Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 270315
Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar d’informàtica, convocat per la Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 23 d’abril de 2021 (BOIB núm. 55, de 27 d’abril de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

La Comissió de Selecció del concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d'auxiliar d'informàtica, convocat per la Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 23 d'abril de 2021 (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021), va elevar a la directora gerent de Ports de les Illes Balears la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades, per ordre de puntuació obtinguda, segons l'acta de data 22 de juny de 2021.

Consideracions jurídiques

1. L'article 25 del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de Ports de les Illes Balears, vigent actualment, disposa que la selecció de personal laboral de durada determinada s'ha de dur a terme, en primer lloc, mitjançant borses de treball que l'empresa ha de confeccionar periòdicament.

2. Tal com disposa l'article 11.1.j) del Decret 134/2005, de 28 de desembre, d'aprovació dels Estatuts de Ports de les Illes Balears, correspon al Consell d'Administració de l'ens l'adopció de les decisions fonamentals en les matèries atribuïdes a la competència de l'entitat i a l'exercici, entre altres funcions, de les actuacions relatives a la selecció de personal.

3. Mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de 28 de gener de 2021 es va facultar la directora gerent de Ports de les Illes Balears per aprovar la convocatòria, les bases i la realització de tots els tràmits necessaris fins aprovar la borsa de treball corresponent.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar, segons les llistes definitives elevades per la Comissió de Selecció nomenada a l'efecte que s'adjunten com a annex, la composició final de la borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d'auxiliar d'informàtica per dur a terme treballs ocasionals i urgents, o bé per substituir personal laboral amb reserva de lloc de treball, o bé per cobrir amb interinitat les vacants que es produeixen en la categoria professional objecte de la convocatòria de l'ens públic Ports de les Illes Balears o per qualsevol altre tipus de contractació laboral mitjançant la modalitat de durada determinada subjecte a la legislació laboral vigent, limitat exclusivament a la categoria professional objecte de la convocatòria.

2. Publicar aquesta Resolució i la llista adjunta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web de Ports de les Illes Balears.

3. Donar compte d'aquesta Resolució al Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears en la propera reunió que es dugui a terme.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.3 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de juny de 2021

La directora gerent Cristina Barahona Bellid

 

ANNEX Borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d'auxiliar d'informàtica

DNI

Puntuació obtinguda

Posició

18215085M

12,870

1

43141344Z

11,885

2

43107037T

11,802

3

43082557S

11,690

4

43107155A

11,658

5

05438451D

11,645

6

43080912A

11,445

7

43119022W

11,062

8

43172886T

10,970

9

41520485B

10,868

10

43178499R

10,567

11

43211476L

10,155

12

43162687J

9,100

13

78218676T

8,850

14

41571443R

8,800

15

43102735E

7,986

16

43129169Y

6,450

17

43477941Y

5,400

18

43149610T

5,300

19

45189043T

4,220

20

78211989Y

3,609

21

X3235507M

1,860

22

43142984K

1,560

23

43075375D

1,500

24

43179277C

1,500

25

41524486X

1,500

26

44325830T

1,380

27

43218203F

1,310

28

36144371D

1,310

29

43224361R

1,250

30

Y4672490P

1,200

31

43461036Y

0,800

32

43063999H

0,624

33

43467506J

0,500

34

43154077M

0,350

35

43190459R

0,314

36

43191817W

0,250

37

43190892C

0,250

38

43481754R

0,200

39