres públics espanyols mitjançant un currículum integrat hispano-britànic, que abasta des del segon cicle d'Educació Infantil fins al final de l'Educació Secundària Obligatòria.

4.D’aleshores ençà s’han vingut formalitzant diversos convenis de col·laboració (2008, 2010 i 2013), amb les seves pròrrogues anuals mitjançant addendes, la darrera de les quals es va signar el 8 de febrer de 2019.

5.Aquest programa s'imparteix, actualment, en 146 centres públics del conjunt de l’Estat (89 col·legis públics d'Educació Infantil i Primària i 57 instituts d'Ensenyament Secundari), repartits en deu comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla.

6.A les Illes Balears, els centres públics actualment adscrits al Conveni són els següents:

-CEIP NA CARAGOL (Artà), adscrit des de setembre de 1996

-CEIP SA GRADUADA (Maó), adscrit des de setembre de 1997

-IES LLORENÇ GARCIAS I FONT (Artà), adscrit des de setembre de 2004

-IES CAP DE LLEVANT (Maó), adscrit des de setembre de 2006 

7.A les Illes Balears, aquest programa d’educació bilingüe està regulat per l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 9 de juliol de 2010, per la qual es regula la seva organització i el seu funcionament a les Illes Balears per als centres adscrits al conveni signat entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el British Council. 

8.A finals d’octubre de 2020 la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha signat un nou conveni amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Delegació a Espanya de la Fundació British Council per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes. 

9.La clàusula quarta del conveni determina els compromisos de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, entre els quals figura el d’estimular la participació en el Programa d’assessors lingüístics amb experiència en el sistema educatiu anglosaxó per donar suport al professorat en els centres i orientar-los en el desenvolupament del currículum, i estableix un procediment de selecció per al desenvolupament d’aquesta funció. Les seves funcions s’especifiquen en l’annex III del conveni.

En aquest sentit, la clàusula cinquena del conveni estableix que el currículum integrat serà impartit per professors titulats, d’una banda, funcionaris i, per una altra, assessors lingüístics que seran seleccionats específicament per a aquest Programa conforme als requisits per a la funció d’assessor lingüístic que es recullen en l’annex III del conveni. 

10.D’acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional la competència en matèria de foment de llengües estrangeres i projectes internacionals. 

11.Tenint en compte el que s’ha exposat, hi ha dues places vacants en aquest programa que cal cobrir mitjançant contractació temporal amb assessors lingüístics, per la qual cosa cal realitzar una convocatòria pública de selecció per al desenvolupament de la funció d’assessor lingüístic que respecti els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. 

12.La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i la directora de Personal Docent han de dur a terme el procediment selectiu i la contractació temporal corresponents.

Fonaments de dret 

1.Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

2.Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

3.Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de juliol de 2010, per la qual es regula l’organització i el funcionament a les Illes Balears del programa de centres adscrits al conveni signat entre el Ministeri d’Educació i Ciència, i el Consell Britànic a Espanya (British Council). 

4.Resolució de 5 de novembre de 2020, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni amb la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes (BOE núm. 299 de 13 de novembre de 2020). 

5.Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 15 de febrer de 2021).

6.Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41 de 25 de març de 2021).

Per tot això, en virtut de les competències que tenc conferides, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, dict la següent

Resolució

1.Convocar un procediment de selecció per al desenvolupament de la funció d’assessor lingüístic als centres que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució. 

2.Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3.Aprovar el barem per valorar els mèrits, que figura com a annex 3 d'aquesta Resolució. 

4.Aprovar el model de sol·licitud, que figura com a annex 4 d'aquesta Resolució. 

5.Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Interposició de recursos 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia que es publiqui en el Butlletí  Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article  57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Palma, 30 de juny de 2021 

El conseller d’Educació i Formació Professional  Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Assessors lingüístics que cal cobrir 

Nombre de vacants

Centre educatiu

Localitat, illa

Nivell educatiu

Requisits

1

CEIP Sa Graduada

Maó, Menorca

Primària

Títol de magisteri o grau corresponent amb experiència docent demostrable en aquest nivell educatiu (preferiblement al Regne Unit).

1

IES Llorenç Garcias i Font

Artà, Mallorca

Secundària

Títol de llicenciatura o grau corresponent amb experiència docent demostrable en aquest nivell educatiu (preferiblement al Regne Unit).

En el cas de persones no natives, l’assessor lingüístic precisarà d’un domini de la llengua anglesa de, com a mínim, un C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL) que s’ha d’acreditar d’acord amb la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com als centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials d'educació secundària i formació professional (BOIB núm. 91, de 5 de juliol de 2014).

 

ANNEX 2 Bases de la convocatòria

Primer

Requisits de participació

1.1.Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir els requisits i les condicions generals següents:

a)Ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'hi apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

b)També poden aspirar a participar-hi els cònjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, així com els descendents dels cònjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si són majors, han de viure sota la dependència dels progenitors.

c)Igualment poden aspirar a participar-hi, d'acord amb el Reial decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantinguin una unió anàloga a la conjugal que estigui inscrita en un registre públic establert a aquest efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat però visquin sota la seva dependència.

d)Els estrangers que tot i que no es trobin en algun dels supòsits dels apartats anteriors es trobin en situació de residència legal a Espanya.

e)Ser major de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

f)No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de la funció d’assessor lingüístic.

g)No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

h)En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

i)Estar en possessió de les titulacions acadèmiques que s’assenyalen en l’annex 1.

j)Experiència professional docent en l'àmbit de la funció a la qual s'opta.

k)En el cas de persones no natives, l’assessor lingüístic precisarà d’un domini de la llengua anglesa de, com a mínim, un C1 del MECRL que s’ha d’acreditar d’acord amb la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com als centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials d'educació secundària i formació professional (BOIB núm. 91, de 5 de juliol de 2014).

1.2.No obstant l’anterior, no poden participar en aquesta convocatòria els aspirants que acumulin un temps treballat com a assessor lingüístic a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que superi els límits establerts en l'article 15.5 de la Llei de l'estatut dels treballadors, incloent-hi el període de durada de la contractació prevista en aquesta convocatòria.

1.3.Per altra banda, per a poder accedir a la plaça, les persones seleccionades que siguin funcionàries o personal laboral al servei de l’Administració, han de demanar l'excedència en la seva plaça per tal de complir la normativa sobre compatibilitat laboral.

Segon

Forma, lloc i termini de presentació de sol·licituds

2.1.Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar el model oficial de sol·licitud que figura com a annex 4 degudament emplenat i signat. Aquest model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

2.2.La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum i documentació que acrediti l'experiència professional docent, la formació i altres mèrits al·legats, amb l'estructura següent:

-Dades personals: nom i llinatges, lloc i data de naixement, adreça actual, telèfon i adreça de correu electrònic a l'efecte de rebre notificacions.

-Experiència professional: relació cronològica i descripció dels llocs de feina relacionats amb la funció a què es vol accedir.

-Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis fets i dels cursos o seminaris a què ha assistit o que ha impartit.

-Coneixements d’anglès: relació cronològica dels certificats obtinguts que acreditin els coneixements de llengua anglesa.

-Altres mèrits o activitats d'interès professional.

b) Acreditació documental organitzada per apartats, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades, de les circumstàncies indicades en el currículum, com per exemple la història de vida laboral, certificats d'estudis, certificats oficials de coneixements de llengua anglesa i altra documentació que el participant vulgui aportar per justificar els mèrits. La documentació justificativa expedida a l'estranger s'ha de presentar traduïda al català o al castellà per traductors jurats.

Per a la valoració de l'experiència com a docent s'ha d'aportar un certificat del centre on s’especifiquin els anys, mesos i dies treballats i l'especialitat impartida.

No s'han de tenir en compte els mèrits que no s'acreditin documentalment abans d'acabar el termini per presentar les sol·licituds.

c)Una fotocòpia del DNI, el passaport, el NIE, la targeta de residència en vigor  del sol·licitant o qualsevol altre document acreditatiu de les circumstàncies enumerades a l’apartat 1.1 d’aquesta Resolució.

2.3.Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals (carrer del Ter, 16, 2n pis, 07009 Palma), i s’han de presentar al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera o de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s’ha de fer amb el sobre obert, perquè el funcionari la pugui datar i segellar.

2.4.El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria serà de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2.5.No s’acceptaran les sol·licituds enviades per correu electrònic.

2.6.Si analitzades les sol·licituds i la documentació presentades s’observés que hi ha defectes formals o omissió d'alguns documents exigits, l'òrgan competent per instruir el procediment requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 5 dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així, s’entendrà que desisteix de la petició i l’expedient quedarà arxivat sense cap altre tràmit, amb la notificació prèvia de la resolució d’arxivament que dicti l’òrgan instructor del procediment.

Tercer

Instrucció del procediment

L’òrgan instructor del procediment serà la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la qual ha de dur a terme les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació dels fets en virtut dels quals s’ha de dictar resolució.

Quart

Comissió de Valoració

4.1.La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat encarregat d'examinar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració prevists en l'annex 3 i emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

4.2.La Comissió de Valoració està integrada per les persones següents:

-La cap del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, que hi actua com a presidenta

-Un/a  assessor/a tècnic docent del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes  Internacionals, que hi actua com a secretari/a

-El cap del Servei de Primària de la Direcció General de Personal Docent

-Un representant del Departament d’Inspecció Educativa

-Un representant del Servei Jurídic de la Direcció General de Personal Docent

4.3.Si és necessari, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de designar els membres suplents de la Comissió de Valoració.

4.4.Perquè la Comissió de Valoració es pugui constituir vàlidament, es requereix com a mínim la presència del president, del secretari i d'un vocal, o de qui els substitueixi.

Cinquè

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

5.1.La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha d'aprovar, mitjançant resolució, la llista provisional de les persones admeses per nivell educatiu i illa, ordenades per puntuació, i de les excloses, amb indicació de la causa d'exclusió i, si escau, ordenades per puntuació.

5.2.Aquesta resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa així com al microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals <http://llenguesestrangeres.caib.es> el mateix dia que es dicti.

5.3.S'ha d'obrir un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà d’haver­-se publicat la resolució, per a què les persones interessades puguin presentar al·legacions i esmenar la causa d'exclusió presentant els documents que acreditin que complien els requisits en la data en què va acabar el termini per presentar les sol·licituds.

5.4.No s'han de tenir en compte els mèrits no al·legats o els al·legats en el currículum però no acreditats documentalment abans de l'acabament del termini per presentar les sol·licituds.

Sisè

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

6.1.Un cop transcorregut el termini de presentació de reclamacions esmentat a l’apartat anterior, la Comissió de Valoració les ha d’estudiar, si s’escau, i elevar una proposta a la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

6.2.La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha d'aprovar, mitjançant resolució, la llista definitiva de les persones admeses per nivell educatiu i illa, ordenades per puntuació, i de les excloses, amb indicació de la causa d'exclusió i, si escau, ordenades per puntuació. Mitjançant aquesta resolució la directora general ha d'estimar o desestimar les reclamacions presentades.

6.3.Aquesta resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa així com al microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals <http://llenguesestrangeres.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

6.4.Els candidats que siguin proposats per a la formalització del contracte de feina en els termes de l’apartat següent rebran l’oportuna comunicació per correu electrònic per part de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i disposaran de 3 dies hàbils a partir d’aquesta comunicació per acceptar o renunciar a l’oferta i remetre la documentació corresponent de conformitat amb la normativa laboral vigent.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït l’acceptació expressa, s’entendrà que el candidat renuncia a l’oferta i es procedirà a fer la proposta al candidat següent de la llista a què es refereix l’apartat 6.2. d’aquesta Resolució.

Setè

Proposta i formalització del contracte de feina

7.1.La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de proposar a la directora general de Personal Docent que formalitzi un contracte de feina amb els candidats admesos amb la major puntuació obtinguda en el procediment de selecció i que hagin acceptat l’oferta d’acord amb el que estableix l’apartat 6.4.

7.2.Els candidats proposats seran contractats en la modalitat de contracte laboral de durada determinada, per obra o servei en els termes de l’article 15.1.a) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. El contracte se subscriurà per un curs escolar i, amb l’avaluació favorable del coordinador del programa i l’equip directiu del centre educatiu corresponent,  aquest contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de tres anys.

7.3.Els aspirants contractats hauran de superar un període de prova de 3 mesos, durant el qual el coordinador del programa al centre avaluarà el correcte desenvolupament de les seves funcions com a assessor lingüístic.

7.4.En el cas que algun dels aspirants proposats no presenti la documentació corresponent per formalitzar el contracte dins el termini establert, no compleixi els requisits exigits, renunciï o l’avaluació de la seva tasca com a assessor lingüístic durant el període de prova sigui desfavorable, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa podrà proposar a la directora general de Personal Docent que formalitzi el contracte de feina amb el següent aspirant de la llista a què es refereix l’apartat 6.2. d’aquesta Resolució.

Vuitè

Protecció de dades

8.1.D’acord amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els sol·licitants han de consentir expressament que les dades facilitades siguin recollides i tractades en un fitxer del qual és titular la Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb domicili al carrer Ter, 16, 07009, de Palma. La finalitat d’aquest tractament és gestionar el procés de selecció i formalització del contracte de feina per al desenvolupament de la funció d’assessor lingüístic en els centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que figuren a l’annex I del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes.

8.2.En qualsevol moment poden exercir els drets reconeguts en la legislació vigent, en particular els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa a l’adreça postal abans indicada o mitjançant un missatge electrònic enviat a l’adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

 

ANNEX 3 Barem de valoració dels mèrits

1.Experiència professional

a)Experiència a centres d’ensenyament reglat al Regne Unit, en les etapes corresponents. La puntuació màxima per aquest apartat serà de 6 punts, a raó de 0,05 punts per cada mes complet.

b)Experiència a centres d’ensenyament reglat en la resta de països angloparlants, en les etapes corresponents. La puntuació màxima per aquest apartat serà de 4 punts, a raó de 0,033 punts per cada mes complet.

c)Experiència a centres d’ensenyament reglat en llengua anglesa a Espanya, tant a centres que imparteixin el seu currículum en llengua anglesa, com a centres bilingües, en les etapes corresponents. La puntuació màxima per aquest apartat serà de 2 punts, a raó de 0,016 punts per cada mes complet.

2.Mèrits acadèmics i formació

a)Per estar en possessió del Qualified Teacher Status (QTS): 2 punts.

b)Per cada títol universitari oficial de doctor relacionat amb l'ensenyament de l'anglès o en anglès: 1,5 punts.

c)Per cada títol universitari oficial de Màster relacionat amb l'ensenyament de l'anglès o en anglès: 1 punt.

d)Per cada hora de formació que es justifiqui per haver rebut o impartit cursos, seminaris, grups de treball o altres activitats de formació i perfeccionament en metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) es valorarà 0,01 punts.

3.Coneixements d’anglès

-Nivell C2 del MECRL o titulació equivalent: 1 punt

4.Coneixements de català (només es valorarà el certificat de nivell superior)

-Nivell C2: 1 punt

-Nivell C1: 0,75 punts

-Nivell B2: 0,5 punts

-Nivell B1: 0,25 punts

5.Altres mèrits o activitats d’interès relacionades amb la funció d’assessor lingüístic i/o amb la impartició del currículum britànic: fins a 2 punts.

 

Documents adjunts