Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 274879
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb els efectes del dia 1 de juliol de 2021 la Presidència del Consell de Mallorca ha nomenat les persones relacionades, per ocupar els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual, d'acord amb l'article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, assignant-lis les retribucions que igualment s'assenyalen. 

NOM I LLINATGES                               CÀRREC                                     RETRIBUCIONS ANUALS

Josep Oliver Arles                       Secretari –ària 2n. Grup Polític                                 25.975,14 €

 

 Palma, 1 de juliol de 2021

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021) Josep Lluís Colom Martínez