Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 271696
Decrets de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 159/2021 i 161/2021, de 30 de juny, relatius al cessament d’un membre del Consell Executiu i a la correcció d’errades de l’esmentat Decret de cessament (exp. 0328-2021-3)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret de Presidència núm. 422 de 9 de juliol de 2019 (BOIB ext. núm. 93 de 10-7-2019) vaig nomenar els membres del Consell executiu d'aquest Consell Insular.

Atès l'escrit presentat per la senyora Maite Salord Ripoll (RE núm. 16075 de 25-6-2021), mitjançant el qual presenta la renúncia com a consellera executiva i electa d'aquesta institució;

Atès que l'article 69.1 lletra c) del Reglament orgànic d'aquesta institució estableix que els consellers i les conselleres executives cessaran per renúncia al càrrec, expressa i manifestada per escrit adreçat a la Presidència del Consell Insular;

En el marc de l'article esmentat i del que estableix l'article 66.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i d'acord amb les atribucions que em confereix l'ordenament jurídic vigent, en particular l'article 9.2 g de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

RESOLC:

PRIMER. Cessar la senyora Maite Salord Ripoll, com a vicepresidenta i consellera executiva de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.

SEGON. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que s'estableix en aquest decret.

TERCER. Notificar aquesta resolució a la interessada, al servei de gestió de persones i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sens perjudici que produeixi efectes des del moment de la seva adopció.

QUART. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que tengui.

  

Maó, 30 de juny de 2021

Per delegació de la presidenta

La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol) 

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)