Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 271136
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia del Director Insular d’Emergències del departament d’Hisenda i Funció Pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, el dia 28 de juny del 2021, ha decretat:

«Fets

1. Aquesta Presidència, mitjançant el decret dictat dia 8 de juliol de 2019, va resoldre crear els departaments en què va quedar estructurat el Consell de Mallorca i en va determinar les atribucions bàsiques.

2. Així mateix, mitjançant decret dictat dia 11 de juliol de 2019 va resoldre crear l'estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca.

3. El Director Insular d'Emergències del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, el dia 18 de juny del 2021, ha presentat la renúncia al càrrec amb efectes de dia 30 de juny del 2021.

Fonaments de dret

En l'article 41 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel Ple dia 12 d'abril de 2018 (BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018) les persones titulars dels òrgans directius són nomenades lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament.

Resolució

Per tant, decret:

1. Acceptar la renúncia del Director Insular d'Emergències del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, el senyor Francesc Alfons López Raja amb efectes de dia 30 de juny del 2021 i agrair-li els serveis prestats.

2. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 41.4 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, ha de presentar les declaracions de béns i d'activitats que li correspon fer amb motiu del cessament

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca.

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.”

 

Palma, 28 de juny de 2021

L'òrgan resolutori Catalina Cladera Crespí